08 07

Sikereink a vírus okozta vészhelyzet idején

Össze­gyűj­töt­tük azo­kat a kez­de­mé­nye­zé­se­in­ket, kam­pá­nya­in­kat, ame­lyek a 2020-as pan­dé­mia során a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re való­sul­tak meg.

A Még egy falat — kam­pányt a CKA az aHang, és az Esély Labor Egye­sü­let­tel indí­tot­ta. Közös gyűj­tést szer­vez­tünk, hogy azon­na­li segít­sé­get kap­jon 12 tele­pü­lés leg­alább 500 mély­sze­gény­ség­ben élő csa­lád­ja. Olyan hely­szí­ne­ket válasz­tot­tunk, aho­va a szer­ve­ze­tek­kel szak­mai kap­cso­lat­ban álló helyi közös­ség­szer­ve­zők révén biz­ton­ság­gal el tud­tuk jut­tat­ni az ado­má­nyo­kat. A 2020.áprilisáig tar­tó kam­pány során több, mint 18 mil­li­ós forin­tot sike­rült össze­gyűj­te­nünk, majd 2020. decem­be­ré­ben másod­szor is meg­va­ló­sí­tot­tuk ezt a kampányt.

Ablak a pad­ra cím­mel indí­tot­tunk kam­pányt Lánc­re­ak­ció pro­jek­tünk bevo­ná­sá­val és a Lát­ha­tat­lan Tano­dá­val, vala­mint az aHang­gal közö­sen 2020. ápri­li­sá­ban. A kam­pány lénye­ge az volt, hogy segít­sen annak a 30–35 ezer gye­rek­nek, akik nem tud­nak bekap­cso­lód­ni a digi­tá­lis okta­tás­ba, mert nin­cse­nek meg ehhez a meg­fe­le­lő esz­kö­ze­ik. A kam­pány során cégek és magán­em­be­rek fel­aján­lá­sa­it jut­tat­tuk el olyan csa­lá­dok­nak, akik ebben hiányt szen­ved­nek. Úgy indult a kez­de­mé­nye­zés, hogy a csa­pat igény­fel­mé­rés­be kez­dett, ami egyéb­ként álla­mi szin­ten is szük­sé­ges lett vol­na a táv­ok­ta­tás­ra való átál­lás előtt. Mint­egy 21 mil­lió forint érték­ben jutot­tak digi­tá­lis esz­kö­zök­höz diá­kok, akik­nek a men­to­rá­lá­sát helyi tano­dák segítették.

Sike­re­sen zárult az “Oltass, hogy élhess!” kam­pány is. 168 tele­pü­lés, 78 fel­ké­szí­tett akti­vis­ta, össze­sen 13 428 oltás­ra regiszt­rált és mint­egy 5000 Covid19 elle­ni vak­ci­na első adag­já­val beol­tott ember az elmúlt három hét­ben. Ezek az ered­mé­nyei az „Oltass, hogy élhess!” cím­mel lezaj­lott orszá­gos civil kam­pány­nak, ame­lyet még ápri­lis köze­pén indí­tott a Civil Tanács Egye­sü­let, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Esély­ra­dar vala­mint Rend­szer­szint pro­jekt­je és az 1Magyarország az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat­tal együtt­mű­kö­dés­ben. A prog­ra­mot nép­sze­rű­sí­tő Esély­ra­dar oldal már 2020 őszén elin­dult és ere­de­ti­leg az volt a cél­ja, hogy minél pon­to­sabb infor­má­ci­ó­kat jut­tas­son el a kis­te­le­pü­lé­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élők­höz. A kam­pány önkén­te­sei kite­le­pü­lé­si pon­to­kon segí­tet­ték a vak­ci­na­re­giszt­rá­ció folya­ma­tát azo­kon a hát­rá­nyos hely­ze­tű cigány és nem cigány pere­men élő állam­pol­gá­rok­nak, akik sem kel­lő tudás­sal, sem esz­köz­zel nem ren­del­kez­tek a ügyintézéshez. 

Aki mély­sze­gény­ség­ben él, annak a gyó­gyu­lás­ra is keve­sebb az esé­lye – már a jár­vány ele­jén erre jutott a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, amely helyi közös­ség­szer­ve­zők­kel együtt­mű­köd­ve segí­ti a kis­te­le­pü­lé­se­ken és a roma szeg­re­gá­tu­mok­ban élők bol­do­gu­lá­sát. 2021. már­ci­u­sá­ban azért küld­tek Kásler Mik­lós az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­te­ré­nek petí­ci­ót, hogy a kór­há­zon kívül, ott­ho­na­ik­ban gyó­gyu­ló Covid-fer­tő­zött bete­gek­nek legyen ingye­nes a beteg­ség­re adott gyógy­szer, mert a 20 ezer forin­tos gyógy­szer­cso­ma­got nagyon sok csa­lád­ban nem tud­ják kiváltani.