11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ

2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30

Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.)

Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó rendezvénye

Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és köz­ben elké­szült a Víz Koa­lí­ció 2022-es ada­tok­ra épü­lő szak­mai tanul­má­nya is, amit ezen az ese­mé­nyen kívá­nunk bemutatni.

Vegyes a kép a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem, de azért, hogy meg­fe­le­lő módon tud­juk érté­kel­ni eze­ket, hív­tunk szak­mai, civil és önkor­mány­za­ti sze­rep­lő­ket, akik segí­te­nek eliga­zod­ni az ivó­víz­el­lá­tás rej­tel­me­i­ben, miköz­ben ráné­zünk az egy évvel ezelőtt készí­tett bakancs­lis­tánk­ra is.

💧Víz Hete — 2024.03.20–27.💧

VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN.

Jövőt a vizek­nek! — Vizet a jövő­nek!
A Víz Koa­lí­ció a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak téma­kö­ré­ben a Víz ‑Világ­nap­ja köré idén har­ma­dik alka­lom­mal szer­ve­zi meg a Víz Hete orszá­gos prog­ram­so­ro­za­tot. Célunk a prob­lé­mák fel­szín­re hozá­sa és a meg­ol­dá­si javas­la­tok cél­ba jut­ta­tá­sa mel­lett az is, hogy meg­is­mer­tes­sük a víz fon­tos­sá­gát, azt a nél­kü­löz­he­tet­len érté­ket, mely min­den­na­pi éle­tünk része, hiszen víz nél­kül nincs élet!

Vajon…

  • Milyen vál­to­zá­so­kat hozott vagy fog­nak hoz­ni az elmúlt idő­szak intézkedései? 
  • Milyen meg­ál­la­pí­tá­so­kat tud ten­ni a szakma?
  • Milyen intéz­ke­dé­sek szük­sé­ge­sek még?

Ezek­re a kér­dé­sek­re keres­sük a válaszokat! 

Továb­bi rész­le­tek a Víz Koa­lí­ció FB eseményénél!

Regiszt­rálj, és gye­re el kerek­asz­tal beszél­ge­té­sünk­re, a Víz Hete 2024 nyi­tó ren­dez­vényére, ahol elő­ször lát­ha­tod a 2022-es ada­tok­ra épü­lő szak­mai tanulmányunkat!

Regiszt­rá­ci­ós határ­idő: 2024.03.20., 12 óra!

A regiszt­rá­ció lezárult!

A Víz Hete prog­ram­so­ro­zat támogatói: