08 10

Small Grants — Prevenciós foglalkozások az Ötletfában

Foly­tat­juk soro­za­tun­kat, ahol a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ram kere­te­in belül (amit a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­tet és az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz), úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén meg­va­ló­sí­tott, koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötle­te­it, elkép­ze­lé­se­it mutat­juk be. Most Dom­bi Bog­lár­ka és az Ötlet­fa beszá­mo­ló­ját olvashatjátok:

Az Ötlet­fá­ban 2009 óta fog­lal­ko­zunk hát­rá­nyos hely­ze­tű, vala­mint hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­ze­tű gye­re­kek isko­lai elő­re­me­ne­te­lé­nek elő­se­gí­té­sé­vel. A COVID miatt beve­ze­tett online okta­tás nagy nehéz­sé­get jelen­tett a gye­re­kek szá­má­ra, sokat vol­tak egye­dül, így meg­nőtt a gye­re­kek köré­ben a káros szo­ká­sok hasz­ná­la­ta, úgy, mint dohány­zás, ener­gia­ital, egyéb sti­mu­lá­ló sze­rek fogyasz­tá­sa. A small grant ahhoz segít min­ket hoz­zá, hogy olyan prog­ra­mo­kat szer­vez­zünk ami ket­tős sze­re­pet tölt be: egy­fe­lől szak­ér­tő bevo­ná­sá­val pre­ven­ci­ón vesz­nek részt a gye­re­kek, más­fe­lől pedig művé­szet­te­rá­pi­á­val, zsong­lőr­kö­dés­sel, jógá­val, rela­xá­ci­ó­val igyek­szünk izgal­mas és értel­mes alter­na­tí­vát mutat­ni nekik a sza­bad­idő hasz­nos és mulat­sá­gos eltöl­té­sé­re. Annak érde­ké­ben, hogy a pre­ven­ci­ót biz­to­san siker­re vigyük, sze­ret­nénk besze­rez­ni egy cso­csó­asz­talt, ami lehe­tő­sé­get teremt nem csak a gye­re­kek­nek, de a szü­lők­kel való közös idő­töl­tés­re is.

Sze­ret­né­tek, ha még több ilyen ötlet meg­va­ló­su­lá­sát tud­nánk támo­gat­ni? Támo­gas­sa­tok minket!