18 03

Meglepetések fórumai

Több mint 100, hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­sen élő állam­pol­gár­hoz köz­vet­le­nül és raj­tuk keresz­tül még sok­kal több ember­hez elju­tott az üze­net: a tisz­ta sza­va­zás mind­annyi­unk érdeke!

A Tisz­ta sza­va­zás kam­pány kere­té­ben Mis­kol­con és a Haj­dú-Bihar megyei Zsá­kán való­sul­tak meg elő­ször válasz­tá­si fóru­ma­ink, ame­lyek cél­ja a hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­se­ken élők fel­vi­lá­go­sí­tá­sa a válasz­tá­son való rész­vé­tel fon­tos­sá­gá­val és a lehet­sé­ges vissza­élé­sek­kel kapcsolatban. 

A kam­pányt a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA), az aHang, a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ) és a Poli­ti­cal Cap­ital közö­sen indí­tot­ta azért, hogy segít­sünk a sza­va­zók­nak fel­is­mer­ni, elke­rül­ni, jelen­te­ni a válasz­tá­si visszaéléseket. 

Mis­kol­con a Tudo­mány és Tech­ni­ka Házá­ban gyűl­tek össze a tetem­vá­ri lako­sok. A részt­ve­vők fele úgy nyi­lat­ko­zott, hogy koráb­ban nem éltek sza­va­za­ti joguk­kal, az ese­mény végé­re azon­ban sokan közü­lük úgy dön­töt­tek: idén elmen­nek szavazni.

Nagy hatás­sal lehe­tett rájuk Balogh Fru­zsi­na, a CKA orszá­gos szer­ve­ző­jé­nek beszá­mo­ló­ja, amely az elő­ző két válasz­tást meg­elő­ző, romá­kat cél­zó, akti­vi­zá­ló kam­pányt és azok leg­főbb üze­ne­te­it ele­ve­ní­tet­te fel: min­den­ki sza­va­za­ta ugyan­annyit ér, nem sza­bad elen­ged­ni a lehe­tő­sé­get, hogy magunk ala­kít­suk az ország sor­sát. Nem érde­mes lemon­da­ni a sza­va­za­ti jogunk­ról vagy pár ezer forin­tért elkó­tya­ve­tyél­ni azt.

Az ese­mé­nyen, ame­lyen tanu­lók, egész­ség­ügyi és épí­tő­ipa­ri dol­go­zók, ház­tar­tás­be­lik — nagyon sok­fé­le ember — vet­tek részt még egy kis vita is kiala­kult a válasz­tás fontosságáról.

A közön­ség meg­lep­ve hall­gat­ta, hogy mi min­den szá­mít válasz­tá­si csa­lád­nak — pl. a buszoz­ta­tás -, és hogy a sza­va­zat vásár­lá­sá­ért és eladá­sá­ért épp­úgy két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés róha­tó ki. A beszél­ge­tés kötet­len for­má­ban a közös étke­zés­nél is foly­ta­tó­dott. Ugyan­így tör­tént Zsá­kán is már­ci­us 12-én, aho­va sokan csa­lá­dos­tul érkeztek.

Zsá­kán a Tumenca — Vele­tek helyi szer­ve­ző­jé­nek köszön­he­tő­en 60–70 fő vett részt a fóru­mon, ame­lyen Balogh Fru­zsi­na mel­lett Hor­váth Ferenc roma akti­vis­ta is fel­szó­lalt. A beszél­ge­té­sen kide­rült, hogy a helyi­ek közül sokan talál­koz­tak már a válasz­tá­si csa­lás, vissza­élés vala­mi­lyen for­má­já­val, és arra vol­tak leg­in­kább kíván­csi­ak, hogy hogyan lehet eze­ket elke­rül­ni, kiját­sza­ni (hiszen sokan a köz­mun­kás állá­suk­kal játsz­hat­nak, ha nem “meg­fe­le­lő­en” szavaznak).

A zsá­kai részt­ve­vők nagy része, a mis­kol­ci­ak­hoz hason­ló­an nem volt tisz­tá­ban azzal, hogy a sza­va­zat vásár­lá­sa és eladá­sa egy­aránt bűn­cse­lek­mény, volt köz­tük olyan, aki elárul­ta: ő bizony eltet­te a pénzt, de aztán más­hogy, a saját szán­dé­ka sze­rint szavazott.

A fórum végé­re a bog­rács­ban is meg­főtt az ebéd, ame­lyet a részt­ve­vők közö­sen fogyasz­tot­tak el.