25 03

Organizing in times of crisis – Tréning Katowicében 2024 március

 

A CKA is része­se, part­ner­ként, az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt­nek, mely­nek most a végé­hez közeledünk.

Az elmúlt két évben két tré­ning­re is sor került Kun­bá­bony­ban, 2022 és 2023 nya­rán, és min­den tema­ti­ka a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­it, tapasz­ta­la­ta­it, lehe­tő­sé­ge­it tag­lal­ta, külö­nö­sen krí­zis hely­ze­tek­ben. Az utób­bi idők­ben sok­fé­le, egy­más­sal köl­csön­ha­tás­ban lévő krí­zist élünk meg, a klí­ma­vál­ság­tól kezd­ve a Covid jár­vá­nyig, ame­lyek foko­zot­tan sújt­ják a leg­el­eset­tebb, leg­ki­szol­gál­ta­tot­tabb réte­ge­ket. A pro­jekt kere­té­ben tar­tott kép­zé­sek és műhe­lyek ezek­re a kihí­vá­sok­ra keres­tek választ a közös­ség­szer­ve­zés eszközeivel.

A pro­jekt utol­só tré­ning­jé­re Kato­wi­cé­ben (Len­gyel­or­szág) került sor, idén feb­ru­ár­ban. Ven­dég­lá­tónk, a Com­mon Thing Foun­da­ti­on a pro­jekt fő koor­di­ná­to­ra is egy­ben. A 4 napos tré­ning vál­to­za­tos mód­sze­rek­kel és témák­kal fog­lal­koz­tat­ta az 5 ország­ból össze­gyűlt résztvevőket.

Jelen vol­tak a pro­jekt part­ner­szer­ve­ze­te­i­nek kép­vi­se­lői a Com­mu­nity Orga­ni­zers UK szer­ve­zet­től Nagy-Bri­tan­ni­á­ból, a Ser­bia on the Move-tól Szer­bi­á­ból, a Cen­ter for Com­mu­nity Orga­ni­zing-tól Szlo­vá­ki­á­ból és az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Háló­zat­tól (ECON).

 

A CKA‑t három fő kép­vi­sel­te: Tikász Ben­de­gúz, Bárá­nyi Ildi­kó és Nemes-Papp Kriszta.

Meg­is­mer­ked­tünk a len­gyel part­ner veze­tő szer­ve­ző­i­vel akik elmond­ták hogy milyen pro­jek­te­ken dol­goz­nak, és hogyan kezel­ték a szer­ve­ző­mun­kát a jár­vány idő­szak­ban; egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték­ban lemo­del­lez­tük hogy milyen lehe­tő­sé­gek és csap­dák van­nak egy civil szer­ve­zet éle­té­ben egy súlyos­bo­dó vál­ság ide­jén; tanul­má­nyi kirán­du­lás kere­té­ben meg­is­mer­ked­tünk Kato­wi­ce egye­dül­ál­ló kerü­le­té­vel, ame­lyet bányá­szok­nak épí­tet­tek és meg­tud­tuk hogyan zaj­lott az átala­ku­lá­si folya­mat a bányák bezá­rá­sa után; és szá­mos témát vitat­tunk meg és dol­goz­tunk fel csoportmunkában.

Min­den alka­lom­mal bebi­zo­nyo­so­dik, hogy a közös­ség­szer­ve­zők nagyon sokat tud­nak tanul­ni egy­más­tól, egy­más gya­kor­la­tá­ból és tapasz­ta­la­ta­i­ból, és a hason­ló együtt­lé­tek meg­erő­sí­te­nek ben­nün­ket abban, hogy érde­mes figyel­nünk a part­ne­rek­re és van értel­me az együttműködésnek.

A pro­jekt során fej­lesz­tett szel­le­mi ter­mé­kek is hama­ro­san elké­szül­nek és meg­oszt­juk őket a szé­le­sebb közönséggel.

A pro­jek­tet az Euró­pai Unió támogatja.