22 09

TASZ Különdíjas lett az “Oltass, hogy élhess” kampány!

Szep­tem­ber 21-én tar­tot­ta a TASZ (Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért) a Sza­bad-díj­át­adó gálá­ját, ahol két olyan kam­pány is jelöl­ve lett, ame­lyek a CKA kez­de­mé­nye­zé­sei volt: az Oltass, hogy élhess kam­pány­ból Balogh Fru­zsi­na, a Nagy Tavak Koa­lí­ciótól Sza­lay Ildi­kó és Horá­nyi Tibor áll­ha­tott fel a színpadra. 

Meg­hall­gat­va a 7 jelölt tör­té­ne­tét azt gon­dol­juk, hogy a ben­nün­ket körül­ve­vő nehéz körül­mé­nyek, hábo­rú, jár­vány, inf­lá­ció elle­né­re cso­dá­la­tos hely Magyar­or­szág, ahol jó élni, mert hihe­tet­len bátor, elszánt és cse­lek­vő embe­rek élnek itt! 

A TASZ ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja, Kap­ron­czay Ste­fá­nia elmond­ta, hogy nagyon nehéz dol­guk volt, hiszen több száz jelö­lés­ből kel­lett kivá­lasz­ta­nia azt a hetet, akik a jelöl­tek let­tek. A szem­pont­ja­ik között volt az, hogy tör­té­ne­tük pél­dát mutas­son és ins­pi­rá­ló legyen mások szá­má­ra is. Nem olyan tör­té­ne­te­ket keres­tek első­sor­ban, ame­lyek ben­ne van­nak a köz­tu­dat­ban, hanem az is fon­tos volt, hogy kevés­sé ismert tör­té­ne­tek legye­nek, ame­lyek a díj által tud­nak kihan­go­sod­ni a szé­le­sebb tár­sa­da­lom felé.

Az aHang nyer­te a TASZ Sza­bad-díj közön­ség­sza­va­za­tát, és Glon­czi Lász­ló a zsű­ri díját.

De a két Sza­bad-díj mel­lett Sza­bad Külön­dí­ja­kat is átad­tak, így Balogh Fru­zsi­na, az Oltass, hogy élhess kam­pány kép­vi­se­lő­je a BOOKR Kids külön­dí­ját vehet­te át. 

Szív­ből gra­tu­lá­lunk a díja­zot­tak­nak, és hihe­tet­le­nül büsz­kék vagyunk Balogh Fru­zsi­ná­ra, kol­le­ga­nő­jé­re, Bitó-Balogh Zsa­nett­ra, akik az Oltass, hogy élhess kam­pányt hív­ták élet­re, vala­mint Németh Krisz­ti­na és Tikász Ben­de­gúz közös­ség­szer­ve­ző­ink­re, akik a Nagy Tavak Koa­lí­ció meg­szer­ve­zé­sé­ben tevé­keny­ked­tek, és min­den velük együtt­mű­kö­dő szer­ve­zet­re és önkéntesre!

És köszön­jük a TASZ-nak, hogy 4. éve meg­szer­ve­zi és átad­ja ezt a díjat, hiszen a CKA kol­le­gái is nap, mint nap azért dol­goz­nak, hogy a díj­ra jelöl­tek­hez hason­ló kez­de­mé­nye­zé­sek születhessenek!