26 11

STOP Kiemelt Beruházások Kampány

“STOP Kiemelt Beru­há­zá­sok!” cím­mel orszá­gos figye­lem­fel­hí­vó kam­pá­nyunk máso­dik állo­má­sá­ra, Bala­to­na­li­gá­ra érke­zik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány akció­cso­port­ja novem­ber 26-án. A “Part­ta­la­nul Ali­gán – Demonst­rá­ció a Club Ali­ga terü­le­té­nek sza­ba­don tar­tá­sá­ért” ese­mény a 2022 tava­szá­ig tar­tó akció­so­ro­za­tunk   követ­ke­ző helyszíne.

 A Stop! Kiemelt Beru­há­zá­sok kam­pány azzal kez­dő­dött, hogy egy fel­hí­vást tet­tünk köz­zé, ame­lyen keresz­tül egy-egy kiemelt beru­há­zás hely­szí­nén sok érdek­sé­re­lem­mel járó ügye­ket keres­tünk. A fel­hí­vás­ban elhe­lye­zett kér­dő­ívet több mint hét­szá­zan töl­töt­ték ki, illet­ve több mint ötszá­zan lép­tek be a munkacsoportunkba.

Ennek a fel­hí­vás­nak az ered­mé­nye­ként a Huszon­ket­te­sek épí­tész cso­port­tal közö­sen szer­vez­tük novem­ber 5‑én a „Föl-föl­té­ve­dek a budai vár­ba” című demonst­rá­ci­ót, hogy fel­hív­juk a figyel­met a “nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból kiemelt jelen­tő­sé­gű beru­há­zá­sok” átlát­ha­tat­lan­sá­gá­ra, a helyi lako­sok érde­ke­i­nek figyel­men kívül hagyá­sá­ra, a szak­mai hatás­ta­nul­má­nyok sem­mi­be véte­lé­re és a beru­há­zá­so­kat kísé­rő vissza­élé­sek­re, vala­mint Nyílt levél­ben szó­lí­tot­tuk meg a dön­tés­ho­zó­kat a tör­vé­nyi vissza­élé­sek­kel szem­be­ni közös fellépésre.

A kam­pánnyal az a célunk, hogy

  • fel­hív­juk a figyel­met az ere­de­ti jog­sza­bály több­szö­ri, a jelen­le­gi kor­mány­zat által vég­re­haj­tott vál­toz­ta­tá­sá­nak követ­kez­mé­nye­i­re: a lakos­sá­gi, az épí­té­sze­ti, város­ren­de­zé­si, kör­nye­zet- és műem­lék­vé­del­mi szem­pon­tok, vala­mint az épí­tés­ügyi sza­bá­lyo­zás figyel­men kívül hagyá­sá­ra, ha azt az anya­gi haszon­szer­zés vagy az erő­fi­tog­ta­tás úgy kívánja;
  • a tör­vény­ben érin­tet­tek­kel – az épí­té­szek­kel, műem­lék- és kör­nye­zet­vé­dők­kel, önkor­mány­za­tok­kal, a helyi lakók­kal – közö­sen köve­tel­jük a tör­vé­nyes műkö­dés visszaállítását;
  • akti­vi­zál­juk azo­kat a helyi lako­so­kat, közös­sé­ge­ket, civil- és szak­mai szer­ve­ze­te­ket, akik / ame­lyek élet­te­ré­ben szin­tén kiemelt beru­há­zá­sok indul­tak el a meg­kér­de­zé­sük nélkül;
  • akti­vi­zál­juk a poli­ti­kai sze­rep­lő­ket, hogy vegye­nek részt a tör­vé­nyes műkö­dés hely­re­ál­lí­tá­sá­nak érde­ké­ben indí­tott közös munkában.

Mit jelent a Kiemelt Beruházás?

A nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból kiemelt jelen­tő­sé­gű beru­há­zá­sok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak gyor­sí­tá­sá­ról és egy­sze­rű­sí­té­sé­ről szó­ló tör­vény 2006 óta van érvény­ben.  Ere­de­ti cél­ja az volt, hogy a rész­ben vagy tel­jes egé­szé­ben az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­ból lehe­tő­vé vált giga­pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sát, enge­dé­lyez­te­té­si eljá­rá­sa­it meg­könnyít­se. 2006 és 2010 között, tehát négy év alatt mind­össze 24 kiemelt beru­há­zás zaj­lott az ország­ban. 

Mára a tör­vény egy­ér­tel­mű­en a kor­mány­kö­ze­li gaz­da­sá­gi érdek­cso­por­tok javát szol­gál­ja: lénye­ge az lett, hogy az enge­dé­lyez­te­té­si eljá­rá­sok során mel­lőz­he­tők legye­nek az épí­té­sze­ti, kör­nye­zet- és műem­lék­vé­del­mi, önkor­mány­za­ti és lakos­sá­gi érde­kek. 2010 óta egé­szen máig, vagy­is vala­mi­vel több mint 10 év alatt ez a beru­há­zá­si szám fel­kú­szott 3 ezer fölé.”

Mikor lesz ered­mé­nyes a “STOP! Kiemelt Beru­há­zá­sok” — kampány?

A kam­pány sike­res­sé­ge nagy­részt azon múlik, hogy sikerül‑e össz­tár­sa­dal­mi össze­fo­gást lét­re­hoz­nunk és akti­vi­zál­nunk — poli­ti­ku­sok­kal, szak­mai és érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek­kel, kiemelt beru­há­zá­sok kör­nye­ze­té­ben lakók­kal közö­sen — a tör­vény visszás­sá­ga­i­val szemben.

A ter­ve­ink­ben sze­rep­lő STOP! Kiemelt beru­há­zá­sok bizott­ság első talál­ko­zó­ját decem­ber 9‑én ter­vez­zük, amely­nek vég­ered­mé­nye szán­dé­ka­ink sze­rint a jövő tava­szig tar­tó konk­rét cse­lek­vé­si terv elké­szí­té­se lesz.Akciócsoportunk a tör­vény­be ikta­tott vissza­élé­sek­re való figye­lem­fel­hí­vás­ként 2022 tava­szá­ig a most pén­te­ki, ali­ga­i­hoz hason­ló akci­ó­kat szer­vez egye­bek mel­lett a Gödön, Buda­pes­ten, a Nép­für­dő utcá­ban és a Fer­tő-tónál folya­mat­ban lévő beru­há­zá­sok ellen. Fel­adat, hogy össze­gyűjt­sük a szak­mai véle­mé­nye­ket, össze­gez­zük azo­kat, civil közös­sé­ge­ket von­junk be, jog­sér­té­sek tár­junk fel, demonst­rá­ci­ó­kat szer­vez­zünk, tevé­keny­sé­gi javas­lat­cso­ma­go­kat állít­sunk össze.

Mi tör­té­nik Aligán?

A Bala­ton-par­ti tele­pü­lé­sek közül Ali­ga lehet az első, ame­lyen meg­szű­nik a sza­bad part­hoz jutás lehetősége.

Kiemelt nem­zet­gaz­da­sá­gi beru­há­zás­ként ugyan­is a Club Ali­ga és kör­nye­ze­te közel 10 mil­li­árd forint­ból újul meg. Ezzel együtt azon­ban az Ali­gai Für­dő­egye­sü­let által a rend­szer­vál­tás után kihar­colt köz­te­rü­le­ti stá­tusz 17 év eltel­té­vel ismét a sem­mi­be veszhet.

Mivel Ali­gán ez az egyet­len part­sza­kasz, ahol le lehet jut­ni a víz­hez, ebben az eset­ben a helyi lako­sok­nak és nya­ra­lók­nak abszurd módon a szom­szé­dos tele­pü­lés­re kel­le­ne utaz­ni­uk, ha stran­dol­ni / kor­cso­lyáz­ni sze­ret­né­nek, vagy csak úgy lesé­tál­ná­nak a vízhez.

ovem­ber 26-án 15 órá­tól az Ali­gai Für­dő­egye­sü­let­tel közös, sza­bad­té­ri demonst­rá­ci­ót, majd szű­kebb kör­ben saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót szer­ve­zünk. (A demonst­rá­ció után pedig 17 órá­tól vár­ha­tó­an a Bala­to­na­li­gai Önkor­mány­zat tart­ja meg évi köte­le­ző közmeghallgatását.)

Mit tegyél, ha te lakó­kör­nye­ze­ted­ben is sokak érde­ke­it sér­tő kiemelt beru­há­zást terveznek?

Töltsd ki ezt a kér­dő­ívet és fel­vesszük veled a kapcsolatot.