15 01

Jelentkezz 1 napos online képzéseinkre!

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. Ötna­pos közös­ség­szer­ve­ző online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik vál­lal­ják, hogy időt szán­nak arra, hogy szű­kebb kör­nye­ze­tük­ben, vagy akár szé­le­sebb tár­sa­dal­mi szin­ten is hoz­zá­já­rul­ja­nak pozi­tív változásokhoz.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, együtt­mű­kö­dés­ben az Esély Labor Egye­sü­let­tel és a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egye­sü­let­tel online kép­zés­so­ro­za­tot indít a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt érdek­lő­dők­nek és gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők­nek, közös­sé­gi vezetőknek.

A kép­zé­se­ket két pár­hu­za­mos soro­zat­ban való­sít­juk meg, az egyik soro­zat pén­te­ki napo­kon, a másik szom­ba­ti napo­kon való­sul meg, hogy ezál­tal a külön­bö­ző terü­le­ten dol­go­zók vagy tanu­lók saját idő­be­osz­tá­suk­hoz szab­va tud­ja­nak válasz­ta­ni az idő­pon­tok közül. A kép­zés­so­ro­zat okta­tói: Juhos Kata, Lász­ló Johan­na, Csor­dás Anett, Pocsu­valszki Alíz, Bálint Móni­ka, Giczey Péter, Tikász Ben­de­gúz, Sza­ba­dos Péter, Ker­tész Anna.

A kép­zé­sek­re ezen az olda­lon tudsz jelentkezni!