Aján­lom ezt a szö­veg­gyűj­te­ményt mind­azok­nak, aki­ket dühít az igaz­ság­ta­lan­ság a tár­sa­da­lom­ban és sze­ret­nék fel­ven­ni a kesz­tyűt és meg­har­col­ni a gonosszal. A val­lá­si közös­sé­gük veze­tő­i­ként vagy részt­ve­vő­i­ként esz­kö­zö­ket keres­nek a nemes küz­de­lem­hez. Azok­nak aján­lom ezt a szö­veg­gyűj­te­ményt, akik a közös­ség erő­for­rá­sa­i­nak meg­szer­ve­zé­sé­vel valós vál­to­zást akar­nak elér­ni a szív­ügye­ik­ben. Célunk, hogy a szer­ve­zett val­lá­si közös­sé­gek, hit­éle­ti cso­por­tok, gyü­le­ke­ze­tek és lel­ki­sé­gi cso­por­tok, a civil szer­ve­ze­tek, érdek­vé­del­mi cso­por­tok és tár­sa­dal­mi moz­gal­mak veze­tő­i­nek együtt­mű­kö­dő part­erei lehes­se­nek. Meg­ta­nul­has­sák, hogyan szer­vez­ze­nek olyan közös­sé­ge­ket, ame­lyek fel­is­me­rik hatal­mu­kat, képe­sek moz­gó­sí­ta­ni ere­jü­ket a vál­to­zás érdekében.A jó aka­ra­tú embe­rek főként kari­ta­tív akci­ók­kal szok­ták gyü­le­ke­ze­te­ink­ben a dia­kó­ni­ai, sze­re­tet­szol­gá­la­ti hiva­tá­su­kat gya­ko­rol­ni. Azok­nak aján­lom ezt a szö­veg­gyűj­te­ményt, akik a jóté­kony­sá­gon túl sze­ret­né­nek ten­ni vala­mit, ezért esz­kö­zö­ket keres­nek a valós vál­to­zás eléré­sé­hez. Milyen jó len­ne, ha meg tud­nánk tanul­ni azt, hogy milyen módon tudunk szer­ve­ződ­ni, jól ügyet válasz­ta­ni, stra­té­gi­át ter­vez­ni, és együtt ünne­pel­ni, hogy képes­sé vál­tunk a gonosszal fel­ven­ni a har­cot.  A közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­i­vel meg­ta­pasz­tal­hat­juk a közös­ség ere­jét és azt, hogy a nagy sza­vak, a hit remény és sze­re­tet való­ság­gá vál­nak közös­sé­ge­ink­ben.
A szö­veg­gyűj­te­mény a Buda­pest-József­vá­ro­si Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség, a Magyar­or­szá­gi Evan­gé­li­u­mi Test­vér­kö­zös­ség József­vá­ro­si Gyü­le­ke­ze­te, és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány koa­lí­ci­ó­já­nak mun­ka­tár­sa­i­val készült. A szö­ve­ge­ket Bálint Móni­ka, Bol­ba Már­ta, Kert­ai-Sza­bó Ildi­kó, Laka­tos Kin­ga, Giczey Péter, Péter­fi Ferenc válo­gat­ta össze, az angol nyel­vű szö­ve­ge­ket Lőrincz Bor­bá­la for­dí­tot­ta le.

Bol­ba Már­ta evan­gé­li­kus lelkész

„Isten a lehe­tet­len­ből lehet­sé­gest teremt”
Mary Nel­son

Hitalapú közösségszervezés Szöveggyűjtemény

Tar­ta­lom­jegy­zék

1_1 Elő­szó

1_2 Beve­ze­tő

I. rész: Isten ránk bízott missziója 

A hívők és a gyü­le­ke­ze­tek elhí­vá­sa a helyi közös­sé­gek szol­gá­la­tá­ra és a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­sá­gért való küz­de­lem­re — a közös­ség­szer­ve­zés és annak bib­li­ai vetületei 

A gyü­le­ke­zet elhí­vá­sa a településén:

1_3 Háló Gyu­la: Tegye­tek tanít­vá­nyom­má min­den népet! 

A gyü­le­ke­zet elhí­vá­sa elha­nya­golt, lesza­kadt településeken/városrészekben:

John M. Per­kins: Túl a jóté­kony­sá­gon (1993, Grand Rapids, Michi­gan: Baker Books)

1_4 Túl a jóté­kony­sá­gon (1.fejezet, részletek)

1_5 A gyors meg­ol­dá­sok­tól az együtt­ér­zé­sig (2. feje­zet, részletek)

1_6 A hite­les egy­ház jel­leg­ze­tes­sé­gei (3. feje­zet, részletek)

1_7 Dr. Way­ne L. Gor­don: A keresz­tény közös­ség­fej­lesz­tés nyolc alko­tó­ele­me (Ford. Laka­tos Kinga) 

A sze­gény­ség több néző­pont­ból:
Bob Ekblad: Az Ékes kapu. Belé­pés Jézus világ­szin­tű fel­sza­ba­dí­tó moz­gal­má­ba (2017)

1_8 Belé­pés az Ékes kapun (1. feje­zet, részlet)

1_9 Tanít­vány-model­lek. Péter és János, én és te (2. feje­zet, részlet)

1_10 Meg­erő­sí­tő jelen­lét (3. feje­zet, részlet)

1_11 Jan Reh­man: A sze­gény­ség több néző­pont­ból – A sze­gé­nyek peda­gó­gi­á­ja 2.

A hit­ala­pú közös­ség­szer­ve­zés Magyarországon:

1_12 Érté­ke­ink — a KOVÁSZ moz­ga­lom beve­ze­tő összefoglalója

II. rész A közösségszervezés elmélete és gyakorlata

A tár­sa­dal­mi beavat­ko­zá­sok közül a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés mód­szer­ta­ni ismer­te­té­se és jó gyakorlatai

2_1 Ver­cseg Ilo­na: A közös­sé­gi mun­ka, közös­ség­fej­lesz­tés és közös­ség­szer­ve­zés (rész­le­tek)

2_2 A közös­ség alap­el­ve (V.I. alapján)

2_3 A rész­vé­tel alap­el­ve (V.I. alapján)

2_4 Érték ala­pú meg­kö­ze­lí­tés a közösségfejlesztésben

2_5 A tár­sa­dal­mi prob­lé­mák elle­ni küz­de­lem – öt meg­kö­ze­lí­té­se –
Helyi erő, helyi for­rás (CKA)

Kire­kesz­tés, befo­ga­dás (bele­fog­la­lás) kér­dé­sei
“A jog­nak asz­ta­lá­nál mind egy­aránt fog­lal helyet?” Ami­kor a tár­sa­da­lom, a közös­ség egé­szé­ről beszé­lünk fon­tos meg­ha­tá­roz­nunk azt, hogy min­den­ki bele tartozik‑e a közös­ség­be, vagy van­nak olyan cso­por­tok, aki­ket az erő­for­rá­sok­hoz, érté­kek­hez, köz­ja­vak­hoz való hoz­zá­fé­rés­ből rész­ben vagy egész­ben kizár a közös­ség hatal­mi elit­je vagy kor­lá­toz­za, nehe­zí­ti a hoz­zá­fé­ré­sü­ket. Ami­vel azt is meg­üze­ni, ‘ti nem vagy­tok fon­to­sak, nem számítotok’.

2_6 Bidd­le: A szó­szó­ló­vá válás veszélyeiről

2_7 Court­ney Ari­el: Fehér bará­ta­ink­nak, akik szö­vet­sé­ge­se­ink lennének

2_8 Kite­kin­tés — A budd­his­ta val­lás és a kaszt­rend­szer fel­szá­mo­lá­sa Indiában

Hata­lom kér­dé­se, fogal­ma és a képes­sé válás segí­té­se:
A hata­lom a közös­ség­szer­ve­zés egyik alap­fo­gal­ma. A közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés azon áll vagy bukik, hogy a hatal­mi szer­ke­ze­tet képes‑e a közös­ség befo­lyá­sol­ni, átala­kí­ta­ni ahhoz, hogy célt tud­jon érni a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­ság elő­moz­dí­tá­sa érdekében.

2_9 Péter­fi Ferenc: Hata­lom és közös­ség – foga­lom­ma­gya­rá­za­tok (Paro­la 2021/2)

2_10 Laka­tos Kin­ga, Péter­fi Ferenc: A cse­lek­vő­ké­pes­sé válás folya­ma­tá­ról (Paro­la 2010/3)

2_11 Tar­csay Tibor, Ilos­vai Dáni­el, Harai Leven­te: A keresz­tény hit­ala­pú közös­ség­szer­ve­zés hatalomképe

2_12 Giczey Péter: A hata­lom fogal­ma és értel­me­zé­se a közös­ség­szer­ve­zés­ben (Paro­la 2021/2),

2_13 Köz­bi­za­lom 2019. vizs­gá­lat össze­fog­la­ló­ja (szerk. Péter­fi F.)

Sze­re­pek a közös­ség­szer­ve­zés­ben
Egy közös­ség­szer­ve­ző folya­mat­ban külön­bö­ző sze­re­pek biz­to­sít­ják a sikert. A közös­ség­szer­ve­ző, aki kez­de­mé­nye­ző és stra­té­gi­a­i­lag átlát­ja, ösz­tön­zi a külön­bö­ző tevé­keny­sé­get, a közös­sé­gi veze­tők, akik bevonz­zák az érin­tet­te­ket és maguk az érin­tet­tek, akik együtt küz­de­nek közös céljaikért.

2_14 A tan­könyv­be illő sike­rek éve (inter­jú Giczey Péterrel)

2_15 Közös­sé­gi kul­tú­rá­jú veze­tő­ség épí­té­se: közös­sé­gi veze­tés a közösségszervezésben

Deli­be­rá­ció, pár­be­széd, együtt­mű­kö­dés
A külön­bö­ző állás­pon­tú embe­rek és cso­port­ja­ik egyez­ke­dé­se, a tanács­ko­zás ala­pú elha­tá­ro­zá­sok, dön­té­sek a közös­sé­gi mun­ká­ban (de más terü­le­te­ken is) sok­kal haté­ko­nyab­bak a dik­tá­tu­mok­nál. Egy erő­sen pola­ri­zá­ló­dó tár­sa­da­lom veszé­lye a szét­sza­ka­dás. Lehetségesek‑e hidak, milyen sajá­tos­sá­gai lehet­nek az egy­mást res­pek­tá­ló felek közöt­ti dia­ló­gus­nak, a párbeszédnek?

2_16 A deli­be­rá­ci­ó­ról — A Pár­be­széd és a vita összehasonlítása

2_17 Sain Mátyás – Péter­fi Ferenc: PÁRBESZÉD – még, ha nem is értünk egyet. Beszél­ge­tés dr. Tóth Pál­lal (Paro­la 2021/1)

2_18 Sain Mátyás — Péter­fi Ferenc: VERSENGÉS vagy/és EGYÜTTMŰKÖDÉS — Ami­kor a ver­sen­gés nem szét­ve­ri, hanem meg­erő­sí­ti a kohéziót

III. rész A cselekvő hit

A hit ala­pú közös­ség­szer­ve­zői mun­ka lehe­tő­sé­gei, esz­kö­zei, fel­té­te­lei, mód­szer­ta­ni lépé­sei
Hel­der Cama­ra bra­zil érsek: „Ami­kor kenye­ret adok az éhe­zők­nek, azt mond­já­tok: szent vagyok. De, ami­kor meg­kér­de­zem, miért nincs kenye­rük, azt mond­já­tok: akasz­ta­ni­va­ló lází­tó vagyok.” 

Gyü­le­ke­zet­épí­tés, a lai­kus veze­tők közös­ség­szer­ve­zői kép­zé­se által:

3_1 Mary Ann Ford Fla­herty és Richard L. Wood: Hit és köz­élet.
Hit­ala­pú közös­ség­szer­ve­zés és gyü­le­ke­zet­fej­lesz­tés (rész­le­tek)

Szem­lé­let­vál­tás a gyü­le­ke­zet­ben, hogyan vág­junk bele?

Mary Nel­son: Empo­wer­ment — A képes­sé válás segí­té­se
Képes­sé válás segí­té­se (Empo­wer­ment): Kulcs a keresz­tény közösségfejlesztéshez

3_2 Gyü­le­ke­zet és közös­ség (2. rész)

3_3 Vág­junk bele! (3. rész, részlet)

3_4 A képes­sé válás segí­té­sé­nek stra­té­gi­ái (1) A meg­hall­ga­tó beszél­ge­tés (4. rész, részletek)

3_5 A képes­sé válás segí­té­sé­nek stra­té­gi­ái (2) (rész­let)

Közös­ség­szer­ve­zés lépésről-lépésre:

3_6 Chuck Hirt: Közösségszervezés

3_7 A közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta – hand­out (CKA)

3_8 Prob­lé­má­ból ügy → milyen ügyet válasz­tot­tál? (CKA)

Közös­ség­szer­ve­zői jó gya­kor­la­tok Magyarországról:

3_9 Mol­nár Ágnes: Natív cso­port-Zöl­del­lő Debrecen

4 IV. Kulcsfogalmak

5 V. Függelék

Az érdek­lő­dő olva­só­nak továb­bi elmé­lyü­lés­re ajánl­juk az aláb­bi aka­dé­mi­ai jel­le­gű írá­so­kat, gyü­le­ke­ze­ti gya­kor­lat­ban hasz­nál­ha­tó bib­lia­órai óra­váz­la­to­kat, illet­ve közös­ség­szer­ve­zés szak­mód­szer­ta­ni szövegeket.

5_1 Kóczé Angé­la: A romák rasszi­zá­lá­sa és rasszis­ta elnyomása

5_2 Mars­hall Ganz: Miért győz néha Dávid? Stra­té­gi­ai kapa­ci­tás a tár­sa­dal­mi mozgalmakban

5_3 Alvin C. Berns­tine bib­li­kus reflexiói

5_4 Chris Caru­so: Küz­de­lem a vízért a posztindusztriális1 Det­ro­it­ban – Eset­ta­nul­mány a szervezésről

1 Poszt­in­duszt­ri­á­lis: az ipa­ri kor­szak után követ­ke­ző, főképp a szol­gál­ta­tá­sok­kal és az infor­má­ció elő­ál­lí­tá­sá­val fog­lal­ko­zó (tár­sa­da­lom). For­rás: Tolcs­vai Nagy Gábor (2007) Ide­gen sza­vak szó­tá­ra. Buda­pest: Osiris.