16 11

Teljesítették az egyik követelésünket: ingyenes internet jár a digitális oktatás résztvevőinek

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja több hónap­ja dol­go­zik azon, hogy a dön­tés­ho­zók­hoz eljut­tas­sa azt, hogy sze­rin­tük milyen lépé­sek­re van szük­ség a digi­tá­lis okta­tás megteremtéséhez.

A köve­te­lé­sek közül az egyik a “sta­bil, meg­fe­le­lő­en szé­les­sá­vú inter­net-elér­he­tő­ség úgy az isko­lák­ban, mint ott­hon”, úgy lát­szik, hogy rész­ben tel­je­sült is. A napok­ban jelen­tet­te be a kor­mány, hogy ingye­nes­sé teszi az inter­net­e­tet azok­nak a közép­is­ko­lá­sok­nak, taná­ra­ik­nak és a csa­lád­juk­nak, akik a tan­ter­mi okta­tást kény­te­le­nek vol­tak elhagyni.

A digi­tá­lis okta­tás körül még szá­mos kér­dés merül fel, pél­dá­ul a mély­sze­gény­ség­ben élő diá­kok tovább­ra is óri­á­si hát­rány­ban van­nak, de ez a lépés elő­re­mu­ta­tó lehet.

A nyílt leve­lünk­höz tovább­ra is lehet csatlakozni.