21 05

VIGYÁZAT, MÉLYVÍZ! CSAK ÚSZNI TUDÓKNAK!

A CKA tavaly tavasszal indí­tot­ta egy­éves közös­ség­szer­ve­ző men­tor­prog­ram­ját, mely­nek első vég­ző­sei között volt Magyar-Ábel Ágnes is. Olvasd el, hogyan élte meg ő ezt az elmúlt egy évet! Mot­tó: Nehéz úgy beszá­mo­lót írni, ami­kor az ember épp úsz­ni tanul, folya­ma­tos kar­csa­pá­sok nélkül…

Bővebben…

02 03

Bevezetés a közösségszervezésbe képzés

Online 3 alkal­mas kép­zés Idő­pon­tok:  2024. ápri­lis 27. szom­bat, 10.00–15.00-ig 2024. május 4., szom­bat, 10.00–15.00-ig 2024. május 11., szom­bat, 10.00–15.00-ig A kép­zé­si alkal­mak egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvé­gez­ni. A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes! Azon­ban a Civil Kollégium…

Bővebben…

02 03

Csoportdinamika képzés civil szervezeteknek —  április 19–21., Kunbábony

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes! Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként. Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.…

Bővebben…

19 02

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés képzés

3 napos (24 tan­órás) kép­zés: 2024. május 17–19-ig Kun­bá­bony­ban. A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes! Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként. Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy…

Bővebben…

29 01

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Bará­ta­ink!  Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).   A beszél­ge­tés hely­szí­ne: Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely…

Bővebben…