12 03

Civilek a választási kampányban!

Online műhely, 2024. már­ci­us 19., 16.00–17.30

A Helyi Demok­rá­cia Műhely kere­te­in belül ren­dez­zük meg a TASZ-szal közö­sen ezt a műhelyt, ami a civil szer­ve­ze­tek hely­ze­té­vel fog­lal­ko­zik az önkor­mány­za­ti válasz­tá­si kam­pány idején.

A műhelyt online fog­juk meg­tar­ta­ni már­ci­us 19-én 16 órai kezdettel!

A menet­rend:

16:00 — 16:10 — Becsek­ko­lás, bemutatkozás

16:10 — 16:40 — Civi­lek a válasz­tá­si kam­pány­ban a szu­ve­re­ni­tás­vé­del­mi tör­vény árnyé­ká­ban — TASZ

16:40 — 17:10 — Mit tudsz ten­ni civil­ként a válasz­tá­si kam­pány­ban a közös­ség­szer­ve­zés szem­szö­gé­ből — CKA

17:10 — 17:25 — Kér­dé­sek, visszajelzések

17:25 — 17:30 Zárás

Várunk tite­ket sze­re­tet­tel erre a gomb­ra kattintva: