26 10

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00

Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely

A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novem­ber­ben jár­nak le.

A tavaly indult Helyi Demok­rá­cia Műhely pro­jek­tünk nagy örö­münk­re foly­ta­tó­dik, az első online beszél­ge­té­sünk­ben erre számíthatsz:

  • Az első felé­ben Gyer­gyák Ferenc (TÖOSZ Főtit­ká­ra) tart elő­adást arról, mi vár­ha­tó, milyen veszé­lye­ket rejt­het magá­ban a júni­u­si válasz­tá­sok és a novem­be­ri tény­le­ges átadás-átvé­tel közöt­ti időszak.
  • Később pedig két koráb­bi HDM részt­ve­vő — Pilis Dáni­el Szent­end­ré­ről és Juhász Vero­ni­ka a II. kerü­let­ből — mesél arról, hogy miként készül­nek a követ­ke­ző fél­év kampányidőszakára.

Online műhe­lyünk­re várunk min­den érdek­lő­dő, köz­ügyek­ben aktív civilt, vala­mint jelen­le­gi vagy tavasszal indu­ló önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lőt, önkor­mány­za­ti szereplőket!

A Helyi Demok­rá­cia Műhe­lyünk egyéb­ként meg­újult for­má­ban, új sze­rep­lők­kel és érde­kes tré­nin­gek­kel vár majd Tite­ket a követ­ke­ző két év folya­mán is!

Várunk tite­ket sze­re­tet­tel, kér­jük regiszt­rálj az aláb­bi formon: