08 04

Tanulj a csoportodért!

Úgy érzed, hogy arány­ta­la­nul osz­la­nak meg a fel­adat­vál­la­lá­sok a cso­port­ban? Nehéz fenn­tar­ta­ni a lel­ke­se­dést a közös­sé­ged­ben? Bizony­ta­lan vagy, hogyan lehet kezel­ni a konf­lik­tu­so­kat vagy a fluk­tu­á­ci­ót, jövés-menést? Ezek­re a kér­dé­sek­re is igyek­szik választ adni leg­újabb kép­zé­sünk, ame­lyen  a közös­ség­szer­ve­ző cso­por­tok fenn­tart­ha­tó­sá­ga szem­pont­já­ból hasz­nos cso­port­di­na­mi­kai isme­re­te­ket sajá­tít­hat­nak el a résztvevők. 

A három­na­pos, bent­la­ká­sos prog­ra­mon részt­ve­vők a konf­lik­tus­ke­ze­lés­sel, a cso­port sta­bi­li­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­val, a fel­adat­meg­osz­tás­sal kap­cso­la­tos tech­ni­ká­kat sajá­tít­hat­nak el Kánya Kin­ga és Pocsu­valszki Alíz kép­zők segítségével.

A kép­zést gya­kor­lott közös­ség­szer­ve­zők­nek ajánljuk!

FONTOS VÁLTOZÁS! A kép­zés idő­pont­ja megváltozott!

Új idő­pont: szep­tem­ber 23-től 25-ig

Hely­szín: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központ

A kép­zés ked­vez­mé­nyes ára most 60.000 forint helyett 15.000 Ft, amely tar­tal­maz­za a szál­lás és az étke­zés díját, vala­mint a kép­zé­si költségeket.

Továb­bi rész­le­tek és jelentkezés: