02 08

Augusztus 2.-án van a roma holokauszt emléknapja.

A CKA roma mun­ka­cso­port­já­nak megemlékezése:

1944. augusz­tus 2.
Ausch­witz-Bir­ke­nau fel­szá­mo­lá­sa, kivé­gez­ték a roma tábor utol­só 3000 lakó­ját is.
„Egyik éjjel a fér­fi­ak tábo­ra több ezer ember kia­bá­lá­sá­ra ébredt. Amint kilép­tünk a barak­kok­ból, lát­tuk, mi tör­tént. A cigá­nyok tábo­rát fény­szó­rók vilá­gí­tot­ták meg, a cigány fér­fi­a­kat, nőket és gye­re­ke­ket az SS-ek sor­ba állí­tot­ták ötö­sé­vel, hogy a kre­ma­tó­ri­um­ba vigyék őket. A sze­ren­csét­le­nek min­den ere­jük­kel ellen­áll­tak, olyan han­go­sak vol­tak, hogy egész Bir­ke­na­u­ban hal­lat­szott. A dula­ko­dás egész éjjel tar­tott, de reg­gel­re a cigá­nyok tábo­ra már üres volt.” (A roma holo­kauszt emlé­ke)

Nem­zet­kö­zi roma civil szer­ve­ze­tek kez­de­mé­nyez­ték, hogy augusz­tus 2‑án dél­ben egy­per­ces csend­del emlé­kez­zünk a holo­kauszt roma áldo­za­ta­i­ra. 1972 óta emlé­ke­zünk meg róluk világ­szer­te, akkor hatá­ro­zott a Cigány Világ­szö­vet­ség arról, hogy a Phar­raj­i­mos, azaz a roma holo­kauszt emlé­ké­re, augusz­tus 2‑át nem­zet­kö­zi emlék­nap­pá nyil­vá­nít­ja. Magyar­or­szá­gon 1996 óta tar­tunk meg­em­lé­ke­zé­se­ket.
A holo­kauszt­nak becs­lé­sek sze­rint fél­mil­lió roma áldo­za­ta volt Európában.

A mi fele­lős­sé­günk, hogy ennek emlé­két őriz­zük, tisz­te­le­tün­ket leró­juk elszen­ve­dett ember­tár­sa­in­kért, ezzel is ügyel­ve arra, hogy soha töb­bé ne tör­tén­jen meg hason­ló tra­gé­dia.

A képe­ket Iván­csik Fan­ni a CKA mun­ka­tár­sa készí­tet­te Ausch­witc­ban a Roma Holo­kauszt leg­ször­nyűbb tet­te­i­nek helyszínén