15 02

A VÍZ KOALÍCIÓ A Fenntartható Fejlődés Bizottságánál járt a Parlamentben

2023. feb­ru­ár 14.

Víz Koa­lí­ció, egy civi­lek­ből, szak­szer­ve­ze­ti, önkor­mány­za­tok kép­vi­se­lők­ből, szak­ér­tők­ből álló szö­vet­ség, amely 2 éve pró­bál­ja kihan­go­sí­ta­ni az ivó­víz­ve­ze­ték-háló­zat leamor­ti­zá­ló­dott álla­po­tá­nak súlyos­sá­gát. Ennek az aktív mun­ká­nak az ered­mé­nye volt, hogy feb­ru­ár 14-én a Fenn­tart­ha­tó Fej­lő­dés Bizott­ság vég­re lehe­tő­sé­get adott a Koa­lí­ció tag­ja­i­nak a prob­lé­mák bemu­ta­tá­sá­ra és a meg­ol­dá­sok felé veze­tő lépé­sek megkövetelésére.

Közös­ség­szer­ve­ző­ként, érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­kánk során fon­tos, hogy eljus­son az ügyünk a meg­fe­le­lő dön­tés­ho­zók­hoz, és hogy kihan­go­sít­suk a prob­lé­má­kat, nyil­vá­nos­sá­got kap­jon a téma. Ez nem könnyű feladat.

A “vizes csa­pat” arra szá­mí­tott, hogy nem csak Lan­tos Csa­ba, ener­gia­ügyi minisz­ter kap meg­hí­vást és lesz jelen, hanem szá­mos vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás­ban érin­tett szak­mai szer­ve­zet, szak­szer­ve­zet vala­mint önkor­mány­za­ti szö­vet­ség és elin­dul­hat egy nagyon fon­tos párbeszéd.

Ez saj­nos, nem így tör­tént, mert pél­dá­ul a meg­hall­ga­tá­son egyik témá­ban sem jelen­tek meg a kor­mány­pár­ti minisz­ter­e­rek és bizott­sá­gi tagok.

A meg­hall­ga­tás előtt figye­lem­fel­kel­tő demonst­rá­ci­ót is tar­tot­tak a Víz Koa­lí­ció önkén­te­sei és a meg­je­lent érdek­lő­dők a Par­la­ment előtt, ahol a “Vizes gond­ja­ink” c. fotó­ki­ál­lí­tás­sal mutat­ták meg a prob­lé­mák­kal szem­be­sü­lő, helyi lako­sok képe­it és elmond­ták, hogy a “Víz­ügy közös ügy”, nem lehet poli­ti­kai szán­dék­ve­zé­relt. Arra bíz­tat­tak min­den­kit, hogy fejez­ze ki véle­mé­nyét a “Tisz­ta vizet a poha­ra­ink­ba!”petí­ció aláírásával.

Ahogy a bizott­sá­gi fel­szó­la­lá­suk­ban is hang­sú­lyoz­ták a koa­lí­ció tag­jai, ha az ivó­víz­el­lá­tás veszély­be kerül a háló­zat lerom­lott álla­po­ta miatt, akkor ez min­den más­ra is ki fog hatni.

“Nálunk a bal­ol­da­li csap piros, a jobb­ol­da­li kék, a víz­ügy pedig közös ügy!”- hang­zott el.

És íme néhány elke­se­rí­tő adat a 2020-as ada­tok alap­ján készült szak­mai tanulmányból:

  • a háló­za­ti víz­vesz­te­ség átla­go­san 21%, de van ahol 60%
  • a fel­újí­tá­si cik­lus átla­go­san 271 év, de van ahol 25.000 év, miköz­ben a háló­zat élet­tar­ta­ma átla­go­san 60–100 év.

A tanul­mány nyil­vá­no­san is elér­he­tő, itt:

https://drive.google.com/file/d/1tYOEKNFt6nqlblkTeexqS3ssmw_-zghM/view?usp=share_link

Dön­tés­ho­zók hiá­nyá­ban az elő­ze­te­sen írás­ban, majd a bizott­sá­gi ülé­sen ismét fel­tett kér­dé­sek­re úgy, mint az ivó­víz­há­ló­zat koc­ká­za­ti fel­mé­ré­se, az orszá­gos cső­cse­re prog­ram, az ága­zat fenn­tart­ha­tó finan­szí­ro­zá­sa vagy a vízi­köz­mű vagyon közös­sé­gi tulaj­don­ban mara­dá­sá­nak álla­mi garan­ci­á­i­ra érde­mi vála­szo­kat nem kapott a civi­le­ket kép­vi­se­lő koalíció.

Az vízi­köz­mű téma itt:

https://www.facebook.com/vizkoalicio/videos/590117152567620

A tel­jes bizott­sá­gi ülés itt található!

Mi a követ­ke­ző lépés?

A Koa­lí­ció a Víz Heté­re demonst­rá­ció soro­za­tot szer­vez már­ci­us­ban, ahol az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um elé is elmegy, hogy Lan­tos Csa­ba ener­gia­ügyi minisz­ter­től kap­has­sa meg a kér­dé­se­i­re a válaszokat.

Hama­ro­san jövünk a rész­le­tek­kel, addig is irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, kövesd inst­rag­ram olda­lun­kat is, hogy tájé­koz­tat­has­sunk kép­zé­se­ink­ről, friss híreinkről!