02 03

Bevezetés a közösségszervezésbe képzés

Online 3 alkalmas képzés

Idő­pon­tok: 

2024. ápri­lis 27. szom­bat, 10.00–15.00-ig

2024. május 4., szom­bat, 10.00–15.00-ig

2024. május 11., szom­bat, 10.00–15.00-ig

A kép­zé­si alkal­mak egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvégezni.

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 3 alkal­mas kép­zés 32.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két alább, a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. ápri­lis 19.

Közösségszervezés online képzés

Jelent­ke­ző viselt neve:(Köte­le­ző)
Jelent­ke­ző szü­le­té­si neve:(Köte­le­ző)
Any­ja neve:(Köte­le­ző)
Leg­ma­ga­sabb isko­lai vég­zet­sé­ge:(Köte­le­ző)
YYYY dot MM dot DD
Magyar­or­szá­gi lak­cím­mel ren­del­ke­zem(Köte­le­ző)
A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de ha támo­gat­ni tudod a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­ványt bár­mek­ko­ra összeg befi­ze­té­sé­vel, akkor hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy ilyen és ehhez hason­ló kép­zé­se­ket hosszú távon szer­vez­ni tud­junk. A CKA-nak 32.000 Ft-ba kerül egy főre a 3 alkal­mas online kép­zés. Befi­ze­tek támo­ga­tás­ként:(Köte­le­ző)

Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon fizet­he­ted be az álta­lad fel­aján­lott összeget.
Sze­ret­nél néha kap­ni híre­ket e‑mailben a CKA mun­ká­já­ról, az érdek­ér­vé­nye­sí­tő akci­ók­kal, meg­moz­du­lá­sok­kal, sike­rek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók­ról?(Köte­le­ző)