25 09

Győzött az Összefogás a Balatonért: nem lesz beépítés a csopaki erdő helyén

A Bala­ton-part­já­ra ter­ve­zett veszé­lyes beru­há­zá­sok ellen har­co­ló civi­lek elér­ték, hogy ne lehes­sen foly­tat­ni az apart­man­há­zak épí­té­sét a Kerekedi-öbölnél.

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért közös­sé­ge a Kere­ke­di-öböl kör­nyé­ké­nek meg­men­té­sé­ért júli­us végén indí­tott akció­so­ro­za­tot, ugyan­is akkor kap­tak lakos­sá­gi beje­len­tést arról, hogy Cso­pak terü­le­tén nagy­mér­té­kű faki­vá­gá­sok­ba kez­dett az oda ter­ve­zett apart­man­há­zak tulajdonosa.

Az ügy­ben a szer­ve­zet alá­írá­so­kat is elkez­dett gyűj­te­ni, a petí­ci­ót össze­sen 2300-an írták alá. A moz­ga­lom­nak köszön­he­tő­en az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a faki­vá­gás ille­gá­lis volt, a tulaj­do­nos ráadá­sul olyan föld­te­rü­le­ten akart épít­kez­ni, ami­nek köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let van.

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért szep­tem­ber 26-ára szer­ve­zett az azóta meg­ol­dó­dott ügy­ben demonst­rá­ci­ót és a petí­ció­át­adást Cso­pa­kon. Az ese­ményt meg­tart­ják, til­ta­ko­zás helyett viszont közös ünnep­lés lesz, ami­ért sike­rült meg­men­ti a Kerekedi-öblöt.