29 11

Tiszta vizet öntenek a poharainkba!

Pár nap alatt több mint 3000 ember írta alá azt a petí­ci­ót, ame­lyet a CKA közös­ség­szer­ve­zői által koor­di­nált, vizes szak­em­be­rek­ből és civi­lek­ből meg­ala­kult Víz Koa­lí­ció indí­tott útjá­ra a hazai ivó­víz-ellá­tás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. Novem­ber 20‑i kon­fe­ren­ci­á­ju­kon ismer­tet­ték az ellá­tás leg­főbb prob­lé­má­it, annak oka­it és lehet­sé­ges meg­ol­dá­sa­it. Az ese­mé­nyen elhang­zott: az elmúlt 10 évben kivé­rez­te­tett szol­gál­ta­tók­nál 2027-re a mun­ka­vál­la­lók 25 szá­za­lé­ka hiá­nyoz­ni fog. Össze­sen 3 ezer mil­li­ár­dot kel­le­ne rekonst­ruk­ci­ó­ra köl­te­ni, ezzel szem­ben a szol­gál­ta­tók­nak a befa­gyasz­tott szol­gál­ta­tá­si díjak és a köz­mű­adó miatt csu­pán a hiba­el­há­rí­tás­ra marad pén­ze. Ezért vál­tak min­den­na­pos­sá a cső­tö­ré­sek országszerte.

Ünne­pé­lye­sen és lát­vá­nyo­san indí­tot­ta útjá­ra novem­ber 20-án a Tisz­ta vizet a poha­ra­ink­ba! kam­pányt a 10 civil cso­port­ból és 5 vizes szak­szer­ve­zet­ből álló Víz Koalíció. 

A CKA közös­ség­szer­ve­zői által élet­re hívott tár­su­lás a Víz Akció­kon­fe­ren­ci­án sor­ra vet­te mind­azon prob­lé­má­kat, ame­lyek nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la és meg­ol­dá­sa érde­ké­ben meg­ala­kult a Koa­lí­ció és elin­dult a petí­ció a Sza­ba­da­Hang felületén.

A petí­ció, amely­hez már több mint 3000-en csat­la­koz­tak, és amely­nek alá­írá­sá­val te is tehetsz a változásért:

https://szabad.ahang.hu/petitions/tiszta-vizet-a-poharainkba

Annak ötle­te, hogy vala­mit ten­ni kell a ivó­víz-ellá­tás javí­tá­sa érde­ké­ben Vecsés­ről indult — és a Tér­sé­gi Háló­zat révén szá­mos Buda­pest-kör­nyé­ki tele­pü­lés civil szer­ve­ze­te csat­la­ko­zott hoz­zá. Az Ele­ven Vecsés cso­port vizs­gál­tat­ta be az ivó­vi­zet közös­sé­gi finan­szí­ro­zás­ból két évvel ezelőtt — derült ki a kon­fe­ren­cia nyi­tó­be­szél­ge­té­sén ame­lyen bemu­tat­koz­tak a csat­la­ko­zó szer­ve­ze­tek. Vecsé­sen folya­ma­to­san az egész­ség­ügyi határ­ér­ték felett van az ivó­víz vas- és man­gán­tar­tal­ma, ami az egész­ség­ügyi koc­ká­za­ton túl gaz­da­sá­gi káro­kat is okoz: tönk­re­te­szi a víz­me­le­gí­tő készü­lé­ke­ket, a mosó­gé­pe­ket, a ruhá­kat. Szin­te napon­ta van cső­tö­rés a tele­pü­lé­sen — az elmúlt három évben meg­há­rom­szo­ro­zó­dott a szá­muk. Minden­nek oka az elma­radt rekonst­ruk­ció — a csö­vek ret­te­ne­tes álla­pot­ban van­nak. A külön­bö­ző tele­pü­lé­sek­ről érke­ző meg­szó­la­lók mind­egyi­ke prob­lé­ma­ként emlí­tet­te a gya­ko­ri cső­tö­ré­se­ket, és azok követ­kez­mé­nye­ként az ivó­víz-ellá­tás zavarait. 

Nem a dol­go­zók, nem a szol­gál­ta­tók a hibá­sak a cső­tö­ré­se­kért — hang­zott el több ízben a kon­fe­ren­ci­án a vizes szak­em­be­rek részéről. 

“Szi­tá­vá válik a háló­zat, mert 2012, a rezsi­csök­ken­tés óta nincs pénz a rekonst­ruk­ci­ó­ra — muta­tott rá Kecs­kés Károly, a Fővá­ro­si Víz­mű­vek ZRT. Mun­ka­he­lyi Szak­szer­ve­ze­té­nek elnö­ke. — 2012-ben a rezsi­csök­ken­tés­sel befa­gyasz­tot­ták a víz- és csa­tor­na­dí­jat, ám a szol­gál­ta­tók költ­sé­gei folya­ma­to­san nőnek. Emel­lett 27 szá­za­lé­kos az ivó­víz ÁFA-tar­tal­ma, tehát luxus­cikk­nek minő­sül, pedig alap­ve­tő élel­mi­szer! Mind­eze­ken túl 2013 óta köz­mű­adó is sújt­ja az ága­za­tot, ame­lyet csak az 5 álla­mi cég­be for­gat­nak vissza, az önkor­mány­za­ti és magán­szol­gál­ta­tók nem része­sül­nek belő­le. Ezek mel­lett a fel­té­te­lek mel­lett a szol­gál­ta­tók nem tud­nak beru­há­zá­so­kat esz­kö­zöl­ni, csak tüzet olta­ni. Van olyan 1.5 méte­res cső­da­rab, amit 5 alka­lom­mal javí­tot­tak meg. Az 5 kiásást és bete­me­tést, asz­fal­to­zást jelent. Még egy beszé­des adat: 2012 előtt éven­te átla­go­san 43 km csö­vet sike­rült kicse­rél­ni a fővá­ros­ban, ez a szám azóta 13–14 km.”

Az elma­radt rekonst­ruk­ci­ók miatt a kiter­melt egész­sé­ges ivó­víz jelen­tős hánya­da — a jel­lem­ző­en 50–60-éve léte­sí­tett azbeszt-cement cső­ve­ze­té­ken a veze­té­kek és sze­rel­vé­nyek elhasz­ná­ló­dá­sa, kor­ro­dá­lá­sa miatt — eltű­nik a talaj­ban. Nem rit­ka a 30–40 szá­za­lé­kos víz­vesz­te­ség — mind­ez annak tük­ré­ben, hogy még min­dig van­nak olyan bel­te­rü­le­tek is, ahol nincs veze­té­kes ivó­víz, hatal­mas pazarlás.

A szol­gál­ta­tók­nál jelen­tős prob­lé­ma, hogy nem tud­nak fize­tést emel­ni, így nincs után­pót­lá­sa a szak­má­nak, már most is hiva­tás­tu­dat­ból vég­zik sokan ezt a mun­kát. 2027-re a mun­ka­vál­la­lók vár­ha­tó­an 25 szá­za­lé­ka hiá­nyoz­ni fog, ami továb­bi ellá­tá­si prob­lé­má­kat hoz majd magá­val —  hang­sú­lyoz­ták a szak­em­be­rek a konferencián. 

A szak­em­be­rek javas­la­tai — köz­tük a vál­to­zat­lan fogyasz­tói árak mel­let­ti ÁFA-csök­ken­tés, a köz­mű­adó fej­lesz­té­si alap­ba helye­zé­se, orszá­gos cső­cse­re prog­ram készí­té­se — a petí­ció köve­te­lé­sei között szerepelnek.

“Helyi prob­lé­mák­ból meg­lát­tuk a rend­szer­szin­tű prob­lé­má­kat — hang­sú­lyoz­ta Homo­ki And­rea, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je, a Víz Koa­lí­ció egyik koor­di­ná­to­ra, aki két éve dol­go­zik az össze­fo­gás érde­ké­ben. -, és rend­szer­szin­tű meg­ol­dá­so­kat kere­sünk rájuk. A lakos­sá­gi és szol­gál­ta­tói oldal össze­fo­gá­sa erre most való­di lehe­tő­sé­get ad.”

A Víz Akció­kon­fe­ren­cia olda­lán vissza­néz­he­tő­ek a panelbeszélgetések:

https://www.facebook.com/events/957057341831800

A Víz Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a Rend­szer­szint — Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely és az Öko­társ Ala­pít­vány szak­mai támo­ga­tá­sá­val jött létre.

A Koa­lí­ció alapítói:

Civil közös­sé­gek:

Angya­li-szi­ge­ti Civi­lek Egye­sü­le­te, Rác­ke­ve, Angyali-sziget

Civil­Ka­lász, Budakalász

Civil Kot­ta, Szentendre

Ele­ven Gyál

Ele­ven Vecsés

Göd-ÉRT

Közö­sen a Váro­sun­kért Egye­sü­let, Pomáz

PAD for envi­ron­men­tal justice

Pomá­zi Civil Szövetség

Üllő Te Vagy

Szak­szer­ve­ze­tek:

Alföld­víz Szakszervezet

Auto­nóm Terü­le­ti Szak­szer­ve­zet, Miskolc

Bács­víz Szakszervezet

Fővá­ro­si Víz­mű­vek ZRT. Mun­ka­he­lyi Szakszervezet

Vasi­víz Szakszervezet

Amennyi­ben téged is zavar a víz­pa­zar­lás, a gya­ko­ri cső­tö­ré­sek, ha fél­ted a min­den­na­pi egész­sé­ges ivó­vi­zed, írd alá a Víz Koa­lí­ció petí­ci­ó­ját, kövesd Face­book olda­lu­kat, és támo­gasd a CKA közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­ját, hogy még soká­ig segít­hes­sük a Koa­lí­ció munkáját!