12 11

Az információk áramlása most életet menthet

Az Esély­ra­dar csa­pa­ta meg­kezd­te a jár­vány­hely­zet­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ó­kat tar­tal­ma­zó pla­ká­tok sok­szo­ro­sí­tá­sát a rászo­ru­ló településeken.

Magyar­or­szá­gon szá­mos tele­pü­lé­sen marad­tak maguk­ra az embe­rek a veszély­hely­zet­ben, nem jut­nak hoz­zá meg­fe­le­lő infor­má­ci­ó­hoz ahhoz, hogy hogyan tud­ják meg­óv­ni az egész­sé­gü­ket és hova for­dul­hat­nak, ha azon­na­li segít­ség­re lesz szük­sé­gük. Az Esély­ra­dar abban segít, hogy eljut­tat­ja eze­ket az akár éle­tet men­tő infor­má­ci­ó­kat a rászo­ru­ló lakosoknak.

Sza­bolcs megyé­be és Pilis­csa­bá­ra már elju­tot­tak az Esély­ra­dar pla­kát­jai. Nyír­egy­há­zán Jósa­vá­ros­ban több pon­ton is meg­ta­lál­ha­tó­ak az utcá­kon. A XXI. Szá­za­di Roma Nők Orszá­gos Egye­sü­le­te segít­sé­gé­vel pedig több tele­pü­lé­sen zaj­lik a helyi infor­má­ci­ók begyűj­té­se, a napok­ban továb­bi tele­pü­lé­se­ken kerül­het­nek ki a plakátok.