Aktuális

A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port online fel­mé­ré­sé­ben arra kíván­csi,  mennyi­re fel­ké­szül­tek a szü­lők, ha ismét online okta­tás­ra kel­le­ne átáll­ni, illet­ve  hogyan való­sul meg gyer­me­kük isko­lá­já­ban a digi­tá­lis okta­tás. A kér­dő­ív kitöl­té­sé­hez olyan szü­lők segít­sé­gét kér­jük, akik­nek van álta­lá­nos isko­lá­ba vagy közép­is­ko­lá­ba járó gyer­me­kük. A kér­dő­ív ano­nim, kitöl­té­se 5 per­cet vesz igénybe.

A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port arra is kíván­csi, hogyan áll­nak a peda­gó­gu­sok ahhoz, ha ismét online okta­tás­ra kel­le­ne átáll­ni, milyen segít­sé­get kap­tak a digi­tá­lis tan­rend kiala­kí­tá­sá­hoz. A kér­dő­ív kitöl­té­sé­hez olyan peda­gó­gu­so­kat kere­sünk, akik álta­lá­nos isko­lá­ban vagy közép­is­ko­lá­ban taní­ta­nak. A kér­dő­ív ano­nim, kitöl­té­se 5 per­cet vesz igénybe.

Láncreakció projekt — oktatási munkacsoport

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az Esély Labor Egye­sü­let két­éves közös pro­jekt­je, mely­nek cél­ja szak­ma­i­lag meg­ala­po­zott és szé­les töme­ge­ket meg­szó­lí­tó tár­sa­dal­mi kam­pá­nyok indítása

A pro­jekt kere­te­in belül ala­kult okta­tá­si mun­ka­cso­port cél­ja, hogy hogy tel­jes mér­ték­ben legye­nek biz­to­sí­tot­tak az IKT  (Infor­má­ci­ós és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Tech­no­ló­gi­ák) okta­tás fel­té­te­lei Magyar­or­szá­gon. Hosszú távon azt sze­ret­nénk elér­ni, hogy csök­ken­je­nek a jár­vány által még inkább lát­ha­tó­vá vált szél­ső­sé­ges esély­egyen­lőt­len­sé­gek az okta­tá­si rend­szer­ben. A pro­jekt sike­res műkö­dé­sét heti 40 órá­ban közös­ség­szer­ve­zők segí­tik, vala­mint kom­mu­ni­ká­ci­ós és ado­mány­szer­ve­ző mun­ka­társ. Cso­por­tunk olyan szer­ve­ze­tek­ből áll, ame­lyek az okta­tás terü­le­tén dol­goz­nak, főként, de nem kizá­ró­lag hát­rá­nyos hely­ze­tű gyerekekkel. 

Tagjaink

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt mun­ka­tár­sai közös­ség­szer­ve­ző­ként dol­goz­nak a prog­ram­ban, ahol szá­mos közös­ség, cso­port, szer­ve­zet viszont önkén­tes ala­pon tár­sul­va akar együt­tes erő­vel ten­ni egy jobb, egyen­lőbb okta­tá­si rend­sze­rért. Az itt fel­so­rolt tag­szer­ve­ze­tek sem­mi­lyen anya­gi ellen­szol­gál­ta­tást nem kap­nak, csu­pán ide­jü­ket, szak­ér­tel­mü­ket össze­ad­va tevé­keny­ked­nek közö­sen olyan célo­kért, ame­lyek­ben hisznek. 

Civil Köz­ok­ta­tá­si Platform

Digi Tano­da Alapítvány

Lát­ha­tat­lan Tano­da — Rosa Parks Alapítvány

Lép­jünk, hogy lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egyesület

Moti­vá­ció Műhely

Peda­gó­gu­sok Szak­szer­ve­ze­te Orszá­gos Ifjú­sá­gi Tagozat

Szü­lői Össze­fo­gás Gyer­me­ke­ink Jövő­jé­ért 

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

A csoport története

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt­ben az okta­tás­sal fog­lal­ko­zó szer­ve­zé­si folya­mat­ban elő­ször több mint 100 ember­rel (érin­tet­tek­kel, szak­ér­tők­kel, szer­ve­ze­tek, intéz­mé­nyek kép­vi­se­lő­i­vel) készí­tet­tünk inter­jú­kat, ami­ből vilá­go­sá vált, hogy melyek azok a prob­lé­mák az okta­tás terü­le­tén, ame­lyek a leg­na­gyobb gon­dot okoz­zák a csa­lá­dok és a peda­gó­gu­sok szá­má­ra. Ezután a Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form rend­ha­gyó talál­ko­zó­já­ra meg­hív­tuk az összes olyan érin­tet­tet, akik az okta­tás terü­le­tén érdek­kép­vi­se­le­ti mun­kát foly­tat­nak. Majd ezzel a 38 szer­ve­zet­tel újabb prob­lé­ma­tér­ké­pet készí­tet­tünk és a két  hal­mazt összesítettük.

Ezek között kiemelt prob­lé­má­nak mutat­ko­zik az okta­tás­hoz való hoz­zá­fé­rés (min­den gyer­mek kap­has­son alap­jo­ga­i­nak meg­fe­le­lő­en jó minő­sé­gű okta­tást) és ezzel össze­füg­gés­ben a dif­fe­ren­ci­ált okta­tás téma­kö­re (min­den gyer­mek saját élet­ko­ra, képes­sé­gei, tes­ti és lel­ki érett­sé­ge sze­rint tud­jon fej­lőd­ni és tanulni). 

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt beve­ze­tett digi­tá­lis okta­tás idő­sza­ká­ban a Lánc­re­ak­ció, az aHang és a Lát­ha­tat­lan Tano­da közös akci­ó­já­nak kere­té­ben digi­tá­lis esz­kö­zö­ket gyűj­töt­tünk és jut­ta­tunk el rászo­ru­ló gye­re­kek­nek, hogy a jár­vány­hely­zet­ben se marad­ja­nak le osz­tály­tár­sa­ik­tól. Az Ablak a Pad­ra kam­pány kere­té­ben 19 tele­pü­lé­sen 350 gyer­mek részé­re ado­má­nyoz­hat­tunk az online okta­tás­hoz szük­sé­ges eszközöket. 

Emel­lett júni­us 22-én a “Tan­év­zá­ró után a táv­ok­ta­tás tapasz­ta­la­ta­i­ról” cím­mel szer­vez­tünk online ren­dez­vényt, mely­ben szak­ér­tők­kel közö­sen érté­kel­tük, hogy mi is tör­tént a 3 hóna­pos pan­dé­mi­ás idő­szak alatt az oktatásban.

A tava­szi tapasz­ta­la­tok­ból kiin­dul­va 2020 szep­tem­be­ré­ben úgy dön­töt­tünk, hosszabb távon is a digi­tá­lis okta­tás fel­té­te­le­i­nek meg­te­rem­té­sé­ért, javí­tá­sá­ért sze­ret­nénk együtt dol­goz­ni, ezért az Ablak a pad­ra kam­pány­ban részt­ve­vők­kel és az okta­tás egyéb sze­rep­lő­i­vel, cso­por­tok­kal, szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­vel ala­kí­tot­tunk egy mun­ka­cso­por­tot. Ebben a közös­ség­ben az ország szá­mos pont­já­ról peda­gó­gu­sok, szü­lők, okta­tá­si szak­ér­tők, szo­ci­á­lis szak­em­be­rek igye­kez­nek komp­lex élet­hely­ze­tek­re komp­lex, átfo­gó meg­ol­dá­so­kat keresni.

Céljaink

Cso­por­tunk olyan szer­ve­ze­tek­ből áll, ame­lyek az okta­tás terü­le­tén dol­goz­nak, főként, de nem kizá­ró­lag hát­rá­nyos hely­ze­tű gye­re­kek­kel. Azért küz­dünk közö­sen, hogy a világ­jár­vány köze­pet­te a hát­rá­nyos hely­ze­tű tanu­lók lema­ra­dá­sa, a csa­lá­dok és peda­gó­gu­sok ter­hei ne növe­ked­je­nek a szór­vá­nyos isko­la­be­zá­rá­sok, a gaz­da­sá­gi nehéz­sé­gek miatt. 

Közös célunk az is, hogy tel­jes mér­ték­ben  legye­nek biz­to­sí­tot­tak az IKT  (Infor­má­ci­ós és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Tech­no­ló­gi­ák) okta­tás fel­té­te­lei. Hosszú távon azt sze­ret­nénk elér­ni, hogy csök­ken­je­nek a jár­vány által még inkább lát­ha­tó­vá vált szél­ső­sé­ges esély­egyen­lőt­len­sé­gek az okta­tá­si rendszerben.

Ennek érde­ké­ben azt kér­jük a kor­mány­za­ti sze­rep­lők­től, hogy tegye­nek ele­get a saját maguk által kitű­zött célok­nak, hajt­sák vég­re vég­re a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stratégiát!

A Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gia kam­pány­ról itt tájé­ko­zód­hatsz bővebben.

Tan­év­zá­ró beszél­ge­té­sünk­ről itt olvas­hatsz részletesen.

Ha egyet­ér­tesz cél­ja­ink­kal, olvasd el és írd alá nyílt levelünket!

 Koráb­bi nyílt leve­lün­ket itt érhe­ted el!