10 09

Lezajlott a Közösségszervezők Országos Találkozója

A jár­vány­hely­zet miatt nyá­ron hat alka­lom­mal, kisebb cso­por­tok­ban és tema­ti­zál­va tar­tot­tuk meg az orszá­gos talál­ko­zót. A műhely­fog­lal­ko­zá­so­kat köve­tő beszél­ge­té­sek­ről élő adá­so­kat is készí­tet­tünk a Mér­ce közreműködésével.

A koro­na­ví­rus ‑jár­vány a mi mun­kán­kat is átala­kí­tot­ta és idén nem tud­tunk egy egy­he­tes sze­mé­lyes közös­ség­szer­ve­ző talál­ko­zót meg­szer­vez­ni Kun­bá­bony­ban. Ezért kita­lál­tuk azt, hogy az OT-t idén 6 alka­lom­mal, kisebb cso­por­tok­ban tart­juk meg. A tema­ti­zált műhely­mun­kák egyen­ként 2–3 napo­sak vol­tak. Az utol­só napon az adott témát körül­jár­va szak­ér­tők­kel és az OT-részt­ve­vő­i­vel kisebb kerek­asz­tal­be­szél­ge­té­se­ket szer­vez­tünk, ami­ket a Mér­ce élő adás­ban közvetített. 

Az első alka­lom­mal a közös­ség­szer­ve­zői mun­ka jár­vány alattt átala­ku­lá­sa volt a fókusz­ban, illet­ve olyan aktu­á­lis helyi szer­ve­ző­dé­sek is ref­lek­tor­fény­be kerül­tek, amik az állam-köze­li beru­há­zá­sok ellen jöt­tek lét­re az adott tele­pü­lé­se­ken, mint pél­dá­ul az Össze­fo­gás a Bala­to­nért. A máso­dik adás­ban a kor­mány intéz­ke­dé­sei által veg­zált önkor­mány­za­tok műkö­dé­sé­ről és az abban egy­re inkább jelen lévő civi­lek mun­ká­já­ról volt szó. A har­ma­dik alka­lom­mal töb­bek között a leg­ak­tu­á­li­sabb tár­sa­dal­mi prob­lé­mák­ról beszél­get­tünk és bemu­tat­tuk a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sá­ért indult Dup­láz­zuk meg a csa­lá­di pót­lé­kot című moz­gal­mat és online petí­ci­ót is. A negye­dik alka­lom­mal a zöld poli­ti­ka irány­vo­na­la­i­ról beszél­get­tünk, az adás­ban Mező János, a Green­pe­ace Magyar­or­szág ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja is részt vett. Az ötö­dik talál­ko­zó tema­ti­ká­ja a hit­ala­pú közös­ség­szer­ve­zés volt, illet­ve bemu­tat­ko­zott a nem­ré­gen ala­kult Kovász Közös­ség is. Az utol­só alka­lom­mal a szak­szer­ve­ze­tek­nek a jár­vány­hely­zet­ben tett lépé­sei és a mun­ka­vál­la­lók jogai vol­tak terí­té­ken. Nyár végén az idő­köz­ben való­ság­gá vált máso­dik hul­lám­ról is beszél­get­tünk, pon­to­sab­ban arról, hogy a szak­szer­ve­ze­tek­nek milyen fel­ada­ta­ik lesz­nek a jár­vány követ­ke­ző fázisában.

A Szer­ve­ződj! — Kun­bá­bony 2020 című online ese­mény­so­ro­za­tunk adá­sa­it vide­ón­ként már, több mint 10 ezren lát­ták, a beszél­ge­té­sek vissza­néz­he­tő­ek a Mér­ce Face­book-olda­lán.