25 09

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2020 tavasz

Közös­ség­szer­ve­zés iránt érdek­lő­dők figye­lem! Olyan fia­ta­lo­kat kere­sünk, akik már végez­nek, vagy szí­ve­sen végez­né­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­kát kire­kesz­tett, kisebb­sé­gi cso­por­tok­kal. A jelent­ke­ző bekap­cso­lód­hat egy 42 napos kép­zés­be az USA-ban, majd haza­tér­ve ame­ri­kai és hazai men­to­rok segít­sé­gé­vel foly­tat­hat­ja hazai közös­ség­szer­ve­ző gyakorlatát.

Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ra­munk elin­du­lá­sa óta több, mint 60 hazai  pályá­zó kapott lehe­tő­sé­get, hogy hat hetet tölt­sön Ame­ri­ká­ban és kép­zé­sek, gya­kor­la­ti mun­ka, tanul­mány­utak for­má­já­ban átfo­gó képet kap­has­son – dió­héj­ban: az ame­ri­kai demok­rá­cia műkö­dé­sé­ről, illet­ve a közös­sé­gi ala­pú szer­ve­ző­mun­ka külön­bö­ző szin­te­ken és nagy­ság­rend­ben zaj­ló gya­kor­la­tá­ról, sze­rep­lő­i­ről, tema­ti­ká­i­ról,  mód­sze­re­i­ről, külö­nös tekin­tet­tel a kisebb­sé­gek­hez kap­cso­ló­dó érdek­vé­del­mi jel­le­gű közös­sé­gi munkára.

A prog­ram továb­bi ele­me­i­ben ame­ri­kai men­to­rok érkez­tek Magyar­or­szág­ra (és három továb­bi euró­pai ország­ba), akik több száz hazai kez­de­mé­nye­zés­sel kerül­tek kapcsolatba.

A haza­ér­ke­zett kol­lé­gák bekap­cso­lód­tak közös­ség­szer­ve­ző szak­mai műhe­lyünk­be, saját pro­jek­te­ket indítottak/folytattak közös­sé­ge­ik­ben, és főként az ECON-on keresz­tül (Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Háló­zat) néhá­nyan részt vesz­nek az euró­pai szin­tű közös­ség­szer­ve­ző kez­de­mé­nye­zé­sek­ben is.

A prog­ram egy­aránt moto­ri­zál­ta a kez­de­ti hazai közös­ség­szer­ve­ző kez­de­mé­nye­zé­se­ket, az ECON és az ECON tag­szer­ve­ze­te­i­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­ját, a nem­zet­kö­zi tapasz­ta­lat­cse­rét, kiemel­ten az USA és Euró­pa közöt­ti szak­mai együtt­mű­kö­dést. A prog­ram men­tén szá­mos alka­lom­mal szer­ve­ződ­tek itt­hon kép­zé­sek, közös­ség­szer­ve­ző akci­ók, talál­ko­zók és szak­mai események.

A tapasz­ta­lat­cse­re folya­mat komoly mér­ték­ben járult hoz­zá orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző épít­ke­zé­sünk­höz, mely­nek révén ma közel 30 fél- és főál­lá­sú közös­ség­szer­ve­zőt támo­ga­tunk országszerte.

Közös­ség­szer­ve­ző hírek a CKA olda­la­in: https://www.cka.hu/blog/kategoria/kozossegszervezes/

Közös­ség­szer­ve­ző Erő­for­rás­köz­pont (regiszt­rá­ció szük­sé­ges): https://www.cka.hu/ek/

Ten­ge­ren­tú­li part­ne­rünk, a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um elhi­va­tott mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en újabb támo­ga­tást tud­tunk szer­vez­ni a prog­ram foly­ta­tá­sá­ra, így 2020-ban két továb­bi kör­ben (tavasz, ősz) tud­juk meg­szer­vez­ni a hat­he­tes kiuta­zá­so­kat, az ame­ri­kai men­to­rok hazai segí­tő­mun­ká­ját, illet­ve a prog­ram­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nye­ket (kép­zé­sek, talál­ko­zók stb.)

Kiknek a jelentkezését várjuk?

  • Akik 25–40 élet­év közöttiek
  • Beszél­nek angolul
  • (Helyi) közös­sé­gek­kel dol­goz­nak, vagy éppen most köte­le­ződ­nek el ilyen mun­ká­ban. A kisebb­sé­gek­kel kap­cso­la­tos közös­sé­gi mun­ka kiemelt fóku­sza ennek a programnak
  • Akik értik az állam­pol­gá­rok és közös­sé­ge­ik rész­vé­te­lé­nek fon­tos­sá­gát a dön­tés­ho­za­ta­li folya­ma­tok­ban, készek segí­te­ni a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést, a közös­sé­gi célok eléré­se érde­ké­ben haj­lan­dó­ak akár konf­lik­tu­so­kat is vállalni
  • Akik nyi­tot­tak arra, hogy a prog­ram kere­te­in túl is segít­sék a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés fej­lő­dé­sét Magyar­or­szá­gon, szí­ve­sen csat­la­koz­nak szak­mai műhe­lyünk­höz, rele­váns szak­mai ese­mé­nyek­hez és az euró­pai szin­tű háló­za­ti munkához
  • Akik nyi­tot­tak egy másik kul­tú­ra meg­is­me­ré­sé­re, a tanu­lás­ra, akik rugal­ma­sak, elfo­gad­ják az eset­le­ges kényel­met­len­sé­ge­ket, haj­lan­dó­ak napi szin­tű mun­kát végez­ni ame­ri­kai part­ner­szer­ve­ze­te­ink­nél a (hat­ból) három hetes “gya­kor­no­ki” szakaszban

(Továb­bi kri­té­ri­u­mok a mel­lé­kelt doku­men­tu­mok­ban. Előnyt élvez­nek mind­azok, akik már részt vet­tek közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­se­in­ken, szak­mai eseményeinken.)

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. NOVEMBER 1.

Továb­bi infor­má­ci­ók: [email protected]