08 11

A szervezés ereje — tanulmány az európai közösségszervező munkáról

Meg­je­lent a Közép- és Kelet Euró­pá­ban dol­go­zó közös­ség­szer­ve­zők tapasz­ta­la­ta­it, sike­re­it össze­fog­la­ló és a közös­ség­szer­ve­ző szak­ma fej­lő­dé­sét bemu­ta­tó tanul­mány­kö­tet, “A szer­ve­zés ere­je” .

A tanul­mány­kö­tet­ben szó van a Len­gyel­or­szág­ban zaj­ló klí­ma­vé­del­mi mun­ká­tól  a Szlo­vá­ki­á­ban a roma közös­sé­gek küz­del­me­in át a római part beépü­lé­sé­nek a meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ig, és még sorol­hat­nánk. A kiad­vány fon­tos sze­re­pet tölt be abban, hogy job­ban meg­ért­sük a közös­ség­szer­ve­zés sze­re­pét a demok­ra­ti­kus civil tár­sa­da­lom épí­té­sé­ben és a  tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­sá­gért és a kör­nye­ze­ti fenn­tart­ha­tó­sá­gért foly­ta­tott tár­sa­dal­mi moz­gal­mak megerősítésében.

Fon­tos mód­szer­ta­ni segít­ség továb­bá a tár­sa­dal­mi bázi­suk bőví­té­sé­re és az ügye­ik siker­re vite­lé­re törek­vő tár­sa­dal­mi moz­gal­mak szá­má­ra is.

Szer­zők: Maroš Chmel­ík, Ste­ve Hug­hes, Wio­le­ta Hut­ni­czak, Ale­xand­ru Palas, Mari­ja Peric, Seb­ály Ber­na­dett, Tikász Gás­pár Bendegúz

Kiad­ja az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Háló­zat (ECON)