21 12

2022-ben ezt tettük a magyar demokráciáért!

A tel­jes­ség igé­nye nél­kül bemu­tat­juk, mi min­den­nel pró­bál­tuk a civil szfé­ra érvé­nye­sü­lé­sét segí­te­ni! 1.Roma női közös­ség­szer­ve­ző díj — első­ként Magyar­or­szá­gon Elő­ször idén adtak át roma női közös­ség­szer­ve­zői díjat Magyar­or­szá­gon! Külön­le­ges díjat vehet­tek át idén augusz­tus 19-én Kun­bá­bony­ban olyan roma származású…

Bővebben…

22 09

TASZ Különdíjas lett az “Oltass, hogy élhess” kampány!

Szep­tem­ber 21-én tar­tot­ta a TASZ (Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért) a Sza­­bad-díj­át­a­dó gálá­ját, ahol két olyan kam­pány is jelöl­ve lett, ame­lyek a CKA kez­de­mé­nye­zé­sei volt: az Oltass, hogy élhess kam­pány­ból Balogh Fru­zsi­na, a Nagy Tavak Koa­lí­ciótól Sza­lay Ildi­kó és Horá­nyi Tibor állhatott…

Bővebben…

02 03

Veled mennénk tovább!

Micso­da év volt! Embe­rek ezre­it jut­tat­tunk oltás­hoz, segí­tet­tünk élhe­tőb­bé ten­ni egy egész város­részt, össze­fog­tuk a nagy tava­ink meg­őr­zé­sért dol­go­zó civi­le­ket  — sok min­den más mel­lett így telt az ered­mé­nyek­ben gaz­dag 2021-es évünk. Rád is szük­sé­günk van, hogy a 2022-re vál­lalt hasonlóan…

Bővebben…

02 09

Újabb Siker Gyálon!

Ki kell adni az OLAF jelen­tés rész­le­te­it! Ezt mond­ta ki az Euró­pai Unió Tör­vény­szé­ke. Az Ele­ven Gyál cso­port 2017 óta kitar­tó­an dol­go­zik a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás és egyéb köz­szol­gál­ta­tá­sok javí­tá­sá­ért, és az önkor­mány­za­ti átlát­ha­tó­sá­gért. Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je, Homo­ki And­rea, az…

Bővebben…

08 07

Sikereink a vírus okozta vészhelyzet idején

Össze­gyűj­töt­tük azo­kat a kez­de­mé­nye­zé­se­in­ket, kam­pá­nya­in­kat, ame­lyek a 2020-as pan­dé­mia során a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re való­sul­tak meg. A Még egy falat — kam­pányt a CKA az aHang, és az Esély Labor Egye­sü­let­tel indí­tot­ta. Közös gyűj­tést szer­vez­tünk, hogy azon­na­li segít­sé­get kap­jon 12…

Bővebben…

02 12

Köszönjük az Erzsébetvárosi önkormányzat támogatását!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány köz­pon­ti iro­dá­ja több mint 4 éve műkö­dik Erzsé­bet­vá­ros­ban. Büsz­kék vagyunk az önkor­mány­zat nyílt pályá­za­tán nyert támo­ga­tá­sunk­ra és arra, hogy ebben a kerü­let­ben ott­hon­ra lel­tünk! Öröm­mel segí­tünk az aktív, önszer­ve­ző­dő helyi civi­lek­nek, cso­por­tok­nak a közös­ség­szer­ve­zés tudo­má­nyá­nak elsajátításában.…

Bővebben…

13 03

Organize and Get Organized! — Community Organizers Analyze the Community Organizing Process and Their Issues Won (2017–18)

Our com­mu­ni­ti­es pre­sen­ted, the­ir eff­orts and succ­es­ses can be ins­p­ira­ti­o­nal for anyone who feels they are part of a mino­rity or are mem­bers or sup­port­ers of vul­ne­rab­le gro­ups, but also for tho­se simply want­ing to make the­ir closer/broader
envi­ron­ment more livable. 

Bővebben…

10 01

OSIFE-CKA közösségszervező program

OSIFE-CKA közös­ség­szer­ve­ző prog­ram Az OSIFE veze­té­sé­vel egy éves (+fel­ké­szí­té­si idő) közös­ség­szer­ve­ző prog­ram indul, amely (követ­ke­ző) áttö­rést hoz­hat a hazai szak­mai épít­ke­zés­ben. A prog­ram kere­tei között 10.000 főnél nagyobb váro­sok közös­sé­gei és szer­ve­zői pályáz­hat­nak szak­mai fel­ké­szí­tés­re és után­kö­ve­tés­re, illet­ve a közösségszervező…

Bővebben…