29 10

CKA Család — Alapító Ünnepség

Össze­tar­tó, csa­lá­di­as érzü­le­tű, orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző, szak­mai háló­zat szü­le­tett októ­ber 28-án!

A CKA nem tit­kolt cél­ja volt, hogy azo­kat a magyar­or­szá­gi civil szer­ve­ze­te­ket, akik hason­ló érték­rend­del dol­goz­nak egy demok­ra­ti­ku­sabb, igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lo­mért háló­za­to­san össze­kap­csol­ja, egy nagy csa­lád­dá for­mál­ja.
Öröm­mel jelent­jük be, hogy ez a célunk most a meg­va­ló­su­lás útjá­ra lépett, “CKA Csa­lád” néven elin­dult az érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Háló­za­ta.
Egy las­sú épít­ke­zés újabb mér­föld­kö­ve a CKA Csa­lád meg­ala­pí­tá­sa, azzal az elkép­ze­lés­sel, hogy azok­nak a civil szer­ve­ze­tek­nek az együtt­mű­kö­dé­sét, akik már eddig is aktív része­sei vol­tak a tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­nek for­ma­li­zál­tab­bá tegyük, és mások előtt is megnyissuk.

A CKA egy támo­ga­tó közös­sé­get sze­ret­ne lét­re­hoz­ni, amely egy erő­for­rás bank a tag­jai szá­má­ra, aho­vá min­den­ki igé­nyei sze­rint vesz ki, és lehe­tő­sé­gei sze­rint tesz be. Abban egye­dül­ál­ló ez az orszá­gos közös­ség­szer­ve­zői háló­zat a töb­bi orszá­gos szö­vet­ség­hez képest, hogy alap­ját a közös­ség­szer­ve­ző és érdek­ér­vé­nye­sí­tő kép­zé­sek és a szak­mai men­to­rá­lás adják.
Októ­ber 28-án, pén­tek este egy közös ünnep­lés kere­té­ben vált for­má­lis­sá a Csa­lád. A kötet­len, csa­lá­di­as han­gu­la­tú ese­mé­nyen az ünnep­lés mel­lett a már csat­la­ko­zott vagy leen­dő csa­lád­ta­gok, szak­mai part­ne­rek és támo­ga­tók bővebb képet kap­hat­tak a for­má­ló­dó új szövetségről.

Továb­bi infor­má­ci­ót e‑mailben kér­hetsz: [email protected]

A kép­ga­lé­ri­át itt találjátok: