23 02

Valósuljon meg a Digitális Oktatási Stratégia!

Tud­tad, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át már 2016-ban elfo­gad­ták? És azt, hogy 2018-ban vezet­ték vol­na be? Ehhez képest a gya­kor­lat­ban egy­ál­ta­lán nem való­sult meg min­den mára belő­le! A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja “csak” ezt kéri szá­mon most, mert úgy gon­dol­ják, hogy min­den­ki meg­ér­dem­li Magyar­or­szá­gon a 21.századot! Olvass, tájé­ko­zódj friss alol­da­lun­kon, ahol még töb­bet meg­tud­hatsz a témá­ban és, hogy mit tehetsz Te azért, hogy a táv­ok­ta­tás a jövő­ben töké­le­te­sen működjön.