07 03

Utazz velünk a közösségszervezés hazájába, az USA-ba!

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés a nem­zet­kö­zi gya­kor­lat­ban? Sze­ret­néd meg­ta­pasz­tal­ni, hogy miként műkö­dik a civil köz­pon­tú közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés az USÁ-ban? Sze­ret­nél te is nem­zet­kö­zi tapasz­ta­la­to­kat gyűj­te­ni és egy nem­zet­kö­zi háló­zat része­se lenni?

Ha érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés, eset­leg már tapasz­ta­la­to­kat is sze­rez­tél ezen a téren, ame­lye­ket tovább bőví­te­nél, jelent­kezz most a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ra­munk­ra! Ezen a lin­ken vár­juk a prog­ram iránt érdek­lő­dő 23 és 42 év közöt­ti fia­ta­lok jelentkezését!

Még töb­bet meg­tud­hatsz a prog­ram­ban már koráb­ban részt­ve­vő közös­ség­szer­ve­zők­től ezen a két online infor­má­ci­ós talál­ko­zón:
Már­ci­us 7., hét­fő este 18:00 — 19:30, Regiszt­rál­ni itt tudsz!
Már­ci­us 15., kedd este 18:00 — 19:30, Regiszt­rál­ni itt tudsz!