25 11

Megtartotta éves közgyűlését az Európai Közösségszervezők Hálózata

Meg­tar­tot­ta szo­ká­sos, éves köz­gyű­lé­sét az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­ta (ECON), mely­nek a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány is tag­ja. Saj­nos ezút­tal, a körül­mé­nyek­re való tekin­tet­tel az online tér­ben való­sult meg a talál­ko­zó, ahol 10 ország 14 kölön­bö­ző közös­ség­szer­ve­zés­sel fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­te kép­vi­sel­te magát. 

Beszá­mol­tunk egy­más­nak az elmúlt év nehéz­sé­ge­i­ről és ered­mé­nye­i­ről. Öröm volt hal­la­ni, hogy a közös­ség­szer­ve­zői mun­ka milyen haté­ko­nyan tud­ta segí­te­ni a pan­dé­mia okoz­ta vál­ság­hely­zet­ben a rászo­ru­lók meg­se­gí­té­sé­re irá­nyu­ló mun­kát szer­te Euró­pá­ban. Per­sze mind­annyi­an bízunk ben­ne, hogy jövő­re már elő­ben más, rend­szer szin­ten elért sike­rek­ről tudunk egy­más­nak mesélni!

Két új tag­szer­ve­ze­tet is tel­jes jogú tag­nak válasz­tott az ECON közös­sé­ge. Az egyik új szer­ve­zet a wales‑i TCC a másik pedig, nagy örö­münk­re, a magyar Öko­társ Ala­pít­vány.

Fon­tos témá­ja volt a köz­gyű­lés­nek az ado­mány­gyűj­tés és for­rás­te­rem­tés, ami ezek­ben az idők­ben komoly kihí­vás a tag­szer­ve­ze­tek­nek és magá­nak az ECON-nak is. Készült a témá­ban egy remek tanul­mány is ami­ről itt olvas­hat­tok bőveb­ben, illet­ve ha van rá lehe­tő­sé­ge­tek, akkor itt tud­já­tok ado­mánnyal támo­gat­ni az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Hálózatát.