29 08

Nagy Tavaink a Duna partján és Sopronban!

Hogyan lehet fel­hív­ni a figyel­met egy fon­tos, ter­mé­sze­ti kin­cse­ket érin­tő prob­lé­má­ra? Hir­dess fotó­pá­lyá­za­tot, és szer­vezz vándorkiállítást!

Fotók: Pong­rácz Gábor

A Nagy Tavak Koa­lí­ció is ezt tet­te: még nyár ele­jén „Nagy tava­ink most” cím­mel hir­de­tett fotó­pá­lyá­za­tot azzal a cél­lal, hogy a pályá­zók a válasz­tott fotó­esz­kö­zön keresz­tül szé­le­sebb közön­ség­gel is meg­is­mer­tet­hes­sék, vala­mint meg­mu­tas­sák azt is, hogy mik aggaszt­ják őket a tavak sor­sát, álla­po­tát ille­tő­en, és civil­ként milyen esz­kö­zök­kel tehet­nek lépé­se­ket a tópar­tok meg­óvá­sa érdekében.

A beér­ke­zett pálya­mű­vek­ből a koa­lí­ció elő­ször Buda­pes­ten szer­ve­zett sza­bad­té­ri kiál­lí­tást „Nagy Tava­ink Most 2022.” cím­mel, így a “Nagy Tava­ink” egy hét­vé­gé­re Buda­pest­re köl­töz­tek, éppen a Duna mel­lé, a for­ga­lom elől idő­sza­ko­san lezárt Budai Alsó Rak­part­ra.
A meg­nyi­tón beszél­tek a Nagy Tavak Koa­lí­ció elért sike­re­i­ről és jövő­be­ni ter­ve­i­ről, melyet az ese­mé­nyen készült vide­ó­ban hall­hat­tok: Nagy Tavak Koalíció

Itt ismer­het­tük meg a nyer­tes pályá­zó­kat is. Három kate­gó­ri­á­ban, és a közön­ség­sza­va­zás győz­te­sé­nek adtak át díja­kat a szer­ve­zők:
Ter­mé­szet és táj (egye­di és soro­zat):
🥇Szen­nay Bor­bá­la: Sirá­lyok a Bala­to­non
🥈Bor­ka Gré­ta: Drót­sza­már kem­ping
🥉Zlinsz­ky And­rás: Befa­gyott Tihany

Épí­tett és tár­gyi örök­ség (egye­di és soro­zat)
🥇 Nagy Gábor Imre: A vilá­gí­tó­to­rony
🥈 Pak­si Zol­tán: Áldás
🥉 Bod­nár Eri­ka: Sukor­ói Éva forrás

Tóvé­dők (egye­di és soro­zat)
🥇Pak­si Zol­tán: Együtt
🥈Ken­der­nay Márk: Tata Hard
🥉Szu­kits Rezső: Tün­te­tés a Fer­tő tóért, 2021. 06. 18
Ezúton is gra­tu­lá­lunk a díjazottaknak!

Fotók: Pong­rácz Gábor

A ván­dor­ki­ál­lí­tás követ­ke­ző állo­má­sa­ként elő­ször Kun­bá­bony­ba, majd Sop­ron­ba érkez­tek a nagy tavak­ról készült cso­dá­la­tos és néha meg­döb­ben­tő fotó­mű­vek. Augusz­tus 20-án egy figye­lem­fel­kel­tő demonst­rá­ció kere­té­ben vol­tak lát­ha­tó­ak a képek a Fer­tő tó mel­lett, ahol a helyi civi­le­ket nem enged­ték a víz­part köze­lé­be jut­ni, annak elle­né­re hogy hóna­pok­kal ezelőtt leállt a Fer­tő-tó egy part­sza­ka­szát lerom­bo­ló épít­ke­zés.
A Nagy Tavak Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um közös­ség­szer­ve­zői àltal lét­re­jött szer­ve­ző­dés, mely­nek Face­book olda­lát követ­ve meg­tud­hat­já­tok, mi lesz a ván­dor­ki­ál­lí­tás leg­kö­ze­leb­bi állomása.

Közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­se­in­ken ilyen és hason­ló akci­ók kidol­go­zá­sá­ban is segít­sé­get kaphatsz!