30 09

Közösségszervezők Országos Találkozója 2022. – Kunbábony

Első Roma Közös­ség­szer­ve­zői díj átadás, közös kiál­lás a sza­bad saj­tó­ért és ”Csa­lád­ala­pí­tás” — ezek vol­tak az ötö­dik  Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­já­nak külön­le­ges prog­ram­jai Kunbábonyban. 

A talál­ko­zó leg­főbb cél­ja, hogy a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó civil cso­por­tok talál­koz­has­sa­nak itt, hogy bemu­tas­sák a töb­bi­ek­nek saját tevé­keny­sé­ge­i­ket, meg­is­mer­jék mások tapasz­ta­la­ta­it, bővít­sék és erő­sít­sék kap­cso­la­ta­i­kat, közös gon­do­la­tok­kal, ötle­tek­kel járul­ja­nak hoz­zá új kez­de­mé­nye­zé­sek­hez, ins­pi­rá­lód­ja­nak, és mind­eköz­ben része­sei legye­nek a magá­val raga­dó sza­bad, nyi­tott, befo­ga­dó han­gu­lat­nak, ami Kun­bá­bonyt folya­ma­to­san körbelengi. 

Az augusz­tu­si ötna­pos talál­ko­zó­ra közel 150 fő érke­zett az ország külön­bö­ző szeg­le­te­i­ből a  hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en Kun­bá­bony­ba, a hazai közös­ség­szer­ve­zés otthonába.

Az idei talál­ko­zó prog­ram­ja hat fő téma, illet­ve szer­ve­zé­si irány köré cso­por­to­sult, amik­kel a CKA közös­ség­szer­ve­zői jelen­leg köz­vet­le­nül is fog­lal­koz­nak akár direkt kam­pá­nyok indí­tá­sa, akár érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­port­épí­tés formájában.

Így a részt­ve­vők meg­is­mer­het­ték a pest megyei szom­széd­sá­gi ügyek­kel, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel és önren­del­ke­zés­sel fog­lal­ko­zó tér­sé­gi mun­ka­cso­por­tot, a zöld ügyek­kel, főként nagy tava­ink­kal fog­lal­ko­zó helyi érték mun­ka­cso­por­tot, a kiemelt beru­há­zá­sok prob­lé­má­já­nak kihan­go­sí­tá­sá­ra ala­kult Stop kiemelt beru­há­zá­sok kam­pányt, a hit ala­pú szer­ve­zési irányt a Kovász Egye­sü­let­tel, az esély­egyen­lő­sé­gért küz­dő roma, vala­mint az isko­lai szeg­re­gá­ció ellen küz­dő okta­tá­si mun­ka­cso­por­tot.

A fen­ti téma­kö­rök nagy része továb­bi elő­adá­sok­ra, műhe­lyek­re, kerek­asz­tal beszél­ge­tés­re bom­lott, és egyéb, rend­ha­gyó prog­ra­mok­kal is kiegészült.

 • A jelen­lé­vők Hor­váth-Ker­tész Balázs (CKA) elő­adá­sá­ban bete­kin­tést nyer­het­tek a CKA Öko­társ Ala­pít­vánnyal közö­sen lét­re­ho­zott Pest megyei civil tér­kép alakulásába.
 • A Pest megyei tér­sé­gi háló­zat­ról Bárá­nyi Ildi­kó (Ele­ven Gyál), és Szép Magyar Ágnes (Civil­Ka­lász) mesélt, akik a Civil séták gya­kor­la­tát is bemutatták.
 • Az önkor­mány­zat és a civil szer­ve­ze­tek viszo­nyá­val pár­hu­za­mo­san négy műhely­be­szél­ge­tés is fog­lal­ko­zott: négy külön fókusz­ból mutat­tuk be egy­más­nak, milyen belé­pé­si pont­ja­ink lehet­nek, ha részt aka­runk ven­ni a helyi önrendelkezésben.
 • A Üllő Te Vagy, Tár­sa­ság az Élhe­tő Szent­end­ré­ért, C8, Ott­ho­nunk Nagy­tar­csa, Pomáz Közö­sen a Váro­sun­kért kép­vi­se­lői a civil szer­ve­zet helyi válasz­tá­son való indu­lá­sát, Udvar­he­lyi Tessza, Juhász Vero­ni­ka, Biha­ri György, Kiss Bar­na a helyi válasz­tá­so­kon önkor­mány­zat­ba beju­tott, immár a „másik oldal­ra került” szer­ve­ze­tek tapasz­ta­la­ta­it, a WWF, a Város Min­den­kié, az Aka­dály­men­tes József­vá­ros és a Par­tis­cum Egye­sü­let kép­vi­se­lői pedig arról beszél­tek nekünk, hogyan lehet a civil lob­bit hasz­nál­ni arra, hogy önkor­mány­za­ti szin­ten beke­rül­je­nek a szer­ve­ze­tek programjai.
 • A koa­lí­ció­épí­tés sza­bá­lya­i­ról tar­tott nekünk elő­adást Bálint Móni­ka (CKA), és két, Civil Kol­lé­gi­um kez­de­mé­nye­zé­sé­re lét­re­jött koa­lí­ci­ón keresz­tül meg­néz­het­tük ennek gya­kor­la­ti meg­va­ló­su­lá­sa­it is. A veze­té­kes ivó­víz szol­gál­ta­tás javí­tá­sá­ért küz­dő Víz Koa­lí­ció kép­vi­se­le­té­ben Homo­ki And­re­át (CKA, Ele­ven Egye­sü­let, Tér­sé­gi Háló­zat) és Kecs­kés Károlyt (Fővá­ro­si Víz­mű­vek Zrt. Mun­ka­he­lyi Szak­szer­ve­zet), a nagy tava­ink védel­mé­vel fog­lal­ko­zó Nagy Tavak Koa­lí­ció kép­vi­se­le­té­ben pedig Németh Krisz­ti­nát (CKA, Kis­er­dő­vé­dők) és Horá­nyi Tibort (Alba Natu­ra Civil Ala­pít­vány) hall­gat­hat­tuk meg tapasz­ta­la­ta­ik­ról, továb­bi terveikről.
 • A kiemelt beru­há­zás tör­vény helyi­e­ket sér­tő jelen­le­gi gya­kor­la­tá­ról és a Stop Kiemelt beru­há­zá­sok kam­pány folya­ma­tá­ról, ered­mé­nye­i­ről Mol­nár Szil­via (Stop KB mun­ka­cso­port, Kis­er­dő Egye­sü­let) beszél­ge­tett a kam­pány részt­ve­vő­i­vel, Bod­nár Zsu­zsá­val (Göd-Ért Egye­sü­let), Mol­nos Atti­lá­val (Huszon­ket­te­sek) és Bukovsz­ki And­rás­sal (Ali­gai Fürdőegyesület). 
 • A CKA ügyei között egy­re több hang­súlyt kap a hit ala­pú közös­ség­szer­ve­zés is, ezért két kerek­asz­tal beszél­ge­tés is ezzel fog­lal­ko­zott. Az egyik­ben Tar­csay Tibor (CKA, Kovász Közös­ség Egye­sü­let) beszél­ge­tett gyü­le­ke­ze­ti veze­tők­kel, egy­há­zi sze­mé­lyek­kel arról, hogy lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti szer­ve­zés­ről beszél­ni Magyar­or­szá­gon, a másik­ban pedig a saj­tó kép­vi­se­lői mond­ták el gon­do­la­ta­i­kat a keresz­tény érték­ren­det val­ló újság­írás lehe­tő­sé­ge­i­ről (Szem­lé­lek blog, Válasz Online, Mér­leg Online, Kovász Blog szerkesztősége).
 • A szeg­re­gá­ció témá­ját pedig az okta­tá­si, a roma és a hit ala­pú mun­ka­cso­port közös műhe­lyén, sőt való­já­ban közös stra­té­gi­ai ter­ve­zé­sé­nek egy nyi­tott állo­má­sán való rész­vé­tel for­má­já­ban ismer­het­ték meg a részt­ve­vők, akik saját ötle­te­ik­kel, tudá­suk­kal és tapasz­ta­la­ta­ik­kal így maguk is hoz­zá­ad­hat­tak a for­má­ló­dó kampányhoz. 

Open space előadások

A talál­ko­zó négy kife­je­zet­ten szak­mai nap­já­nak mind­egyi­kén zaj­lot­tak open space elő­adá­sok, vagy­is bár­ki jelent­kez­he­tett, ha önkén­te­sen, főprog­ra­mon kívül be sze­ret­te vol­na mutat­ni saját tapasz­ta­la­ta­it, cso­port­ja tevé­keny­sé­ge­it a jelen­lé­vők­nek. Nagy örö­münk­re szá­mos ilyen beje­lent­ke­zés érke­zett, és mivel éppen az orszá­gos talál­ko­zó ide­je alatt láto­ga­tott Magyar­or­szág­ra Leah F. Tor­rey ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, min­den nap­ra készült nekünk egy-egy elő­adás­sal a vidé­ki szer­ve­zés téma­kö­ré­ből. De bemu­tat­ko­zott vagy prog­ra­mot hozott sok más szer­ve­zet vagy új kez­de­mé­nye­zés is:

 • Zsolt Péter az (Élni Veres­egy­há­zon Egye­sü­let) Agg­lo­me­rá­ci­ós Zöld­há­ló pro­jek­tet mutat­ta be. 
 • Boda Kit­ti (Angya­li Szi­ge­tek Egye­sü­let, Tér­sé­gi Háló­zat) a 2022 év ele­jén, az orszá­gos válasz­tá­sok­ra készül­ve szá­mos helyen meg­ren­de­zett helyi önren­del­ke­zé­si műhe­lyek (HÖM) tapasz­ta­la­ta­it fog­lal­ta össze. 
 • Aju­resz­ki Nóra (TASZ — Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért) vala­mint Bod­nár Zsu­zsa (Göd-Ért Egye­sü­let, Átlát­szó) a nagy­be­ru­há­zá­sok kap­csán lehet­sé­ges civil beavat­ko­zá­si lehe­tő­sé­ge­i­ről beszéltek 
 • Szép Magyar Ágnes (Civil Kalász) a buda­ka­lá­szi “Pedi­busz­ról”, vagy­is az isko­lai gya­log­usz kezdeményezésről.
 • Pong­rácz Gábor (Alba Natu­ra Civil Ala­pít­vány) a kör­nye­ze­ti érzé­ke­nyí­tés, fenn­tart­ha­tó tele­pü­lés­ter­ve­zés jegyé­ben indí­tott, Gár­do­nyi Zöld Estek tapasz­ta­la­ta­i­ról, a gya­kor­lat ter­je­dé­sé­ről, mesélt nekünk.
 • Lázár Péter (Zalai Fal­vak) szin­tén a fenn­tart­ha­tó­ság és szol­gál­ta­tók­tól való füg­get­len­ség kiala­kí­tá­sa kap­csán az alom­szék pozi­tí­vu­ma­it ecsetelte. 

Külön­le­ges, rend­ha­gyó programjaink

Arra gon­dol­tunk, ha már ilyen sokan össze­ve­rő­dünk a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés sze­rep­lő­i­vel, fogal­maz­zunk meg közös igé­nye­ket is, amik mind­annyi­unk szá­má­ra kiemel­ke­dő­en fon­to­sak a mun­kánk során. Arra jutot­tunk, hogy a közös igé­nyek közül az egyik leg­fon­to­sabb a média, a saj­tó sza­bad­sá­ga, hiszen akár­mi­lyen kicsi vagy nagy, helyi vagy orszá­gos jelen­tő­sé­gű üggyel fog­lal­ko­zunk, nagyon fon­tos azok kihan­go­sí­tá­sa, hogy minél több ember­hez eljus­son a híre. Ezért szer­vez­tünk egy vil­lám­ki­ál­lást a saj­tó sza­bad­sá­ga mel­lett, ami­nek része­ként a jelen­lé­vő média­sze­rep­lők­nek, és raj­tuk keresz­tül a tel­jes kor­mány­po­li­ti­ká­tól füg­get­len magyar média sze­rep­lő­i­nek meg­kö­szön­tük a mun­ká­ját.

A másik külön­le­ges, de szán­dé­kunk sze­rint hagyo­mánnyá váló prog­ram a Som­na­ku­ni Lulu­gyi (Arany Virág) Roma Közös­ség­szer­ve­zői díj átadá­sa volt. A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány hoz­ta lét­re azzal a cél­lal, hogy azok a roma nők, akik nap mint nap küz­de­nek a romák érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­té­sé­ért, nyil­vá­nos meg­be­csü­lés­ben is része­sül­hes­se­nek, hiszen erre eddig nem volt pél­da. Az idei hét jelölt éle­té­be, tevé­keny­sé­gé­be egy hosszabb beszél­ge­tés alatt nyer­het­tünk bete­kin­tést, és bár meg­bi­zo­nyo­sod­hat­tunk róla, hogy mind­annyi­an fan­tasz­ti­kus mun­kát végez­nek a maguk tere­pén, ezút­tal a három tagú zsű­ri, Bálint Móni­ka (CKA), Rácz Béla , és Kadét Ernő hár­mat díja­zott közü­lük: Maku­la Réka, Badzsó Angé­la és Bog­dán­né Timea. Mi per­sze már elő­re vár­juk a jövő évi jelöl­tek listáját.

És végül van egy elem, ami bár nem a prog­ra­mok közé tar­to­zik, de alap­ve­tő fon­tos­sá­gú egy jól szer­ve­zett talál­ko­zó bonyo­lí­tá­sa szem­pont­já­ból. Ez pedig maga a hely­szín kiala­kí­tá­sa, fel­épí­té­se, a hely­szí­nek beren­de­zé­se, és per­sze a részt­ve­vők ellá­tá­sá­nak meg­ol­dá­sa. Az idei Orszá­gos Talál­ko­zó ebben is egy picit más volt, mint eddig. Hiszen most direkt erre a prog­ram­ra jelent­ke­ző önkén­te­sek segí­tet­tek min­ket a talál­ko­zó 0. nap­já­tól a végé­ig. Nagyon hálá­sak vagyunk nekik ezért, és bár töb­bük­nek ez volt az első velünk közös élmé­nye, vissza­jel­zé­se­ik alap­ján ők is élvez­ték a rész­vé­telt, így remél­jük, újra talál­ko­zunk még. 

A Közös­ség­szer­ve­zők idei Orszá­gos Talál­ko­zó­ja tehát tele volt prog­ra­mok­kal, szak­mai beszél­ge­té­sek­kel, tapasz­ta­lat átadá­sok­kal, és bár nem volt könnyű átvé­szel­ni a káni­ku­lát — és oly­kor az éjsza­kák­ba nyú­ló buli­kat — összes­sé­gé­ben fan­tasz­ti­kus han­gu­lat­ban telt, és nagyon sok szak­mai és sze­mé­lyes kap­cso­ló­dást erő­sí­tett meg mindannyiunkban. 

Az ilyen közös élmé­nyek, és az eze­ket öve­ző közös szak­mai tevé­keny­sé­gek miatt merült fel ben­nünk, hogy ezt a csa­lá­di­as érzést tovább kell vin­nünk, és erő­seb­bé, tar­tó­sab­bá kell ten­nünk. Így jutot­tunk el a CKA Csa­lád kiala­kí­tá­sá­nak gondolatához. 

De ez már egy másik tör­té­net lesz….