29 01

Újabb 12 fiatalnak tudtunk segíteni!

Ezúton is nagyon köszön­jük az Egon Zehn­der Kft. magyar­or­szá­gi iro­dá­já­nak a támo­ga­tá­sát, ami­nek követ­kez­té­ben újabb 12 hát­rá­nyos hely­ze­tű fia­tal, a Dr. Ámbéd­kar Isko­la mis­kol­ci tanu­lói jutot­tak digi­tá­lis esz­kö­zök­höz! Ezzel sze­ret­nénk őket segí­te­ni, hogy a jelen­le­gi vír­ús­hely­zet okoz­ta intéz­ke­dé­sek miatt ne kerül­je­nek hát­rány­ba sze­ren­csé­sebb tár­sa­ik­kal szemben.