Az ATV műsorán: Egyre több gyermekről derül ki, hogy autizmus spektrumzavarral küzd

Az ATV műso­rá­ban Csor­dás Anett beszél­ge­tett a gyer­me­kek egyen­lő szin­tű és minő­sé­gű okta­tá­si hoz­zá­fé­ré­sé­ről, amely a tár­sa­da­lom egé­szét tekint­ve is fon­tos lenne!

Szabad Európa rádió — az autizmusról

Fehér­vá­ri Csil­la, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) közös­ség­szer­ve­ző hall­ga­tó­ja­ként a Hidak – A jövő esé­lye című egri kon­fe­ren­cia szer­ve­zé­sé­vel hív­ta fel a figyel­met az autis­ták tovább­ta­nu­lá­sa körü­li ano­má­li­ák­ra. Évek óta küzd autis­ta fia, Milán tovább­ta­nu­lá­sá­ért. Szél­ma­lom­har­cuk az okta­tá­si rend­szer­rel reme­kül példázza…

A víz ügyéről, a Víz Koalícióról és a közösségszervezésről a Klub Rádióban!

  Hall­gasd meg Para-Kovács Imre beszél­ge­té­sét Kecs­kés Károllyal és Magyar-Ábel Ágnes­sel, a Víz Koa­lí­ció tag­ja­i­val arról, hogy épül fel egy koa­lí­ció, milyen ere­je lehet egy ilyen szer­ve­zés­nek, és ter­mé­sze­te­sen nem kevés szó esik a víz ügyé­ről is! Hang­anyag | Klubrádió 

A Pénzcentrumban a Víz Koalíció

Súlyos dolog derült ki a magyar csap­víz­ről. Te is veszély­ben vagy? A vide­ó­ból kiderül:

Az ATV műsorában a Víz Koalíció

Homo­ki And­rea, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, Érd önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je kép­vi­sel­ték a Víz Koa­lí­ci­ót az ATV műso­rá­ban 2024. már­ci­us 26-án. A már­ci­us 27-én palack­pos­tát visz a Víz Koa­lí­ció az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um­ba, csat­la­kozz az akcióhoz! 

Civil Rádiós riport a Víz Hete 2024 nyitórendezvényéről

Sza­bó Tün­de, a Víz Koa­lí­ció tag­ja néhány pozi­tív irány­ba muta­tó vál­to­zás­ról is beszélt a Civil Rádi­ó­ban az ivó­ví­zünk ügyé­ben, és arról is, hogy mi vár­ha­tó a már­ci­us 21‑i, Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? kerek­asz­tal beszél­ge­té­sen, amely egy­ben a Víz…

Beszélgetés az oktatási szegregációról a Bézs Rádióban

Itt hall­gat­ha­tod meg a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak tag­ja­i­val, Balogh Fru­zsi­ná­val és Göm­bös­né Hideg Viki­vel készült egy órás beszél­ge­tést a Bézs Rádi­ó­ban, ahol Mar­ton Éva műsor­ve­ze­tő fogad­ta őket.  Meghallgatom!

Hidak a Civil Rádióban

Van meg­ol­dás az autis­ta gyer­me­kek tovább­ta­nu­lá­sá­ra a köz­ok­ta­tás­ban? Erről beszél Fehér­vá­ri Csil­la, a Cka okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak tag­ja a Civil Rádioban:

Kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet! — Interjú Sándor Katával a Klubrádióban

Inter­jú Sán­dor Katá­val a Klub­rá­di­ó­ban, aki a “Lánc­re­ak­ció a meg­úju­ló okta­tá­sért” pro­jek­tünk­ben műkö­dik közre! 

Somogyi Tímea Anna a 24.hu‑n

Ismerd meg Somo­gyi Tímea Anna lebi­lin­cse­lő tör­té­ne­tét, aki nem utol­só sor­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Roma Női Civil Díj 2023 díja­zott­ja! https://24.hu/belfold/2023/12/31/somogyi-timea-kecskemet-romasor-erettsegi-diploma-szociologia-tanoda-portre/

Qubiten a Víz Koalíció

Tit­ko­sí­tá­sok helyett az ivó­víz­há­ló­zat kataszt­ro­fá­lis álla­po­tát javí­tó való­di intéz­ke­dé­se­ket kér a civil Víz Koalíció!