30 09

Kérdőíves kutatás a digitális oktatásról

Hiá­ba készí­tet­te el a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át a kor­mány már 2016-ban, az azóta sem alkal­maz­ha­tó az okta­tás sze­rep­lői számára.

A tava­lyi pan­dé­mia alatt az okta­tás­ban dol­go­zó­kat, a szü­lő­ket és a diá­ko­kat is  tel­je­sen magá­ra hagy­ta a kormány.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Lánc­re­ak­ció pro­jekt­jé­nek okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja kuta­tást indí­tott, hogy fel­mér­je, hogyan élték meg a táv­ok­ta­tást a taná­rok és a szülők.

A kér­dő­íve­ket itt és itt találjátok.