31 01

Sopronban, a Fertő tavi beruházások ellen szervezett demonstrációt a STOP! Kiemelt Beruházások kampánycsapat

A rossz idő elle­né­re sokan gyűl­tünk össze janu­ár utol­só szom­bat­ján, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok kam­pány­tur­nénk har­ma­dik állo­má­sán, Sop­ron bel­vá­ro­sá­ban a Szé­che­nyi téren, hogy a „nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból kiemelt jelen­tő­sé­gű beru­há­zá­sok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak gyor­sí­tá­sá­ról és egy­sze­rű­sí­té­sé­ről” szó­ló, a köz­nyelv­ben egy­sze­rű­en csak KB-tör­vény jelen­le­gi alkal­ma­zá­sa, a tör­vény által meg­tá­mo­ga­tott orszá­gos beru­há­zá­si gya­kor­lat ellen tiltakozzunk.

Ahogy tavaly év végén a budai Vár, majd Ali­ga, úgy a mos­ta­ni hely­szín­vá­lasz­tá­sunk sem csak úgy, a sem­mi­ből jött. Viszont Sop­ron­ban nem vala­hol, hanem vala­mi­nek a köze­lé­ben lehet­tünk: a Fer­tő tavi kör­nye­zet­rom­bo­ló óri­ás­be­ru­há­zás ellen til­ta­koz­tunk − mely beru­há­zás ellen már több nem­zet­kö­zi szer­ve­zet is szót emelt −, de a hely­szín­re nem jut­hat­tunk el, hiszen mint az egy­ko­ri cölöp­ház­tu­laj­do­no­sok egyi­ke, Gyu­ri­cza And­rea fel­szó­la­lá­sá­ból kide­rült, 2020. decem­be­re óta kizá­ró­lag a Sop­ron-Fer­tő Turisz­ti­kai Fej­lesz­tő Non­pro­fit Zrt., azaz a beru­há­zó enge­dé­lyé­vel lehet a terü­let­re bemenni. 

Az ese­ményt Major Gyu­la, tár­szer­ve­zőnk és szö­vet­sé­ge­sünk, a Fer­tő Tó Bará­tai Egye­sü­let elnö­ke nyi­tot­ta meg. Elmond­ta, hogy a Fer­tő tavi turisz­ti­kai beru­há­zást 2016-ban nyil­vá­ní­tot­ták kiemelt beru­há­zás­sá, „majd 2018-ban plusz­ban nem­zet­gaz­da­sá­gi okból kiemelt beru­há­zás minő­sí­tést kapott. Nincs adat − hang­sú­lyoz­ta − sem hatás­ta­nul­mány, ami e minő­sí­té­se­ket indo­kol­ná! Azért is ért­he­tet­len, hiszen Sop­ron­ban öt hasz­ná­la­ton kívü­li szál­lo­da és szám­ta­lan érté­kes épü­let van, ami arra a cél­ra hasz­nál­ha­tó len­ne, ami­ért a Fer­tőn az épít­ke­zé­sek zaj­la­nak.” Major kiemel­te, hogy a Fer­tő Tó Bará­tai Egye­sü­let és mind­azok, akik támo­gat­ják mun­ká­ju­kat, fel­lé­pé­sü­ket, „nem a tel­jes beru­há­zás, hanem annak egyes ele­mei ellen emel­ték fel a sza­vu­kat: a szál­lo­da, a sport­köz­pont, apart­man­há­zak, a beru­há­zás mére­te, ter­mé­szet­pusz­tí­tó és ember­te­len mód­ja ellen til­ta­koz­nak.” 

A CKA Face­book-olda­lán élő­ben is köz­ve­tí­tett ese­mé­nyünk meg­rá­zó pil­la­na­tai vol­tak a mára elbon­tott cölöp­há­zak tulaj­do­no­sa­i­nak fel­szó­la­lá­sai. Gyu­ri­cza And­rea elmond­ta, hogy „a terü­let­re bér­le­ti szer­ző­dés­sel ren­del­kez­tek a tulaj­do­no­sok. Éves bér­le­ti díjat fizet­tek a terü­le­tért. Vagy­is, a tóme­der a magyar álla­mé, de a házak, a móló, a cölö­pök viszont min­den­ki­nek a saját tulaj­do­nai vol­tak”. A beru­há­zást meg­elő­ző­en több külö­nös tűz­eset is tör­tént a cölöp­ház­so­ron, a leg­utol­só 2017-ben, sok ház akkor sem­mi­sült meg tel­je­sen, de újjá­épí­té­sük­re lénye­gé­ben már esély sem volt, 2018-ban ígé­re­tet kap­tak, hogy a terü­let új tulaj­do­no­sa, a Sop­ron-Fer­tő Turisz­ti­kai Fej­lesz­tő Non­pro­fit Zrt. által indí­tott fej­lesz­tés­ben a lerom­lott álla­po­tú cölöp­há­zak hely­ze­tét ren­dez­ni fog­ják, igény ese­tén azok szá­mát bőví­tik is. A későb­bi ter­vek­ben már nyo­ma sem volt ennek az ígé­ret­nek, 2021. janu­ár­já­ban a tulaj­do­no­sok leve­let kap­tak, mely­ben az állt, hogy 15+90 nap áll ren­del­ke­zé­sük­re, hogy saját költ­sé­gü­kön lebont­sák a háza­i­kat, ha ezt nem teszik meg, akkor a beru­há­zó bon­tat­ja le, és kiszám­láz­za a tulaj­do­no­sok felé a költ­sé­ge­ket. A saját bon­tá­sok és kény­szer­bon­tá­sok meg is tör­tén­tek. „El tud­já­tok kép­zel­ni, hogy mit érez ilyen­kor az ember? – tet­te fel a kér­dést Gyu­ri­cza And­rea – Azt, hogy remé­lem, ez csak egy csak egy rossz álom, mind­járt fel­éb­re­dek.    Mert nem kapsz érte­sí­tést, a tud­tod nél­kül bemen­nek a házad­ba, mert hiá­ba kérsz bir­tok­vé­del­met a házad­ra az önkor­mány­zat­tól, az eluta­sít­ják. Min­den­ki­nek tisz­ta, hogy ezt a magyar állam teszi az állam­pol­gá­rok­kal? Nincs egyez­te­tés, nincs tár­gya­lás, nincs sem­mi­fé­le fel­aján­lás a háza­dért, még kár­té­rí­tést sem kapsz. Nincs veled az önkor­mány­zat, nincs veled az állam. Most már csak a nyil­vá­nos­ság maradt!” 

60 éves vol­tam, mikor ez a pro­jekt elkez­dő­dött – ezt már Hol­ló And­rás helyi lakos, vitor­lá­zó mond­ta. – Akkor egy benn­fen­tes sze­mély­től ígé­re­tet kap­tuk, hogy két éven belül vissza­kap­juk sze­re­tett tavun­kat. Ez három éve volt, a végét a mai napig nem lát­juk. Jó eset­ben 67 leszek, mire itt lehet vala­mi. A kima­ra­dó hét év az én éle­tem­ben ret­ten­tő sok.” 

A Fer­tő Tó Bará­tai Egye­sü­let kép­vi­se­le­té­ben Kun Zol­tán, ter­mé­szet­vé­del­mi szak­ér­tő is meg­szó­lalt, szem­lé­le­te­sen érzé­kel­tet­te, hogy orszá­gos szin­ten, a ter­mé­szet­vé­de­lem­mel össze­füg­gé­sé­ben mit is jelent a folya­mat­ban lévő beru­há­zás. Elmond­ta, hogy ha a jogi és gaz­da­sá­gi prob­lé­mák elle­né­re a Fer­tő tó men­ti fej­lesz­tés a jelen­le­gi for­má­já­ban, a jelen­le­gi enge­dé­lyek figye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­va­ló­sul, akkor sze­rin­tem ez a magyar ter­mé­szet­vé­del­mi terü­le­tek végét jelen­ti. “Ebben az eset­ben kérem fogad­ják el, hogy az agg­te­le­ki Barad­la bar­lang leg­ke­vés­bé érté­kes részén hama­ro­san négy­csil­la­gos szál­lo­dát, eset­leg bérel­he­tő luxu­sa­part­ma­no­kat épí­te­nek, vagy a Bada­cso­nyi bazalt­or­go­nák tete­jé­re par­ko­lót és kilá­tót, eset­leg hazánk első védett terü­le­tét a deb­re­ce­ni Nagy­er­dőt kivág­ják és a faanya­got elége­tik a Mát­rai Erő­mű­ben” — sorol­ta az érzék­le­tes példákat.

Szö­vet­sé­ge­se­ink között üdvö­zöl­het­tük Bukovsz­ki And­rást, az Ali­gai Für­dő­egye­sü­let alel­nö­két, aki össze­fog­lal­ta a Club Ali­ga kiemelt kor­mány­za­ti beru­há­zás elle­ni fel­lé­pé­sük jelen­le­gi állá­sát. Meg­tud­hat­tuk, hogy a köz­te­rü­le­tek kisa­já­tí­tá­sa ellen indí­tott, jelen­leg is futó petí­ci­ó­ju­kat immár több mint hét­ez­ren írták alá, illet­ve janu­ár végén a fej­lesz­tő által benyúj­tott kör­nye­zet­vé­del­mi hatás­ta­nul­mányt véle­mé­nyez­ték, mert a beru­há­zá­si terü­let köze­lé­ben álló párat­lan szép­sé­gű lösz­fa­lat 700 méter hosszan bon­ta­ná le a beru­há­zó, hogy a lösz­fal köz­vet­len köze­lé­ben elkezd­je az épít­ke­zést. Miként a Fer­tő tó, úgy Ali­ga ügye sem csak az ali­ga­i­a­ké, hang­sú­lyoz­ta min­den fel­szó­la­ló, köz­tük Bukovsz­ki: „nem csak magunk miatt, hanem min­den Ali­gán pihen­ni, víz­part­hoz jut­ni vágyó ember miatt sem fogad­hat­juk el az ilyen, Ráko­si-idő­ket idé­ző kisa­já­tí­tást és környezetrombolást.” 

A közös érdek, az össze­fo­gás ere­jét hang­sú­lyoz­ta Bálint Móni­ka, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány elnö­ke is, beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta: „a Fer­tő tó ügye nem csak a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken élők ügye. Min­den magyar, oszt­rák és szlo­vák ember ügye. Nem­csak több tele­pü­lést, hanem több orszá­got érint. Ennek elle­né­re most olyan fej­lesz­té­sek indul­tak el, ame­lyek csak egy szűk üzle­ti cso­port érde­ké­ben áll­nak, és veszé­lyez­tet­nek egy euró­pai jelen­tő­sé­gű ter­mé­sze­ti érté­ket, egy egye­di öko­ló­gi­ai egységet.”

Éppen a sop­ro­ni ese­mé­nyün­ket meg­elő­ző estén másik szö­vet­sé­ge­sünk, a Huszon­ket­te­sek épí­tész­cso­port is demonst­rált a budai Vár­ban, a Jánossy-Lacz­ko­vics ház elpusz­tí­tá­sa ellen tar­tot­tak csen­des til­ta­ko­zó meg­em­lé­ke­zést. Őket Sop­ron­ban Hor­váth-Ker­tész Balázs kép­vi­sel­te, aki az épí­té­szet­tör­té­ne­ti szem­pont­ból jelen­tős érték­kel ren­del­ke­zett, lebon­tott ház két ere­de­ti, meg­ma­radt tég­lá­ját fel­mu­tat­va beszélt a Vár­ban zaj­ló épít­ke­zé­sek jog­sze­rűt­len, szak­ma­i­at­lan gya­kor­la­tá­ról.

Ese­mé­nyünk zárá­sa­ként a til­ta­ko­zó­táb­lá­kat magas­ba emelt tömeg mel­lett áll­va a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok mun­ka­cso­port­já­nak tag­ja, Mol­nár Szil­via fel­ol­vas­ta a Ves­sünk véget a kiemelt beru­há­zá­sok indo­ko­lat­lan alkal­ma­zá­sá­nak! címen, néhány nap­ja a Sza­bad aHan­gon indí­tott petí­ci­ón­kat, mely­ben töb­bek között a kiemelt beru­há­zá­sok­ról szó­ló tör­vény azon­na­li hatá­lyon kívül helye­zé­sét köve­tel­jük. Mun­ka­cso­por­tunk tag­ja a petí­ció fel­ol­va­sá­sa után fel­kér­te a jelen­lé­vő, vala­mint a köz­ve­tí­tést köve­tő párt­po­li­ti­kai dön­tés­ho­zó­kat, hogy áll­ja­nak ki és köte­le­ződ­je­nek el a CKA-Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok petí­ci­ó­ban meg­fo­gal­ma­zott köve­te­lé­sek mellett. 

A CKA-Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok kam­pá­nya ezzel még nem ért véget, a követ­ke­ző hóna­pok­ban újabb hely­szí­ne­ken demonst­rá­lunk szö­vet­sé­ge­se­ink­kel: feb­ru­ár­ban Komá­rom­ban, már­ci­us­ban pedig Buda­pes­ten állunk ki a kiemelt beru­há­zá­sok jelen­le­gi tör­vé­nye és gya­kor­la­ta ellen. A pon­tos idő­pon­tok­kal, hely­szí­nek­kel hama­ro­san jelentkezünk.

A sop­ro­ni demonst­rá­ció élő köz­ve­tí­té­sé­nek 1. része ITT, 2. rész ITT látható.

 Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok munkacsoportja