22 12

Egynapos képzések a sikeres érdekérvényesítésért!

Meg­nyert ügyek, valós változás!

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, idejére. 

Online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik érdek­lőd­nek a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt vagy gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők.

A kép­zés­so­ro­zat témái: közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés; kom­mu­ni­ká­ció; for­rás­te­rem­tés. A Közös­ség­szer­ve­zés 1–3. kép­zé­sek egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvégezni.

A kép­zé­se­ket pén­te­ki napo­kon tart­juk meg Zoo­mon keresztül.

Közös­ség­szer­ve­zés 1.: 2022. janu­ár 28., 9:00–15:00

Közös­ség­szer­ve­zés 2.: 2022. feb­ru­ár 4., 9:00–15:00

Közös­ség­szer­ve­zés 3.: 2022. feb­ru­ár 11., 9:00–15:00

Jelent­kez­ni itt tudsz!

Kom­mu­ni­ká­ció 1.: 2022. feb­ru­ár 18., 9:00–15:00

Jelent­kez­ni itt tudsz!

Kom­mu­ni­ká­ció 2.: 2022. feb­ru­ár 25., 9:00–15:00

Jelent­kez­ni itt tudsz!

For­rás­te­rem­tés: 2022. már­ci­us 4., 9:00–15:00

Jelent­kez­ni itt tudsz!