30 09

Újra itt a Részvétel hete!

Várunk téged is 2020. Október 10 — 17. között!

A Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­ton keresz­tül 2005 óta civil szer­ve­ze­tek tucat­jai moz­dul­nak meg együtt, hogy a tár­sa­dal­mi rész­vé­tel fon­tos­sá­gá­ra és saját ügye­ik­re fel­hív­ják a figyel­met. 2020-ban ez egy kicsit más­kép­pen ala­kul – ahogy azt az élet szá­mos terü­le­tén már szin­te meg­szok­hat­tuk. Idén nem tudunk közös ese­mé­nyek szer­ve­zé­sé­re buz­dí­ta­ni, és ezen keresz­tül ünne­pel­ni az aktív állam­pol­gár­sá­got. De most is képe­sek vagyunk közö­sen cselekedni!

A Rész­vé­tel Hetén 2020-ban azzal fog­lal­ko­zunk, hogy sok száz­ezer ember szá­má­ra vál­tak még elér­he­tet­le­neb­bé a mél­tó meg­él­he­tés fel­té­te­lei. Sokak­nak meg­szűnt a mun­ká­ja és bizony­ta­lan­ná vált a jöve­del­me. Füst­be men­tek a bol­do­gu­lá­sá­val kap­cso­la­tos ter­vei, nehe­zeb­bé vált a min­den­na­pi éle­te, de a leg­na­gyobb teher a bizony­ta­lan­ság, ami az élet szá­mos terü­le­tén min­ket körbevesz.

Arra kérünk téged, hogy segíts te is fel­hív­ni az embe­rek és a dön­tés­ho­zók figyel­mét a követ­ke­ző problémákra:

Nagyobb anya­gi biz­ton­ság­ra van szük­sé­ge az állam­pol­gá­rok­nak, a csa­lá­dok­nak! Dup­láz­zuk meg a csa­lá­di pótlékot!

Tele­pü­lé­sek tucat­ja­in rossz a hite­les infor­má­ci­ók­hoz való hoz­zá­fé­rés, a jár­vány meg­elő­zé­sé­vel és keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos egész­ség­ügyi tudás­hoz és szol­gál­ta­tá­sok­hoz való hoz­zá­fé­rés. Segítsd, hogy a leg­ki­sebb tele­pü­lé­sek is nap­ra­kész és rele­váns infor­má­ci­ók­hoz jus­sa­nak a vál­ság és a jár­vány keze­lé­sé­vel kap­csolt­ban, és idő­ben tud­ja­nak segít­sé­get kérni!

A tava­szi idő­szak­ban meg­ta­pasz­tal­hat­tuk, hogy a digi­tá­lis okta­tás fel­té­te­lei nin­cse­nek meg min­den­hol. Sem esz­köz­höz, sem inter­net­hez nincs hoz­zá­fé­ré­se min­den csa­lád­nak! Legyen hoz­zá­fé­ré­se min­den gye­rek­nek a digi­tá­lis oktatáshoz!

A jár­vány­ügyi tapasz­ta­la­tok meg­mu­tat­ták, hogy a szo­ci­á­lis ellá­tás­ban része­sü­lők közül az idő­sek ott­ho­ná­ban, a haj­lék­ta­lan szál­ló­kon, a csa­lá­dok átme­ne­ti ott­ho­na­i­ban   lakók szá­má­ra a vírus meg­je­le­né­se az intéz­mé­nye­ik­ben nagyon nagy koc­ká­za­tot jelent! Jobb mun­ka­kö­rül­mé­nye­ket a szo­ci­á­lis intéz­mé­nyek­ben dol­go­zók­nak, több esz­közt a vírus­vé­de­lem­re és gya­ko­ribb álla­mi­lag elren­delt szű­rést a dol­go­zók és a bent­la­kók számára!

Kövesd hon­la­pun­kat és FB olda­lun­kat, csat­la­kozz a fel­hí­vá­sa­ink­hoz és cse­le­kedj velünk!

Októ­ber ele­jén rész­le­tes infor­má­ci­ó­kat kül­dünk, hogy melyik ügyet hogyan támo­gat­ha­tod. Amennyi­ben saját kez­de­mé­nye­zé­sed van a mél­tó meg­él­he­tés témá­já­ban, kér­lek írj nekünk a [email protected] címre.