29 04

Képezd magad a közösséged motorjává!

Nem csu­pán zavar­nak a prob­lé­mák, de szí­ve­sen ten­nél is a vál­to­zá­sért egy erős közös­ség tag­ja­ként? Mi tudást és esz­kö­zö­ket adunk hoz­zá! Gye­re el közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sünk­re, tanulj a szer­ve­ző­dés­ről, kampányolásról! 

A CKA közös­sé­gi veze­tő kép­zé­se azok­nak szól, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság vagy hason­ló érdek­sé­rel­met elszen­ve­dő embe­rek össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba. A stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be. A kép­zé­sen szó lesz a cso­port­mű­kö­dés­ről és a demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés­ről is.

A kép­zés idő­pont­ja: május 27–29.

Taná­ra­ink — Homo­ki And­rea és Szu­lovsz­ky Ist­ván — “feke­te­öves” szer­ve­zők, akik­nek fon­tos sze­re­pük volt több közös­ség lét­re­jöt­té­ben, meg­erő­sí­té­sé­ben, sike­res kam­pá­nyo­kat indí­tot­tak és jelen­leg orszá­gos szer­ve­ző­ként dolgoznak.

Kun­bá­bo­nyi kép­zé­si köz­pon­tunk­ban har­mo­ni­kus kör­nye­zet­ben, tel­jes ellá­tás mel­lett való­sul meg a kép­zés, amely­re az ország min­den pont­já­ról vár­juk a jelentkezőket.

Tanulj a közös­sé­gek­ről, a szer­ve­ző­dés­ről, az össze­fo­gás­ról, a kam­pá­nyo­lás­ról és ismerj meg hoz­zád hason­ló elkö­te­le­zett­sé­gű embereket!

Továb­bi infor­má­ció és jelent­ke­zés itt!