08 09

Közösségszervezés a Nagy Tavak Koalíció építésében

Németh Krisz­ti­na és Tikász Ben­de­gúz a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek története

Az előz­mé­nyek:

A Nagy Tavak Koa­lí­ció tör­té­ne­te már jóval meg­ala­ku­lá­sa előtt, 2020 tava­szán kez­dő­dött. Ekkor­ra jött lét­re ugyan­is a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kere­te­in belül egy orszá­gos közös­ség­szer­ve­zők­ből álló mun­ka­cso­port, a Rend­szer­szint — Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely. A Rend­szer­szint hat szer­ve­ző­jé­ből pedig ket­ten kife­je­zet­ten a zöld, illet­ve terü­let­vé­dő cso­por­to­kat kezd­tek fel­ke­res­ni, és rend­sze­res kap­cso­la­tot ala­kí­tot­tak ki velük.

A Nagy Tavak Koa­lí­ció egyik későb­bi ala­pí­tó tag­já­val, az Össze­fo­gás a Bala­to­nért cso­port­tal a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány már ele­ve kap­cso­lat­ban állt, hiszen a cso­port veze­tő­je, Badzsó Angé­la 2020–21-ben közös­ség­szer­ve­ző pro­jek­tünk egyik részt­ve­vő­je, támo­ga­tott szer­ve­ző­je volt. Ő a prog­ram kere­tén belül is rend­sze­res men­to­rá­lást kapott közös­ség­szer­ve­ző­ink­től, és részt vett a CKA szak­mai prog­ram­ja­in, töb­bek között a nyá­ri orszá­gos talál­ko­zón is.

A cso­por­tok­kal való kap­cso­lat­fel­vé­tel során került a látó­te­rünk­be 2020 tava­szán a fris­sen ala­kult Stop Ava­lon! Tata civil moz­ga­lom, ami­nek két helyi veze­tő­jé­vel rend­sze­re­sen kon­zul­tál­tunk, taná­csok­kal lát­tuk el őket, és részt vet­tünk nyá­ri demonst­rá­ci­ó­ju­kon is. Az infor­má­lis cso­port ősz­től lét­re­hoz­ta a MAG – Miénk a Grund Város­vé­dő Egye­sü­letet, majd a két szer­ve­ző­dés tel­je­sen ket­té is vált, így Tatán ettől kezd­ve pár­hu­za­mo­san két civil erő­vel foly­tak tovább az egyeztetések.

A Fer­tő Tó Bará­tai civil moz­ga­lom (később Egye­sü­let) helyi veze­tő­jé­vel 2020 nya­rán ismer­ked­tünk meg, aki a rend­sze­res szak­mai tanács­adá­son és kon­zul­tá­ci­ó­kon kívül elfo­gad­ta meg­hí­vá­sun­kat a zöld fóku­szú orszá­gos talál­ko­zónk­ra is Kun­bá­bony­ba, ahol nem tit­kol­tan az volt a célunk, hogy kap­cso­ló­dá­so­kat erő­sít­sünk a külön­bö­ző cso­por­tok között, és beszél­jünk egy közös, zöld vízióról.

A Velen­cei-tavi tóvé­dő civi­lek közül első­ként a 2020 nya­rán lét­re­jött Civi­lek a Velen­cei-tóért cso­port­tal ismer­ked­tünk meg, aki­ket egy rövid, de inten­zív idő­szak­ban cso­port­ala­pí­tá­si és kam­pány­ter­ve­zé­si taná­csok­kal lát­tunk el. Ez a kap­cso­lat végül ered­mény­te­len lett, de a gya­ko­ri helyi jelen­lé­tünk­nek köszön­he­tő­en látó­te­rünk­be kerül­tek a későb­bi Alba Natu­ra Civil Ala­pít­ványt lét­re­ho­zó helyi civi­lek, akik töb­bek között szin­tén a tó álla­po­tá­val akar­tak fog­lal­koz­ni. Veze­tő­ik­kel 2020 őszé­től szin­tén rend­sze­res kap­cso­lat­ban áll­tunk, taná­csok­kal, infor­má­ci­ók­kal lát­tuk el őket.

A Koa­lí­ció másik előz­mé­nye­ként a tóvé­dő cso­por­tok rész­ben tőlünk füg­get­len, rész­ben raj­tunk keresz­tül tör­té­nő kap­cso­ló­dá­sai követ­kez­té­ben a Fer­tő Tó Bará­tai cso­port kez­de­mé­nye­zé­sét kell meg­em­lí­te­ni. 2020 őszén ugyan­is a fen­ti­ek­ből négy szer­ve­ző­dés, a Fer­tő Tó Bará­tai, a Stop Ava­lon! Tata, az Össze­fo­gás a Bala­to­nért és a Civi­lek a Velen­cei-tóért cso­port egy közös nyílt levél­ben for­dul­tak poli­ti­ku­sa­ink felé, és az álta­luk kép­vi­selt négy tó haté­ko­nyabb és fenn­tart­ha­tó védel­mé­re szó­lí­tot­ták fel őket. A nyílt leve­let a Zöld Civi­lek is fel­ka­rol­ták, segí­tet­ték kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját. És bár ekkor már mind­egyik részt­ve­vő cso­port­tal folya­ma­tos kap­cso­lat­ban áll­tunk szer­ve­ző­in­ken keresz­tül, a CKA még csak támo­ga­tó alá­író­ként sze­re­pelt a cso­por­tok önál­ló kez­de­mé­nye­zé­se mel­lett. Ekkor ugyan­is még zaj­lott a Rend­szer­szint zöld érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok­kal való kap­cso­lat­épí­té­si folya­ma­ta egy tágabb kör­ben, ami­nek lénye­ge éppen az volt, hogy fel­mér­jük, van‑e olyan orszá­go­san fon­tos zöld ügy, ami­nek rend­szer­szin­ten tör­té­nő meg­ol­dá­sá­ért minél több civil cso­port össze tud fogni.

A nyílt levél hoz­ta ese­ti össze­fo­gás azon­ban rámu­ta­tott, hogy a tava­ink ügye lehet ilyen. Mivel a szin­te előz­mény nél­kü­li levél nem kapott orszá­gos vissz­han­got – előz­mény nél­kü­li­ként itt nem a helyi cso­por­tok saját ügyé­re, hanem az alá­író cso­por­tok köz­ti addi­gi össze­fo­gás­ra gon­do­lunk — és a dön­tés­ho­zók sem rea­gál­tak rá, közös­ség­szer­ve­ző­ink elér­ke­zett­nek lát­ták az időt, hogy az alkal­man­ként és eset­le­ge­sen kez­de­mé­nye­zett közös akci­ó­zás helyett egy szo­ro­sabb, for­má­li­sabb és sta­bi­labb kap­cso­lat szö­vőd­jön a tavak érde­ke­it védők között. Ennek érde­ké­ben a cso­por­tok­kal addig csak külön-külön foly­ta­tott kon­zul­tá­ci­ók mel­lett szor­gal­maz­ni kezd­ték náluk a közös talál­ko­zó­kat is, egy­ben kez­de­mé­nyez­ték a szo­ro­sabb koa­lí­ci­ó­ra lépést.

A folya­mat indu­lá­sa­kor szer­ve­ző­ink pár­hu­za­mo­san egyez­tet­tek az őszi nyílt leve­let támo­ga­tó nagy zöld civil szer­ve­ze­tek­kel is, és egyet­ér­tés szü­le­tett velük abban, hogy az ügy men­tén való bázis­épí­tés és a követ­ke­ze­tes közös érdek­ér­vé­nye­sí­tés segí­té­se a CKA kapa­ci­tá­sa­i­ba igen, viszont az ő kapa­ci­tá­sa­ik­ba nem fér bele, de szük­ség ese­tén, ese­ti együtt­mű­kö­dő part­ner­ként szá­mít­ha­tunk segítségükre.

Végül a Civi­lek a Velen­cei-tóért csa­pa­ta nem tud­ta vál­lal­ni az együtt­mű­kö­dést, helyet­te a már infor­má­li­san műkö­dő Alba Natu­ra tag­jai lép­tek be Koa­lí­ci­ó­ba a Fer­tő Tó Bará­tai Egye­sü­let és az Össze­fo­gás a Bala­to­nért cso­port mel­lé, az idő­köz­ben meg­ket­tő­ző­dött tata­i­ak közül pedig mind­két szer­ve­zet csat­la­ko­zott. A CKA pedig két közös­ség­szer­ve­ző­jét, Németh Krisz­ti­nát és Tikász Ben­de­gúzt dele­gál­ta direkt a Koa­lí­ció lét­re­ho­zá­sa, sta­bil műkö­dé­sé­nek kiala­kí­tá­sa, kez­de­ti kam­pá­nya­i­nak szak­mai és anya­gi támo­ga­tá­sa, és az alko­tó cso­por­tok — vala­mint maga a Koa­lí­ció — lakos­sá­gi bázi­sá­nak erő­sí­té­se érdekében.

Ala­ku­lás, kez­de­ti ügyek

A for­má­ló­dó civil össze­fo­gás kez­de­ti idő­sza­ka az ismer­ke­dés­ről, össze­csi­szo­ló­dás­ról, ügyek meg­is­me­ré­sé­ről szólt, és 2020 decem­be­ré­re a cso­por­tok között meg­szü­le­tett a Koa­lí­ció hatá­ro­zott igé­nye, és neve, logó­ja is. 2021 janu­ár­ban szer­ve­ző­ink már a közös stra­té­gi­á­zás meg­in­dí­tá­sá­val kezd­het­tek. És bár a Covid jár­vány és a fizi­kai távol­ság miatt a sze­mé­lyes talál­ko­zók meg­va­ló­sít­ha­tat­la­nok vol­tak, az online talál­ko­zó­kat ekkor­ra heti rend­sze­res­ség­gel hív­ták össze, fel­osz­tot­ták a sze­re­pe­ket, és elkez­dő­dött a hát­tér­ben a közös mun­ka, vala­mint a nyil­vá­nos­ság­ra lépés előkészítése.

A Koa­lí­ció hiva­ta­los bemu­tat­ko­zá­sa végül 2021. már­ci­us 22-én, a víz világ­nap­ján tör­tént meg, ami­kor nyil­vá­no­san elin­dult a Nagy Tavak Koa­lí­ció Face­book olda­la, ami­nek óri­á­si saj­tó­vissz­hang­ja kelet­ke­zett. Ezt köve­tő­en indí­tot­ták útjá­ra ország­gyű­lé­si hatá­ro­za­ti javas­lat-ter­ve­ze­tü­ket, ami a koráb­bi nyílt levél szak­mai és poli­ti­kai nyo­ma­té­ko­sí­tá­sá­ra szol­gált. Emel­lett készí­tet­tünk egy bemu­tat­ko­zó fil­met, ami pedig a lakos­ság szé­le­sebb körű eléré­sét tűz­te ki célul, de a koa­lí­ci­ós tagok­nak is fon­tos és meg­erő­sí­tő közös­sé­gi élményt adott, hogy részt vet­tek benne.

Tavasz végé­re nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy a Koa­lí­ció által kez­de­mé­nye­zett ország­gyű­lé­si hatá­ro­za­ti javas­lat első kör­ben nem lett elfo­gad­va. Hiszen bár vala­mennyi ellen­zé­ki párt támo­gat­ta, a kor­mány­za­ti több­ség­gel ülé­se­ző Fenn­tart­ha­tó Fej­lő­dés Bizott­ság ülé­sen nem sza­vaz­ták meg azt, hogy a par­la­ment való­ban meg­tár­gyal­has­sa. A nyár folya­mán erre vála­szul lét­re­hoz­tunk egy hon­la­pot, ami azon kívül, hogy bemu­tat­ja a Koa­lí­ció cél­ja­it, tag­szer­ve­ze­te­it, és híre­it, tar­tal­maz egy civil kon­zul­tá­ci­ót, ami nagy tava­ink védel­me érde­ké­ben, a hatá­ro­za­ti javas­lat­ra rímel­ve, egy­ben a lakos­ság tájé­koz­ta­tá­sa cél­já­ból író­dott. Ősszel pedig a pár­tok segít­sé­gé­vel a Koa­lí­ció újra­in­dí­tot­ta a par­la­men­ti folya­ma­tot, ami azon­ban ismét csak a Bizott­ság meg­hall­ga­tá­sá­ig jutott el, meg­sza­va­zás­ra nem került.

A hatá­ro­za­ti javas­la­ton kívül, illet­ve azzal össze­füg­gés­ben szá­mos nyílt leve­let kez­de­mé­nye­zett a Koa­lí­ció külön­fé­le hazai és euró­pai uni­ós dön­tés­ho­zó felé, és helyi ren­dez­vé­nye­ken, illet­ve leg­utóbb 2022 nya­rán meg­hir­de­tett fotó­pá­lyá­za­tá­val és ván­dor­ki­ál­lí­tá­sá­val a lakos­ság köz­vet­len eléré­sét szem előtt tartja.

Szer­ve­zői fel­ada­tok a koa­lí­ci­ón belül

Már a Koa­lí­ció meg­ala­ku­lá­sa­kor min­den­ki­nek egy­ér­tel­mű volt, hogy össze­fo­gá­sunk csak akkor tud tar­tós és pro­duk­tív len­ni, ha van, aki össze­fog­ja azt. Mivel a CKA szer­ve­ző­in kívül min­den cso­port a saját tóvé­de­lem­mel kap­cso­la­tos helyi ügyé­vel fog­la­la­tos­ko­dott első­sor­ban, egy­ér­tel­mű volt, hogy közös szer­ve­ző­dé­sünk koor­di­ná­lá­sát, kül­ső-bel­ső műkö­dé­si kere­te­i­nek kiala­kí­tá­sát és működ­te­té­sét – leg­alább­is a kez­de­tek­ben — közös­ség­szer­ve­ző­ink vég­zik. Így, ugyan nem tóvé­dő tagok­ként, de alap­ve­tő moz­ga­tói vol­tak a Koa­lí­ci­ós mun­ká­nak. A koor­di­ná­ló – hát­tér­szer­ve­zői fel­ada­to­kon kívül pedig szer­ve­ző­ink segí­tet­ték a közös stra­té­gia meg­al­ko­tá­sát, a cso­por­tok össze­tar­tá­sát, a part­ner­sé­gek és a közös bázis épí­té­sét, és igye­kez­tek meder­ben tar­ta­ni a cso­port­di­na­mi­kai folyamatokat.

Mivel min­den egyes tag­szer­ve­zet­nek nagyon komoly, és gyak­ran vál­to­zó inten­zi­tá­sú helyi ügyek­kel is meg kel­lett köz­ben bir­kóz­nia, és ezek­ről is folya­ma­to­san hírt kel­lett adnia, a közös iden­ti­tás kiala­kí­tá­sa és a kom­mu­ni­ká­ci­ós „két­ka­la­pos­ság” rutin­ja nem magá­tól érte­tő­dő, egy­sze­rű­en lezaj­ló folya­mat. Szer­ve­ző­ink emi­att erre folya­ma­to­san külön hang­súlyt fek­tet­tek, és ők ügyel­tek arra, hogy a Koa­lí­ció közö­sen vál­lalt ügyei és fel­ada­tai fókusz­ban marad­ja­nak, ne tűn­je­nek el az egyes helyi ügyek mögött.

A közös meg­be­szé­lé­se­ken ter­mé­sze­te­sen a tag­szer­ve­ze­tek saját helyi ügye­i­ről is sok szó esett, és sok alka­lom­mal segí­tet­ték egy­mást a tagok ötle­tek­kel, kap­cso­la­tok­kal vagy akár konk­rét tevé­keny­sé­gek­kel is, ami erő­sí­tet­te a cso­port­ko­hé­zi­ót. Mivel azon­ban min­den helyi ügy meg­be­szé­lé­sé­re kevés lett vol­na a közös talál­ko­zó ide­je, közös­ség­szer­ve­ző­ink igény sze­rin­ti gya­ko­ri­ság­gal cso­por­ton­ként külön kon­zul­tá­ci­ós lehe­tő­sé­get is biz­to­sí­tot­tak a tagok­nak, ami­ken közös­ség­szer­ve­zés­sel, cso­port­épí­tés­sel, kom­mu­ni­ká­ci­ós és kam­pány­ter­ve­zé­si taná­csok­kal lát­ták el őket, illet­ve a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zé­se­i­be, prog­ram­ja­i­ra is meg­hí­vást kaptak.

Kap­cso­ló­dá­sok, part­ner­sé­gek, növek­vő súly

Idő­köz­ben a Nagy Tavak Koa­lí­ció híre, tevé­keny­sé­ge sokak előtt ismert­té vált, és akár az egyes tag­cso­por­tok, akár a közös ügy idő­ről idő­re való­ban szá­mít­ha­tott szö­vet­sé­ge­sek meg­je­le­né­sé­re. A nagy zöld és más civil szer­ve­ze­tek közül töb­ben is beszáll­tak rész­le­ge­sen egy-egy helyi akci­ó­ba, pl. a Green­pe­ace is komo­lyan elkez­dett fog­lal­koz­ni a Fer­tő tavi beru­há­zás­sal, és bíró­sá­gon támad­ta meg. A TASZ mun­ka­tár­sai pedig 2021 ősz­től már rend­sze­res jogi kon­zul­tá­ci­ót nyúj­ta­nak a Koa­lí­ci­ós tagok­nak. Koa­lí­ció 2021 nya­rán elő­adó­ként meg­hí­vást kapott a Zöld Civil Szer­ve­ze­tek orszá­gos talál­ko­zó­já­ra is, és 2021 őszén szá­mos civil szer­ve­zet adta nyílt támo­ga­tá­sát par­la­men­ti javas­la­tunk újbó­li megtárgyalásához.

A helyi és közös ügye­ken kívül szer­ve­ző­ink igye­kez­tek bekap­csol­ni a Nagy Tavak Koa­lí­ci­ót más közös­sé­gek kam­pá­nya­i­ba. Ilyen volt 2021 őszén a szin­tén CKA által támo­ga­tott Víz Koa­lí­ció bemu­tat­ko­zó Víz Kon­fe­ren­ci­á­ján való rész­vé­tel, majd a 2022 már­ci­us­ban zaj­ló Víz Hete. Eze­ken az ese­mé­nye­ken a Víz Koa­lí­ció által kép­vi­selt veze­té­kes ivó­víz­ke­ze­lés és köz­mű­há­ló­zat prob­lé­má­it emel­tük egy keret­be a ter­mé­sze­tes vizek álla­po­tá­val, és a témá­val az ország­gyű­lé­si válasz­tá­son indu­ló jelöl­te­ket is megszólítottuk.

A CKA 2021 ősz és 2022 tavasz között zaj­ló Stop Kiemelt Beru­há­zá­sok kam­pá­nyá­nak demonst­rá­ció­so­ro­za­tán pedig a tag­cso­por­tok közül töb­ben is fel­szó­lal­tak, sőt a kam­pány sop­ro­ni állo­má­sán kife­je­zet­ten házi­gaz­da sze­re­pet is vállaltak.

A civil kap­cso­la­tok és part­ner­sé­gek bővü­lé­sén túl, illet­ve azzal össze­füg­gés­ben a Koa­lí­ció poli­ti­kai súlya is nőni kez­dett. Bár az ellen­zé­ki pár­tok a kez­de­tek­től támo­gat­ták a Koa­lí­ció tavak védel­mé­re vonat­ko­zó kez­de­mé­nye­zé­sét, egy idő után a kor­mány­za­ti poli­ti­ku­sok­nak is nyil­vá­no­san rea­gál­ni­uk kel­lett civi­lek­re, és 2022 tava­szán a Green­pe­ace Magyar­or­szá­gon kívül a Nagy Tavak Koa­lí­ció volt a másik meg­hí­vott szer­ve­ző­dés, aki­vel Nagy Ist­ván agrár­mi­nisz­ter tárgyalt.

2022-re tehát sike­rült elér­ni, hogy nagy tava­ink, ter­mé­sze­ti érté­ke­ink káro­sí­tá­sá­ra, veszé­lyez­te­tett álla­po­tá­ra, védel­mük szük­sé­ges­sé­gé­re egy­re nagyobb figye­lem és igény irá­nyul, mind a lakos­ság, mind a poli­ti­ka felől. A 2022-es ország­gyű­lé­si válasz­tá­si ígé­re­tek között is sze­re­pelt a tavak védel­mé­re indí­tott javas­la­tunk elfo­ga­dá­sa, — bár ez utób­bi nem a jelen­le­gi kor­mány­pár­tok ígé­re­tei között hang­zott el. A cso­por­tok helyi ügye­i­ben pedig szá­mos pozi­tív vál­to­zás tör­tént, elég, ha csak a Fer­tő tavi beru­há­zás leál­lí­tá­sát vagy a tatai nép­sza­va­zás ered­mé­nyét nézzük. 

Jövő

A közös­ség­szer­ve­zés kiemelt cél­ja, hogy önál­ló­an működ­ni képes szer­ve­ze­te­ket hoz­zon lét­re, és elér­ke­zik az a pil­la­nat, ami­kor el lehet enged­ni a közös­sé­get, hogy saját útjá­ra lépjen.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a meg­ala­ku­lást segí­tő köz­vet­len támo­ga­tói vál­la­lá­sa 2022 augusz­tu­sá­ban ezért befe­je­ző­dött, de mind­vé­gig azon igye­kez­tünk, hogy szer­ve­ző­ink kilé­pé­se után is meg­ma­rad­jon a cso­port egy olyan sta­bil civil érdek­ér­vé­nye­sí­tő közös­ség­ként, ami vál­to­zást tud hoz­ni tava­ink és kör­nye­ze­tük védel­me érdekében.

A tag­cso­por­tok válasz­út elé áll­tak, milyen for­má­ban viszik tovább a kiala­kult össze­fo­gást. Mi öröm­mel nyug­táz­zuk, hogy a tag­ság több­sé­gé­nek hatá­ro­zott ter­vei van­nak a jövő­re vonat­ko­zó­lag, és önál­ló szer­ve­zet­té ala­kul­va ter­ve­zik foly­tat­ni eddi­gi mun­ká­ju­kat. Mun­ká­juk­hoz ezút­tal is továb­bi sok sikert kívá­nunk, és szük­ség ese­tén part­ner­ként tovább­ra is szá­mít­hat­nak ránk.

Mind­ezek mel­lett pedig maga a Nagy Tavak Koa­lí­ció egy nagy meg­tisz­tel­te­tés­ben is része­sült: eddi­gi tevé­keny­sé­gei alap­ján 2022-ben a hat ala­pí­tó szer­ve­zet­ből álló szer­ve­ző­dés jelölt lett a TASZ által lét­re­ho­zott Sza­bad díj­ra, ahol a meg­bí­zott zsű­rin kívül egy közön­ség­díj is elnyerhető.

A közön­ség­sza­va­zás elin­dult, remél­jük, sokan támo­gat­já­tok majd a Nagy Tavak Koa­lí­ci­ót, azt a hatal­mas mun­kát, amit a tag­jai, önkén­te­sei vég­hez­vit­tek! Büsz­kék vagyunk Krisz­tá­ra és Bendegúzra!