20 11

Roma Női Civil Díjasok 2023!

Gra­tu­lá­lunk fárad­ha­tat­lan mun­ká­juk­hoz mind a díja­zot­tak­nak mind a jelölteknek!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén máso­dik alka­lom­mal adja át azok­nak a közös­sé­gé­ben aktív roma nők­nek a Roma Női Civil Díjat, akik­nek a máso­kért vég­zett kiemel­ke­dő mun­ká­juk pél­dá­ul szol­gál­hat mások szá­má­ra is. 

A díj­jal sze­ret­nénk elis­mer­ni és szé­le­sebb kör­ben bemu­tat­ni a tevé­keny­sé­gü­ket, az erő­fe­szí­té­se­i­ket, ami­vel job­bá sze­ret­nék ten­ni a világ leg­alább egy kis szegletét. 

Köszön­jük, hogy ilyen sokan része­sei vol­ta­tok a díj­nak, és jelö­lés­sel, illet­ve sza­va­zás­sal segí­tet­te­tek meg­ta­lál­ni az idei Roma Női Civil díjasokat! 

Nagy öröm szá­munk­ra, hogy meg­is­mer­het­tük a díja­zot­tak és a jelöl­tek sze­mé­lyé­ben olyan ten­ni aka­ró roma nők­nek a mun­ká­ját, akik fele­lős­sé­get vál­lal­nak kör­nye­ze­tü­kért, nap mint nap azon tevé­keny­ked­nek, szer­vez­ked­nek, hogy álta­luk kicsit jobb legyen vala­mi­lyen érdek­sé­rült cso­port pl. gye­re­kek, ifjú­ság, mene­kül­tek helyzete.

Jövő­re találkozunk!