08 04

Indulnak a tavaszi képzéseink

Talán most még fon­to­sabb meg­erő­sí­te­ni a közös­sé­gün­ket és fel­lép­ni az ügye­ink­ben, mint bár­mi­kor! Nem sza­bad lemon­da­nunk arról, hogy érvé­nye­sít­sük a joga­in­kat és meg­véd­jük az érté­ke­in­ket, és nehe­zí­tett tere­pen még nagyobb szük­ség van arra, hogy mind­ezt tuda­to­san szer­ve­ződ­ve, haté­ko­nyan tegyük. A CKA kép­zé­sei ebben segí­te­nek idén tavasszal is.

A klasszi­kus kép­zé­se­ink mel­lett idén egy új is indul: feke­te­öves közös­ség­szer­ve­zők­nek ajánl­juk a cso­port­di­na­mi­kai kép­zé­sün­ket, amely segít abban, hogy fenn­tart­ha­tó módon működ­hes­sen a közösségünk.

Az ápri­lis 22-től 24-ig tar­tó, bent­la­ká­sos kép­zé­sen a részt­ve­vők a konf­lik­tus­ke­ze­lés­sel, a cso­port sta­bi­li­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­val, a fel­adat­meg­osz­tás­sal kap­cso­la­tos tech­ni­ká­kat sajá­tít­hat­nak el Kánya Kin­ga és Pocsu­valszki Alíz segítségével.

Továb­bi rész­le­tek és jelentkezés:

Szer­vezz közös­sé­get, nyer­jé­tek meg az ügyetek!

Hogyan áll­junk ki közö­sen az ügye­ink­ben, hogyan szer­ve­ződ­jünk, kam­pá­nyol­junk? A prob­lé­má­in­kat — legyen szó a lakó­he­lyünk élhe­tő­sé­gé­ről, vagy a min­ket és a hoz­zánk hason­ló­kat ért jog­sé­re­lem­ről — csak közö­sen old­hat­juk meg, ehhez viszont szer­ve­ződ­nünk kell és hasz­nál­ni az érdek­ér­vé­nye­sí­tés eszközeit. 

Közös­ség­szer­ve­ző és közös­sé­gi veze­tő kép­zé­se­ink azok­nak szól­nak, akik készek fele­lő­sen részt ven­ni egy össze­fo­gás meg­szer­ve­zé­sé­ben, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem nyo­mán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

Ha sze­ret­néd mélyeb­ben meg­is­mer­ni a közös­ség­szer­ve­zés tech­ni­kát, jelent­kezz a május 02-tól 06-ig tar­tó, bentlakásos.közösségszervezés és közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés alap­kép­zés­re, ame­lyet Hor­váth-Ker­tész Balázs és Tikász Ben­de­gúz tartanak!

Rész­le­tek és jelentkezés:

Ha sze­ret­nél fon­tos sze­re­pet vál­lal­ni a közös­sé­ged­ben, és meg­ta­nul­nád azo­kat az esz­kö­zö­ket, ame­lyek­kel haté­ko­nyan segít­he­ted az érdek­ér­vé­nye­sí­tés folya­ma­tát, jelent­kezz a május 27-tól 29-ig tar­tó, bent­la­ká­sos közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sünk­re, ame­lyet Homo­ki And­rea és Szu­lovsz­ky Ist­ván tartanak!

Rész­le­tek és jelentkezés: