25 04

Oltass, hogy élhess!

Bár a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás nem köte­le­ző, szá­mos olyan hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lés van, ahol a lako­sok nem kap­tak, nem kap­nak hite­les infor­má­ci­ó­kat az oltás­ról és a regiszt­rá­ció mód­já­ról. Ezen vál­toz­tat­nunk kell! 

A koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás regiszt­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­se érde­ké­ben orszá­gos, átfo­gó kam­pányt indí­tott a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a Rend­szer­szint, az aHang és a Civil Tanács Egye­sü­let, hogy az ország 100 leg­hát­rá­nyo­sabb hely­ze­tű tele­pü­lé­sén konk­rét segít­sé­get adhas­sa­nak azok­nak az állam­pol­gá­rok­nak, akik nem ren­del­kez­nek kel­lő infor­má­ci­ó­val. Mi önkén­te­sek, akti­vis­ták fel­ké­szí­té­sé­ben segí­tünk, és részt veszünk a tere­pen zaj­ló munkában.