25 04

Velünk vészelik át a járványt!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány az aHang kam­pány­plat­form­mal és az Esély Labor Egye­sü­let­tel közö­sen 12 tele­pü­lés leg­sze­gé­nyebb lakói szá­má­ra kez­dett gyűj­tés­be két hét­tel ezelőtt. Az aHang tag­ja­i­nak kikül­dött segély­ké­rő levél hatá­sá­ra öt óra alatt 4 mil­lió forint, hat nap alatt 13 mil­lió forint érke­zett, két hét után 18 mil­lió forint­nál jár az azóta nagy nyil­vá­nos­sá­got kapott gyűj­tés — ez messze felül­múl­ta min­den remé­nyünk. A hét­köz­na­pi embe­rek lát­ják a bajt, és utol­só ere­jük­ből pró­bál­ják meg­aka­dá­lyoz­ni — ezt üze­ni a hatal­mas összeg. A héten meg­ér­ke­zett az első segély­szál­lít­mány, és hama­ro­san a másik 11 tele­pü­lé­sen is kioszt­juk az ado­má­nya­i­tok­ból vásá­rolt élel­mi­sze­re­ket és tisztítószereket.

“Pár hete meg­ta­pasz­tal­tuk, milyen az, ami­kor fel­me­rül annak a lehe­tő­sé­ge, hogy nem lesz ele­gen­dő étel magunk, a csa­lá­dunk szá­má­ra. Bevá­sá­rol­tunk, fel­töl­töt­tük a kam­ra­pol­co­kat, de még akkor sem vol­tunk nyu­god­tak, mert nem tud­tuk, hogy a meg­vá­sá­rolt élel­mi­szer hány hét­re lehet ele­gen­dő. Rém­ál­ma­ink­ban elfogy­tak a kész­le­te­ink, és nem tud­tunk enni adni a sze­ret­te­ink­nek. Gon­dolj most azok­ra a csa­lá­dok­ra, akik szá­má­ra ez a rém­álom a jelen ide­jű való­ság. Soha nem volt még ekko­ra szük­ség az össze­fo­gás­ra!” — az aláb­bi sorok eddig 2200 embert szó­lí­tot­tak meg, akik össze­sen 18 mil­lió forin­tot ado­má­nyoz­tak a Még egy falat kam­pány­ra. A gyűj­tés cél­ja 12 hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lés 500 leg­sze­gé­nyebb csa­lád­já­nak meg­se­gí­té­se a jár­vány idő­szak­ban. Az ere­de­ti, szo­li­da­ri­tás­ra buz­dí­tó kon­cep­ció tel­jes mér­ték­ben meg­va­ló­sul­ni lát­szik, hiszen a 8000 forin­tos átlag ado­mánnyal tulaj­don­kép­pen egy csa­lád egy másik­nak segít túl­él­ni ezt az idő­sza­kot. (Ter­mé­sze­te­sen érkez­tek nagyobb össze­gű ado­má­nyok, és sokan — ezt a kísé­rő leve­lek­ből tud­tuk meg — az utol­só ezre­se­i­ket adták a nemes célra.)

Az össze­gyűlt összeg lehe­tő­vé teszi, hogy a ked­vez­mé­nye­zett csa­lá­dok ne csu­pán egy­szer része­sül­je­nek élel­mi­szer és tisz­tí­tó­szer ado­mány­ban — az osz­tá­sok több kör­ben való­sul­nak meg, hogy az elkö­vet­ke­zen­dő nehéz hetek­ben folya­ma­tos segít­sé­get kap­ja­nak a rászo­ru­ló családok.

A Még egy falat ado­mány­gyűj­tő kam­pány­ról bőveb­ben itt olvas­hatsz: https://ahang.hu/megegyfalat/

Szá­mos médi­um­ban hírt adtak a kam­pány­ról, az RTL Hír­adó­já­ban támo­ga­tott közös­ség­szer­ve­zőnk, Bitó-Balogh Zsa­nett beszélt és az egyik ked­vez­mé­nye­zett csa­lád is bemu­tat­ko­zott: „Az éhe­zés­től job­ban fél­nek, mint a koro­na­ví­rus­tól”.

Az első segély­szál­lít­mány a Bara­nya megyei Ág tele­pü­lés­re érke­zett meg, ahol part­ne­rünk, az Ág Sze­gé­nye­kért Egye­sü­let segít­sé­gé­vel való­sult meg az osztás.

Első kör­ben a tele­pü­lés 15 leg­in­kább rászo­ru­ló csa­lád­ja — 47 fő — kapott zöld­sé­get, gyü­möl­csöt, egyéb élel­mi­szert, tisz­tí­tó­szert, a kis­gyer­me­ke­sek gyer­mek­ápo­lá­si ter­mé­ke­ket. Az Ág Sze­gé­nye­kért Egye­sü­let akti­vis­tái az osz­tást meg­elő­ző­en csa­lád­ról csa­lád­ra jár­tak, hogy fel­mér­jék, hol mire van szükség.

“Volt, ahol azt mond­ták, köszön­jük, ola­junk van, de zsír­ra nagy szük­sé­günk len­ne a zsí­ros kenyér­hez. Más­hol mosó­szert kér­tek, mert hypo­val sok min­dent lehet tisz­tí­ta­ni, de ruhát nem, és most, hogy a gye­re­kek egész nap az udva­ron ját­sza­nak, töb­bet kell mos­ni — mond­ta el Kele­men Niko­let­ta, az Ág Sze­gé­nye­kért Egye­sü­let akti­vis­tá­ja. — A leg­job­ban a zöld­ség­nek, gyü­mölcs­nek örül­tek a gye­re­kes csa­lá­dok, mert a gye­re­kek az isko­lai étkez­te­tés kere­té­ben most napi egy tál meleg ételt kap­nak csu­pán a szo­ká­sos három­szo­ri étke­zés helyett. Hiány­zik az alma, banán, uzson­ná­hoz járó zöld­ség, amit a csa­lá­dok nem tud­nak biztosítani.”

Kele­men Niko­let­ta a követ­ke­ző osztás(ok) előtt — ame­lyet a gyűj­tött összeg nagy­sá­ga tesz lehe­tő­vé — újra fel­mé­ri majd a szük­ség­le­te­ket, hogy minél haté­ko­nyab­ban lehes­sen segí­te­ni a csa­lá­do­kat a krí­zis­idő­szak­ban. “A helyi­ek nem vár­tak, nem remél­tek segít­sé­get, plá­ne nem isme­ret­len csa­lá­dok­tól. Ez mind­nyá­jun­kat nagyon meg­ha­tott” — árul­ta el Kele­men Nikoletta.

A gyűj­tés ápri­lis 30-ig foly­ta­tó­dik, a követ­ke­ző héten újabb tele­pü­lé­sek­re érkez­nek meg a cso­ma­gok, az osz­tá­sok­ról folya­ma­to­san hírt adunk Face­book olda­lun­kon, a kam­pány végén pedig rész­le­te­sen beszá­mo­lunk arról, hogy pon­to­san milyen tele­pü­lé­sen, kik­nek, milyen ado­má­nyo­kat osz­tot­tak ki a partnereink.

Még min­dig vár­juk a fel­aján­lá­so­kat, hogy minél nagyobb segít­sé­get nyújt­has­sunk a rászo­ru­ló csa­lá­dok­nak: https://terjed.ahang.hu/campaigns/ahang_cka