01 10

Small Grant — Egy lehetőség a Professional Fellows alumninak

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­te­ti a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ra­mot, amit az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz. Ennek a prog­ram­nak a kere­te­in belül, most, úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén, segí­tet­tünk meg­va­ló­sí­ta­ni a koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötle­te­it, elkép­ze­lé­se­it. Első­ként Horn Tamás és az Ado­mány­ta­xi beszá­mo­ló­ját olvashatjátok:

Az Ado­mány­ta­xi Zöld Kerék néven work­sho­pot szer­vez, mely­nek kere­té­ben egy tár­sa­dal­mi vál­lal­ko­zás kon­cep­ci­ót sze­ret­ne kör­be jár­ni és meg­ala­poz­ni az érin­tet­tek­kel, így a támo­ga­tott tele­pü­lé­sek part­ne­re­i­vel, és néhány szak­ér­tő­vel, köz­tük Dom­bi Bog­lár­ká­val, az ame­ri­kai cse­re­prog­ram egyik alum­ni­já­val. A prog­ra­mon szó esik majd egy poten­ci­á­lis közös­sé­gi var­ro­da, illet­ve ado­mány­bolt lét­re­jöt­té­ről is.
Az Ado­mány­ta­xi az ősszel fog­ja tel­je­sí­te­ni fenn­ál­lá­sá­nak 100. ado­mány­út­ját, mely­nek apro­pó­ján nagy­sza­bá­sú ado­mány­gyűj­tés­be kezd, hogy támo­ga­tást gyűjt­sön a követ­ke­ző 100 úthoz. A 100 út ter­mé­sze­te­sen nem jöhe­tett vol­na lét­re a ren­ge­teg önkén­tes nél­kül, így a támo­ga­tás másik részé­ből egy vacso­rát szer­vez a tiszteletükre.