30 05

Légy a demokrácia Őre!

és Rész­vé­tel Hónap­ja 2024 — FELHÍVÁS!

Egé­szen külön­le­ges poli­ti­kai hely­zet áll majd fenn a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok éle­té­ben júni­us 9‑e után. A meg­vá­lasz­tott új kép­vi­se­lő­tes­tü­le­tek csak októ­ber else­jé­től lép­nek hiva­tal­ba, ami­kor lejár a 2019-ben meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők és pol­gár­mes­te­rek mandátuma. 

Külö­nö­sen fon­tos, hogy ebben az átme­ne­ti idő­szak­ban a helyi állam­pol­gá­rok figye­lem­mel kísér­jék a még hiva­tal­ban lévő tes­tü­let mun­ká­ját, vala­mint az új kép­vi­se­lők ter­ve­it, és arra hív­juk a civil szer­ve­ze­te­ket, cso­por­to­kat, hogy köves­sék nyo­mon a júni­us 9. és októ­ber 1. között hozott döntéseket!

Legyetek Ti a helyi demokrácia Őrei!

Kövesd csa­pa­tod­dal az új helyi önkor­mány­zat fel­ál­lá­sát júni­us 9. és októ­ber 1. között!

🟡Jelent­kez­ze­tek a Helyi Demok­rá­cia Őre programba!

Ehhez online ese­mé­nye­in­ken és a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ján nyúj­tunk felkészítést.

Ha úgy érzed, len­nél Te is csa­pa­tod­dal a helyi demok­rá­cia Őre, júni­us 24-ig regiszt­rálj a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­já­nak első nap­já­ra, júli­us 4‑ére, Kun­bá­bony­ba, ahol az önkor­mány­za­ti­ság a fő témánk. Erre a nap­ra öröm­mel látunk Téged és cso­por­to­dat, szer­ve­ze­te­det, ha sze­ret­néd job­ban is meg­is­mer­ni, mit jelent a helyi demok­rá­cia Őré­nek lenni.

Nem tud­tok eljön­ni az Orszá­gos Talál­ko­zó­ra? Regiszt­rálj az érdek­lő­dő űrla­pon, ahol tájé­koz­tat­ni fogunk a részletekről!

Szervezzetek közéleti eseményt a Részvétel Hónapjában!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete — idén Rész­vé­tel Hónap­ja — prog­ram­so­ro­za­tot. Az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csat­la­koz­nak a kam­pány­hó­nap­hoz, hogy bemu­tas­sák az álta­luk kép­vi­selt ügye­ket és bevon­ják az embe­re­ket mun­ká­juk­ba az aktív állam­pol­gár­ság fon­tos­sá­gát hirdetve.

🟡 Szer­vez­nél csa­pa­tod­dal köz­éle­ti ese­ményt a Rész­vé­tel Hónap­já­ban, 2024 októberben? 

A Rész­vé­tel Hónap­já­hoz bár­ki csat­la­koz­hat, aki fon­tos­nak érzi a kez­de­mé­nye­zés, cse­lek­vés és rész­vé­tel fej­lesz­té­sét, a demok­rá­cia és a civil tár­sa­da­lom erősítését. 

Idén októ­ber­ben külö­nö­sen fon­tos a rész­vé­te­li­ség, hiszen csak ekkor, októ­ber 1‑től veszi át a hiva­talt a júni­us 9‑én meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lő testület!

Készül­jünk együtt a Rész­vé­tel Hónapjára!

Mutas­sá­tok meg, melyek a fon­tos ügyek a tele­pü­lé­se­te­ken! Mire vagy­tok büsz­kék és mi az ami­ben vál­to­zást sze­ret­né­tek! A rész­vé­tel hónap­já­ban a CKA mun­ka­tár­sai segít­sé­get adnak az elő­ké­szí­tés­ben, a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban és lehe­tő­sé­get terem­te­nek arra is, hogy a helyi ese­mé­nyek gaz­dái egy­mást is megismerjék! 

Ebben segí­tünk:

A prog­ram­ja­i­tok elő­ké­szí­té­sé­hez fel­ké­szí­tő műhe­lye­ket tar­tunk, ahol segéd­le­te­ket adunk az ese­mé­nyek tar­tal­má­nak meg­ter­ve­zé­sé­hez, szer­ve­zé­si folya­ma­tá­nak ter­ve­zé­sé­hez (for­ga­tó­könyv, ütem­terv), az ese­mé­nyek mode­rá­lá­sá­hoz és kommunikációjához. 

Miket szer­vez­hetsz a Rész­vé­tel Hónap­já­ra? Ötletek:

Szer­vezz a tele­pü­lé­se­den olyan ese­ményt, ami lehe­tő­sé­get teremt a beszél­ge­tés­re a szom­szé­da­id­dal, szom­szé­da­id között, és alkal­mas arra, hogy meg­mu­tas­suk a nyil­vá­nos­ság előtt, hogy milyen helyi témák­ban sze­ret­ne a lakos­ság több bele­szó­lást, és konk­ré­tan, melyek azok az ügyek, ame­lyek meg­ol­dá­sát vár­ja a közös­ség­től és a válasz­tott kép­vi­se­lők­től. Lehet ez egy egy­sze­rű köz­té­ri kite­le­pü­lés, kér­dő­íve­zés, beszél­ge­tés, civil séta, vagy helyi fórum, közös­sé­gi műhely, gyű­lés, alter­na­tív köz­meg­hall­ga­tás, vagy közös fel­ké­szü­lés az önkor­mány­za­ti köz­meg­hall­ga­tás­ra. Lehet ez az ese­mény egy alka­lom a közös tanu­lás­ra, vagy fel­ké­szü­lés egy későb­bi szé­le­sebb nyil­vá­nos­sá­got meg­cél­zó ese­mény­re. Ötle­te­ket találsz a beleszolok.hu oldalon. 

Te is szer­vez­nél csa­pa­tod­dal prog­ra­mo­kat 2024 októberében?

Jelent­kezz a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­já­nak első nap­já­ra, júli­us 4‑re, ahol már elő­ze­te­sen informálódhatsz: 

Nem tud­tok eljön­ni az Orszá­gos Talál­ko­zó­ra? Regiszt­rálj az érdek­lő­dő űrla­pon, ahol tájé­koz­tat­ni fogunk a részletekről!

A prog­ram­so­ro­zat az Euró­pai Unió (https://ecas.org) finan­szí­ro­zá­sá­val való­sul meg.