02 08

Közösségszervezők Országos Találkozója 2023! — BESZÁMOLÓ

Egy hely, ahol fel­töl­tődsz és egy évre ele­gen­dő muní­ci­ót kapsz!

Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ja 2023!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén nyá­ron is meg­ren­dez­te a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját, és össze­kap­csol­va a CPU‑t, az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel nem­zet­kö­zi nyá­ri egye­te­mét júli­us elején.

Az első két nap a CKA Csa­lád épít­ke­zé­sé­ről szólt, a csat­la­ko­zó szer­ve­ze­tek egy­más­sal való meg­is­mer­ke­dé­se volt a fő szempont.

A har­ma­dik napon a Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ram­ja­in vehet­tünk részt, ahol civi­lek, önkor­mány­za­ti sze­rep­lők és szak­ér­tők közös mun­ká­já­nak tapasz­ta­la­ta­i­ról és már a jövő évi válasz­tá­sok­ról is szó esett.

A CKA bemu­tat­ta az őszi palet­tá­ját is: kép­zé­si kíná­la­tát, egy éves szom­széd­sá­gi szer­ve­ző men­tor prog­ram­ját és a Rész­vé­tel Heté­re szó­ló aján­la­tát.

A har­ma­dik nap esté­jén pedig átvál­to­zott a magyar OT nem­zet­kö­zi talál­ko­zó­vá, a CPU‑n (Citi­zen Par­ti­ci­pa­ti­on Uni­ver­sity) kül­föl­di közös­ség­szer­ve­zők­kel cse­rél­het­tünk tapasztalatokat.

Köszön­jük, hogy velünk vol­ta­tok, ismét ren­ge­teg ins­pi­rá­ló beszél­ge­tés, kap­cso­ló­dás tör­tént, ami­ből bőven van lehe­tő­ség töltekezni!