20 03

A Víz Hete 2024 programsorozat országos eseményei

Víz.Jövő.Időben. A Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat során eddig csak­nem 30 szer­ve­zet csat­la­ko­zott a Víz Koa­lí­ci­ó­hoz, akik 2024. már­ci­us 20–27 között kínál­nak ország­szer­te prog­ra­mo­kat! A prog­ra­mok fel­töl­té­se még zaj­lik, érde­mes vissza­néz­ni később is!* Melyik tele­pü­lé­sen? Milyen prog­ram lesz? Ki szer­ve­zi? Gyál…

Bővebben…

11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ 2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30 Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.) Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó ren­dez­vé­nye Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és…

Bővebben…

06 02

Víz Hete 2024 — Programsorozat

2024.03.20–27.   Nincs ivó­ví­zed? Cső­tö­ré­sek soro­za­ta van a tele­pü­lé­se­den? Veszély­ben a tavad?  Bűz­lik a szenny­víz a pata­kod­ban? Egyet­len kút­ról hor­dod a vizet haza?  Csat­la­kozz Te is a prog­ram­so­ro­zat­hoz! Víz.Jövő.Időben. A Víz Koa­lí­ció a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás, ivó­víz­el­lá­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak téma­kö­ré­ben a…

Bővebben…

18 11

Megünnepeltük a Részvétel Hete 2023 résztvevőit!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2023. novem­ber 17-én ren­dez­te meg a Rész­vé­tel Hete 2023 – Záró Ünne­pét. Az elmúlt közel két hónap­ban az ország szá­mos terü­le­tén, meg­annyi hely­szí­nen, több száz részt­ve­vő­vel zaj­lot­tak helyi akti­vis­ták, cso­por­tok vagy civil szer­ve­ze­tek által szer­ve­zett, és…

Bővebben…

26 10

Részvétel Hete 2023 és Roma Civil Női Díj 2023 Gála — program

Sok sze­re­tet­tel hívunk meg Téged és part­ne­re­det, kol­lé­gá­i­dat, tár­sa­i­dat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Rész­vé­tel Hete 2023 Záró Ünne­pé­re és a Roma Női Civil Díj­át­adó Gálá­já­ra! Hely­szín: Ben­czúr Hotel (Buda­pest, Ben­czúr u. 35.) Idő­pont: Novem­ber 17., 16.00–22.30-ig Szer­te az ország­ban, mint­egy 30 hely­szí­nen, több száz…

Bővebben…

11 10

Magnetes vagy? Támogasd ingyen a víz ügyét!

Ma már min­den nagy­vál­la­lat­nak van vala­mi­lyen tár­sa­dal­mi fele­lős­ség­vál­la­lá­si prog­ram­ja, de Mag­Net KAP prog­ram­já­nak külön­le­ges­sé­ge, hogy nem a menedzs­ment dönt a pén­zek szét­osz­tá­sá­ról, hanem ők is csak a rájuk eső nye­re­ség­há­nya­dot ajánl­hat­ják fel, a töb­bi­ről pedig ügy­fe­le­ik ren­del­kez­het­nek! Ha Mag­NET Bankos…

Bővebben…

27 09

RÉSZVÉTEL HETE 2023

A Rész­vé­tel Hete 2023 ország­szer­te zaj­ló prog­ram­so­ro­zat októ­ber 2–8 között, a Rész­vé­tel Hete+ pedig minden­nek a foly­ta­tá­sa novem­ber 30-ig. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot.  Nehéz tagad­ni, hogy a magyar…

Bővebben…

06 06

The Water Coalition is for a safer piped water for everyone

The Water Coa­lit­ion is a Hun­ga­ri­an orga­ni­za­ti­on, in which con­cer­ned civil orga­ni­za­tions, muni­ci­pa­li­ti­es and trade unions work toget­her to map and imp­ro­ve the water situ­a­ti­on in Hun­gary. The Coa­lit­ion was crea­ted by the ini­ti­a­tive of civil orga­ni­za­tions thanks to the…

Bővebben…