02 03

Bevezetés a közösségszervezésbe képzés

Online 3 alkalmas képzés

Idő­pon­tok: 

2024. ápri­lis 27. szom­bat, 10.00–15.00-ig

2024. május 4., szom­bat, 10.00–15.00-ig

2024. május 11., szom­bat, 10.00–15.00-ig

A kép­zé­si alkal­mak egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvégezni.

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 3 alkal­mas kép­zés 32.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két alább, a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. ápri­lis 19.