25 09

Különdíjat kapott az Eleven Gyál a Civil Díj 2020-on!

A civil szak­ma elis­me­ré­sét a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás javí­tá­sá­ért indí­tott kam­pá­nyu­kért kap­ta a civil közösség.

Idén ötö­dik alka­lom­mal adták át a Civil Díjat az év leg­ki­emel­ke­dőbb kez­de­mé­nye­zé­se­i­nek és szer­ve­ze­te­i­nek. A díja­kat nyolc kate­gó­ri­á­ban osz­tot­ták ki, ezek közül a külön­dí­jat sike­rült elhoz­nia az Ele­ven Gyál közösségének.

A Leg­jobb kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pány kate­gó­ri­á­já­ban a Lép­jünk, hogy lép­hes­se­nek! nyert a TASZ-szal közö­sen. A leg­si­ke­re­sebb érdek­ér­vé­nye­sí­té­si pro­jekt pedig a Marad­ja­nak a fák a Róma­in: A Római-part meg­men­té­se és közös­sé­gi célú fej­lesz­té­se lett.

Mind­há­rom díj­hoz szív­ből gratulálunk!