01 08

Kommunikáció civil szervezeteknek — egynapos online képzés

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség, az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re és gyak­ran kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra is.

A civil szer­ve­ze­tek sok­szor küz­de­nek azzal, hogy a sok­szor szű­kös anya­gi hely­ze­tük­ben nem jut elég­gé el a hírük a cél­cso­port­ja­ik felé. Ebben pró­bál haté­kony esz­kö­zö­ket meg­mu­tat­ni ez a képzés.

Online kép­zé­sünk­re olyan embe­re­ket várunk, akik érdek­lőd­nek a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt vagy gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők. 

A kép­zés témái: 

  • tör­té­net­me­sé­lés,
  • sze­rep­lés a nyilvánosságban, 
  • kap­cso­lat a sajtóval, 
  • média­hasz­ná­lat,
  • kom­mu­ni­ká­ci­ós kampányeszközök.

A kép­zés Zoom felü­le­ten zaj­lik majd, amely­hez lin­ket a kép­zés előtt küldünk.

Idő­pont: 2022. novem­ber 19., szom­bat, 9:00–15:00

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.
Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét, akkor ado­má­nyod­dal hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy a kép­zé­se­ink hosszú távon is min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek legye­nek és közös­ség­szer­ve­zői, tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tői cél­ja­ink megvalósulhassanak.