02 05

Romák segítenek romáknak

Az Ukraj­ná­ban zaj­ló pusz­tí­tó hábo­rú első nap­já­tól töme­ge­sen érkez­nek a mene­kül­tek Magyar­or­szág­ra, köz­tük nagyon sze­gény roma embe­rek. Nekik az ott­ho­nuk elvesz­té­sén túl azzal is meg kell küz­de­ni­ük, hogy más­ként bán­nak velük, mint a töb­bi mene­kült­tel. Roma prog­ra­munk közös­ség­szer­ve­zői az első napok­tól velük van­nak, sőt, össze­fo­gást kez­de­mé­nyez­tek a megsegítésükre.

„A hábo­rú har­ma­dik nap­já­tól segí­tet­tem, men­tem a saját autóm­mal, a saját költ­sé­ge­men, aztán a CKA mun­ka­tár­sai dob­tak össze nekem ben­zin­pénzt, illet­ve Kadét Ernő­től kap­tam — mond­ja Bitó-Balogh Zsa­nett, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je. — Nálunk, Sza­bolcs­ban volt a leg­na­gyobb szük­ség a civi­lek fel­lé­pé­sé­re. A kez­de­tek­től érzé­kel­he­tő volt, hogy a — főleg Kár­pát­al­já­ról érke­ző — roma mene­kül­tek­kel más­hogy bán­nak még a civil segí­tők is, mint a töb­bi­ek­kel. De a roma embe­rek, sok­szor ere­jü­kön felül is, segí­te­nek a romákon.”

Hogy mennyi­re így van, jól mutat­ja, hogy a tisza­be­csi átke­lő­nél a hiva­ta­los szer­vek is auto­ma­ti­ku­san a cigány­te­lep­re küld­ték a roma mene­kül­te­ket. „A cigá­nyok pedig befo­gad­ták őket, volt, hogy tucat­nyi ember aludt a föl­dön egy csa­lád­nál — idé­zi fel Zsa­nett, aki ado­má­nyo­kat szer­ve­zett az oda­ér­ke­zők ellá­tá­sá­ra. — A tele­pen lévő üres házak tulaj­do­no­sai meg­en­ged­ték, hogy a mene­kül­tek beköl­töz­ze­nek az ott­ho­na­ik­ba, idő­vel ez a 2–3 ház hiva­ta­los befo­ga­dó­hellyé is vált” — ehhez azon­ban sok mun­ká­ra volt szük­ség a civi­lek részéről.

100 mat­rac, kon­té­ner wc, több száz­ezer forint érté­kű élel­mi­szer­ado­mány érke­zett a roma szer­ve­zők kéré­sei, gyűj­té­sei nyo­mán, ma pedig már az álla­mi segít­ség is megjelent.

„A Sza­bolcs­ban élő roma akti­vis­ták tet­ték, amit tud­tak, messze az ere­jü­kön felül, leg­több­ször egy­más­tól füg­get­le­nül. Érkez­tek a jel­zé­sek, hogy nagyobb segít­ség­re van szük­ség, mert nem bír­ják és nin­cse­nek for­rá­sa­ik a mene­kül­tek ellá­tá­sá­ra. Ekkor merült fel ben­nünk az ötlet, hogy egye­sít­sük az erőn­ket, és osszuk fel a mun­kát azok között a szer­ve­ze­tek között, akik szá­má­ra fon­tos a roma mene­kül­tek ellá­tá­sa” — mond­ja Balogh Fru­zsi­na, a CKA roma prog­ram­já­nak orszá­gos koor­di­ná­to­ra. Meg­ala­kult egy koa­lí­ció, mely­nek a tag­jai az aHang, a Civil Tanács, a CKA, az 1 Magyar­or­szá­gért, a Mene­dék, a Phi­ren Amenca és a Som­nac­uno Drom, a szer­ve­ze­tek egy nagy egyez­te­tés során meg­egyez­tek arról, ki milyen terü­let­re kon­cent­rál (pl. csa­lá­dok elhe­lye­zé­se, ado­mány­gyűj­tés, szak­po­li­ti­kai egyez­te­té­sek stb), amely meg is valósult. 

A koa­lí­ció az aHang segít­sé­gé­vel 5,4 mil­lió forin­tot gyűj­tött, amely­nek nagy részét élel­mi­szer­vá­sár­lá­sá­ra for­dí­tot­ták, de pél­dá­ul a mene­kült csa­lá­dok szál­lí­tá­sát is ebből a pénz­ből oldot­ták meg. „Van­nak, aki­ket vég­le­ge­sen sike­rült elhe­lyez­ni, ez nagy siker. Ezután arra helyez­zük a fókuszt, hogy segít­sünk mun­kát, a gye­re­kek­nek isko­lát talál­ni — mond­ja Fru­zsi­na. — a Magyar­or­szág­ra érke­ző ukrán romák közül keve­sek­nek van­nak kap­cso­la­tai más orszá­gok­ban. Nincs hova tovább men­ni­ük, itt kell vala­hogy bol­do­gul­ni­uk, és mi ebben sze­ret­nénk segíteni.”

A koa­lí­ció prog­ram­já­nak kere­té­ben a romák ellá­tá­sá­ban élen­já­ró Tisza­be­csen a Nem­zet­kö­zi Roma Napon, ápri­lis 8‑án kon­cert­tel és egyéb prog­ra­mok­kal ked­ves­ked­tek a helyi csa­lá­dok­nak és az ott tar­tóz­ko­dó menekülteknek.

Egy másik sza­bol­csi tele­pü­lé­sen 10 csa­lád, közel 100 ember van elhe­lyez­ve, az ő ellá­tá­suk­ról is folya­ma­to­san gon­dos­ko­dik Zsa­nett. “Egy hét­re bevá­sá­ro­lok nekik, ami egy­re nehe­zebb az élel­mi­szer­árak drá­gu­lá­sa miatt” — mond­ja a szer­ve­ző, aki tovább­ra is több száz kilo­mé­tert tesz meg heten­te a hely­szí­nek között. A CKA‑s szer­ve­zők hama­ro­san újabb egyez­te­tést kez­de­mé­nyez­nek a koa­lí­ció tag­jai között, hogy minél haté­ko­nyab­ban rea­gál­has­sa­nak az aktu­á­lis szükségletekre.