10 09

Legyen a távoktatás sétagalopp!

“Mi azért sétá­lunk, hogy a gye­re­kek­nek séta­ga­lopp legyen a táv­ok­ta­tás! Segíts nekünk, hogy kihoz­has­suk a leg­job­bat a nehéz hely­zet­ből, hogy min­den gye­rek azo­nos esé­lyek­kel vehes­sen részt az oktatásban.”

A jár­vány első hul­lá­má­ban az isko­lák bezá­rá­sa egyik pil­la­nat­ról a másik­ra kény­sze­rí­tet­te rá a gye­re­ke­ket, taná­ro­kat és a szü­lő­ket arra, hogy átáll­ja­nak a táv­ok­ta­tás­ra. A hir­te­len jött vál­to­zás pedig mind­há­rom cso­por­tot kőke­mény kihí­vá­sok elé állí­tot­ta.  A nega­tí­vu­mok mel­lett ugyan­ak­kor a kiala­kult hely­zet elő­se­gí­tet­te a digi­tá­lis tan­anya­gok fej­lesz­té­sét és a vir­tu­á­lis világ­ban való együtt­mű­kö­dő tanu­lást, ennek mód­szer­ta­nát és meg­szer­ve­zé­sét is.

Sok gye­rek ebből azon­ban kima­radt, mert nem ren­del­kez­tek és nem ren­del­kez­nek tovább­ra sem meg­fe­le­lő digi­tá­lis esz­kö­zök­kel a táv­ok­ta­tás­ba tör­té­nő bekap­cso­ló­dás­hoz. Náluk nincs okos­te­le­fon, tab­let, lap­top és nincs inter­net-elérés sem otthon.

Az Ele­ven Gyál , Ele­ven Vecsés és az Üllő Te Vagy tag­jai pon­to­san ezért sze­ret­nék elér­ni azt, hogy e három város­ban minél több digi­tá­lis szük­ség­let­tel ren­del­ke­ző gyer­mek szá­má­ra tud­ja­nak segí­te­ni. Szep­tem­ber 19-én köve­tes ado­mány­gyűj­tést szer­vez­nek, ami­kor a közös sétá­lás­ba is be lehet csatlakozni.

Arra gyűj­te­nek, hogy min­den gyá­li, vecsé­si és üllői isko­lás­nak egy­for­mán meg­le­gyen a lehe­tő­sé­ge bekap­cso­lód­ni a táv­ok­ta­tás­ba és minél több gye­rek jus­son olyan esz­köz­höz, ami­vel egyen­lő eséllyel tud indul­ni az iskolában.

A gyűj­tést Te is segít­he­ted,  az ese­mény­hez pedig itt lehet csatlakozni:

https://www.facebook.com/events/320655405943206/